Опис документа
Знайдено: 528
1
Шифр: 629.73                 Авторський знак: П279

Першопрохідники повітряних трас: колективний нарис.  – Харків: Украерорух, Б. р.. – 188 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
     
Дата надходження: 09.09.2020
2
Шифр: 582.28                 Авторський знак: Г82

Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський": монографія.  – Суми: Університетська книга, 2020. – 224 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Монографію присвячено грибам та грибоподібним організмам Національного природного парку "Деснянсько - Старогутський". Наведено коротку характеристику фізико-географічних умов парку та його рослинності, розглянуто історію досліджень грибів на територ   ії Лівобережного Полісся в цілому та парку зокрема.    
Дата надходження: 29.09.2020
3
Шифр: 575.1                 Авторський знак: К192
Кандиба Наталія Миколаївна
Генетика: курс лекцій: навчальний посібник/ МОН МС України,.  – Суми: Університетська книга, 2020. – 397 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 2
Пропонований посібник є курсом лекцій з генетики, де висвітлено уявлення класичної і сучасної генетики про механізми спадковості й мінливості. Описано принципи молекулярної генетики, закономірності спадкування ознак, механізми мінливості генетичного   матеріалу.    
Дата надходження: 29.09.2020
4
Шифр: 663.1                 Авторський знак: Т383
Капрельянц Л. В., Пилипенко Л. В., Єгорова А. В., Пауліна Я. Б.
Технічна мікробіологія: підручник. – стер., вид.  – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 432 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У підручнику висвітлюються основні питання з технічної мікробіології харчових виробництв: морфологія, фізіологія, систематика, екологія мікроорганізмів, їхня роль у крутообігу речовин і енергії в природі. Наведені матеріали про роль мікроорганізмів   у виникненні харчових захворювань і заходи запобігання їм на підприємствах харчової промисловості та в установах громадського харчування.    
Дата надходження: 29.09.2020
5
Шифр: 35                 Авторський знак: K634
Лісовський Петро Миколайович
Військова психологія: методологічний аналіз: навчальний посібник.  – Київ: Кондор, 2020. – 290 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику викладено основи військової психології, що розглядають актуальні питання поведінки воїна - захисника країни.      
Дата надходження: 02.09.2020
6
Шифр: 620.193.1                 Авторський знак: С799
Стечишин Мирослав Степанович, Олександренко Віктор Петрович, Білик Юрій Мирославович
Корозія і захист від корозії: навчальний посібник.  – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 197 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 1
Подані сучасні уявлення про термодинаміку хімічної та електрохімічної корозії, механізми утворення і закони росту корозійних плівок на металах. Основна увага надана опису механізмів та видів, методів дослідження і захисту поверхонь при електрохіміч   ній корозії металів у середовищах харчових виробництв.    
Дата надходження: 02.09.2020
7
Шифр: 32                 Авторський знак: Ц986
Цюрупа Михайло Володимирович, Ясинська Вікторія Сергіївна
Основи загальної та воєнної політології: підручник/ Національний ун-т оборони України, Державний економіко-технологічний ун-т транспорту.  – Київ: Кондор, 2020. – 512 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Підручник з основ загальної та воєнної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові воєнно-політологічні погляди на засади формування та реалізації воєнної політики держави.      
Дата надходження: 02.09.2020
8
               
"Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем", конференція (10; 2019; Київ)
Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем", 19-20 березня 2019 р.  – Київ, 2019.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 30.09.2020
9
Шифр: 58                 Авторський знак: Л125
Світельський М. М., Котюк М. М., Федючка М. І., Іщук О. В.
Лабораторні роботи з ботаніки: практикум : навчальний посібник. – стер., вид.  – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 448 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У навчальному посібнику викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабораторних робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних органів, а також систематики нижчих і вищих рослин.      
Дата надходження: 29.09.2020
10
Шифр: 58                 Авторський знак: Б86
Світельський М. М., Федючка М. І., Іщук О. В., Пінкіна Т. В.
Ботаніка з основами екології: навчальний посібник/ МОН України, Житомирський національний агроекологічний ун-т – 3-тє вид., перероб. і допов.  – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 540 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 2
У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів рослин та викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабораторних робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вег   етативних і генеративних органів.    
Дата надходження: 29.09.2020
11
Шифр: 577.606                 Авторський знак: С568
Сергеева Лариса Евгеньевна, Михальская Светлана Ивановна, Комисаренко Алла Григорьевна
Современные биотехнологии повышения устойчивости растений к осмотическим стрессам: монография.  – Київ: Кондор, 2019. – 164 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Монографія присвячена теорії та практиці біотехнології отримання рослин із підвищеним рівнем стійкості до осмотичних стресів. У ній розглядаються успіхи та проблеми, що виникають при одержані та аналізі біотехнологічних рослин, а також клітинних кул   ьтур, ініційованих із них.    
Дата надходження: 29.09.2020
12
Шифр: 615                 Авторський знак: Н832
Стасевич М. В., Кричковська А. М., Громовик Б. П., Баранович Д. Б.
Нормативно-правове регулювання діяльності біотехнологічних і фармацевтичних підприємств: підручник/ МОН України.  – Львів: Новий Світ - 2000, 2019. – 288 с.
Загальна кількість примірників: 3               
Доступно в наявності: 1
У підручнику стисло і в доступній формі висвітлено вимоги нормативно - правового регулювання діяльності фармацевтичних та біотехнологічних підприємств, розглянуті нормативно - технічні документи, що регламентують порядок організації виробництва біофа   рмацевтичної продукції.    
Дата надходження: 29.09.2020
13
Шифр: 60                 Авторський знак: Б637
Трохимчук І. М., Плюта Н. В., Логвиненко І. П., Сачук Р. М.
Біотехнологія з основами екології: навчальний посібник/ МОН України, Рівненський державний гуманітарний ун-т.  – Київ: Кондор, 2019. – 304 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 2
У навчальному посібнику "Біотехнологія з основами екології" , стрімкий розвиток знань в області молекулярної генетики, мікробіології та ензимології, а також властивості, структуру, взаємозв'язки складних природних та антропогенно-змінених систем, ре   альні екологічні ситуації і проблеми, які виникають у довкіллі внаслідок антропогенної діяльності.    
Дата надходження: 29.09.2020
14
Шифр: 34                 Авторський знак: У45

