Опис документа
Знайдено: 11
1
Шифр: 316                 Авторський знак: С693
Пачковський Ю. Ф., Хоронжий А. Г., Кулініч І. О., Коваліско Н. В.
Соціологія і психологія: навчальний посібник/ МОН України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – 2-ге вид.  – Київ: Каравела, 2016. – 760 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику розглянуто найактуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології. Зроблено основний акцент на інтеграції соціологічного і психологічного знання у висвітленні таких ключових тем, як особистість,   соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і ментальність, суспільство як соціальна система, методи дослідження. Такий підхід дав змогу всебічно та концептуально розкрити соціальні і психічні явища, що пронизують міжособові взаємодії людей у   різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Книга передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар'єри та успіху, безробіття і зайнятості, спожива   ння і реклами, паблік рилейшнз, економічної культури і трудової поведінки. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, управлінців і маркетологів, а також соціологів і психологів, аспірантів і викладачів.
Дата надходження: 30.08.2018
2
Шифр: 54                 Авторський знак: I98
Ivanov S. V., Sokolsky G. V., Berezhniy Y. O.
Chemistry: Textbook/ Ministry of Education and Science of Ukraine – 3-е edition.  – Kyiv: NAU, 2016. – 348 p.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Мета підручника - розкрити теоретичні положення загальної хімії разом з їх експериментальним розглядом відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Формування вмінь практично орієнтованої діяльності та навичок самостійної роботи є також одним із за   вдань цього видання. Кожен модуль містить теоретичний матеріал, лабораторні та домашні роботи з прикладами їх виконання. Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми із загальної хімії для вищих навчальних закладів. Для студентів усіх на   прямів підготовки.  
Дата надходження: 01.08.2018
3
Шифр: 574                 Авторський знак: Е457
Липко Д. В., Липко С. М., Портухай О. І., Глінська С. О.
Екологія: навчальний посібний/ МОН України, Рівненський державний гуманітарний ун-т – 2-ге вид.  – Київ: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 300 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття та закони класичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхнього вирішення. Він включає: навчальну програму з варіантами завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів   ; теоретичний матеріал; методичні вказівки для практичних робіт, тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань студентів, термінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел. Навчальний посібник рекомендується використовувати   студентам вищих навчальних закладів усіх напрямів підготовки для здобуття ступеня "бакалавр".  
Дата надходження: 17.08.2018
4
Шифр: 159                 Авторський знак: В433
Долинська Любов Василівна, Лисянська Таїсія Миколаївна, Ширяєва Людмила Миколаївна, Андріяшина Наталія Володимирівна
Вікова психологія: хрестоматія : навчальний посібник/ МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.  – Київ: Каравела, 2014. – 488 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Посібник включає статті та витримки зі статей та монографій, що відображають наукові позиції відомих зарубіжних та вітчизняних психологів у галузі вікової психології та психології розвитку. Тексти підібрані відповідно до типової програми із вікової пс   ихології. Даний навчальний посібник доповнює матеріали підручників та навчальних посібників із вікової психології та психології розвитку та може бути корисним викладачам, студентам ВНЗ в організації самостійної роботи з дисципліни та широкому колу ч   итачів.  
Дата надходження: 16.08.2018
5
Шифр: 94(5)                 Авторський знак: П57
Поп Юрій Іванович
Нова історія країн Азії і Африки (XVI - поч. XX ст.): підручник.  – Київ: Академія, 2012. – 376 с.– (Альма-матер)
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Європейцям завжди була цікава східна цивілізація, а в сучасному глобальному світі знання її - важливий чинник успішної співпраці в різних напрямах. Одним із джерел такої інформації є пропонований підручник, у якому розкрито основні ознаки східної циві   лізації, історичні події у країнах Сходу у XVI - на початку ХХ ст., а також становлення в них сучасних форм політичного та культурного життя. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться історією, традиціями та сучасним   життям східних країн.  
Дата надходження: 01.08.2018
6
Шифр: 51                 Авторський знак: К821
Кривий Сергій Лук'янович, Ходзінський Олександр Миколайович
Збірник задач з дискретної математики: навчальний посібник/ МОН України, НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.  – Київ: Бізнесполіграф, 2008. – 360 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У збірнику пропонуються задачі з теорії множин та відношень, комбінаторики, загальної алгебри, математичної логіки, теорії алгоритмів, формальних граматик, теорії автоматів та мереж Петрі. В кожному підрозділі представлені короткі теоретичні відомості   та приклади розв'язання типових задач із даного підрозділу. У другій частині задачника наводяться відповіді і вказівки до задач. Призначений для студентів та викладачів вищих учбових закладів за напрямком "Комп'ютерні науки".    
Дата надходження: 30.08.2018
7
Шифр: 519                 Авторський знак: Е457
Семко М. М., Пискун М. М., Панченко В. І., Лаговський В. В.
Економіко-математичне моделювання. Математичне програмування: навчальний посібник/ ДПА України, Національний ун-т державної податкової служби України.  – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2008. – 240 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У навчальному посібнику викладено теорію лінійного програмування, описано підходи до розв'язування таких задач. Розглянуто транспортну задачу лінійного програмування, а також задачі дробово-лінійного, нелінійного, динамічного програмування. Виклад тео   ретичного матеріалу супроводжується розглядом великої кількості практичних задач. До глав посібника вміщено задачі для самостійного розв'язування. Рекомендовано студентам економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання.    
Дата надходження: 17.08.2018
8
Шифр: 511                 Авторський знак: А768
Апостолова Г. В., Ясінський В. В.
Перші зустрічі з параметром: посібник/ МОН України – 3-є вид.  – Київ: Факт, 2008. – 324 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Посібник присвячено традиційно важкому розділу шкільної математики - "Задачі з параметром". Матеріал посібника підібрано у послідовності, що сприяє поступовому формуванню логічного мислення розгалуження, вмінь і навичок роботи з параметрами. Посібник   написано доступною для школярів мовою, він містить багато прикладів та розв'язань опорних задач. Видання буде корисним школярам при вивченні відповідних розділів математики та абітурієнтам при підготовці до вступу до вищих навчальних закладів.    
Дата надходження: 14.08.2018
9
Шифр: 51                 Авторський знак: С20
Сарана Олександр Анатолійович, Ясінський Василь Васильович
Конкурсні задачі підвищеної складності з математики: навчальний посібник/ МОН України, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т".  – Київ: Факт, 2006. – 264 с.– (На допомогу абітурієнту)
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Посібник має на меті ознайомити слухачів Факультету довузівської підготовки (ФДП) НТУУ "КПІ" з різноманітними нестандартними (оригінальними) методами розв'язання конкурсних задач підвищеної складності з математики, проілюструвати широкі можливості вик   ористання добре засвоєних шкільних знань. Він може бути корисним також при підготовці до щорічних весняних олімпіад з математики, що проводяться факультетами та інститутами НТУУ "КПІ". Рекомендовано слухачам ФДП НТУУ "КПІ" на завершальному етапі під   готовки до випускного комплексного тестування з математики.  
Дата надходження: 17.08.2018
10
Шифр: 81                 Авторський знак: К755
Кочерган Михайло Петрович
Вступ до мовознавства: пiдручник.  – Київ: Академія, 2002. – 368 с.– (Альма-матер)
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У підручнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних   етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо. Подано необхідну довідкову інформацію: перелік основної та допоміжної літератури, предметний покажчик, а також запитання і завдання   для самоперевірки.  
Дата надходження: 17.08.2018
11
Шифр: 32                 Авторський знак: Б354
Бебик Валерій Михайлович
Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: монографія/ Міжрегіональна академія управління персоналом – 2-е вид., стер.  – Київ: МАУП, 2001. – 384 с.: іл.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У монографії викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як наукової, навчальної та практичної дисципліни. Може бути використана при підготовці фахівців за освітньо-квал   іфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра, кандидата наук (доктора філософії).    
Дата надходження: 01.08.2018