Україна дипломатична - 2019: науковий щорічник/ ред. А. Денисенко.  – Київ: Логос, 2019. – Вип. 20. – 831 c.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 23.09.2020
15
Шифр: 930.85                 Авторський знак: Г94
Гула Руслан Володимирович, Передерій Ірина Григоріївна, Дерев'янко Людмила Іванівна
Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навчальний посібник.  – Київ: Каравела, 2019. – 262 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
У посібнику у вигляді схем подано матеріал, необхідний для вивчення дисциплін "Історія зарубіжної культури", "Культурологія", "Світова культура та мистецтво". Розкрито зміст усіх теоретичних аспектів виникнення та розвитку культури, важливу роль відвед   ено парадигмальному підходу до розуміння культурного контексту історичного поступу.    
Дата надходження: 18.09.2020
16
Шифр: 621.643                 Авторський знак: Б907
Булат Анатолій Федорович, Волошин Олексій Іванович
Механіка двофазних потоків: у 4-х т./ НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова.  – Київ: Наукова думка, 2019. – Т. 3: Методи розрахунків двофазних потоків у трубопровідних системах. – 182 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 2
У третьому томі наведено методи розрахунків параметрів руху двофазних потоків "газ - тверді частинки" у трубопровідних системах. Описано математичні моделі процесів, які відбуваються під час пневмотранспортування сипких матеріалів.      
Дата надходження: 15.09.2020
17
Шифр: 620.193                 Авторський знак: Н193
Назарчук Зіновій Теодорович, Скальський Валентин Романович, Селівончик Тетяна Василівна
Акустико-емісійне діагностування корозійно-водневого розтріскування конструкційних сталей: монографія/ Національна академія наук України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка.  – Київ: Наукова думка, 2019. – 255 с.– (Проект "Наукова книга")
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У монографії викладено результати досліджень щодо побудови методологічних засад акустико-емісійного діагностування технічного стану елементів конструкцій тривалого експлуатування, які працюють у корозивних і водневмісних середовищах. Запропоновано нов   і ефективні методики як лабораторного, так і прикладного застосування.    
Дата надходження: 15.09.2020
18
Шифр: 547.458                 Авторський знак: Р982
Рябов Сергій Володимирович, Бойко Валентина Володимирівна, Кобріна Лариса Володимирівна
Циклодекстрини та функціональні полімерні матеріали на їх основі: монографія/ НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук.  – Київ: Наукова думка, 2019. – 127 с.– (Проект "Наукова книга")
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 2
У монографії узагальнено результати дослідження природних макроциклічних сполук - циклодекстринів (ЦД), їхніх комплексів включення за типом "гість" - "господар" з органічними, неорганічними та біологічними молекулами. Викладено основні методи отриманн   я полімерів і полімерних систем різноманітної будови на основі або з використанням ЦД.    
Дата надходження: 15.09.2020
19
Шифр: 33                 Авторський знак: З68
Кошовий О. Г., Тертишник В. М., Шелудько Н. М., Шишков С. Є.
Зловживання на ринку капіталів: економіко-правові аспекти/ Асоціація "Українські Фондов Торговці".  – Дніпро: ЛІРА, 2019. – 532 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
Грунтовно висвітлені проблеми юридичної визначеності та конкуреннції правових норм, що застосовуються при регулюванні ринкових відносин, наведені рекомендації щодо удосконалення законодавства та юридичної практики.      
Дата надходження: 10.09.2020
20
Шифр: 35                 Авторський знак: В429
Снігур Л. А., Хижняк О. А., Сарафанюк Е. І., Подтергера Є. М.
Військова психологія і педагогіка: підручник/ МОН України, Військовий ін-т Одеського національного політехнічного ун-ту.  – Луцьк: Твердиня, 2019. – 576 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
У підручнику викладено основи військової психології і педагогіки для майбутніх вчителів допризовної підготовки середніх загальноосвітніх шкіл спеціальності "Захист Вітчизни", теоретико-методичні основи виховного процесу.      
Дата надходження: 02.09.2020
21
Шифр: 579                 Авторський знак: Г793
Грегірчак Наталія Миколаївна,Тетеріна Світлана Миколаївна, Нечипор Тетяна Миколаївна
Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР: лабораторний практикум/ МОН України, Національний ун-т харчових технологій.  – Київ: НУХТ, 2018. – 274 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 2
Висвітлено всі тематики лабораторних робіт, передбачені програмою дисципліни. Матеріал посібника містить розділи загальної мікробіології та методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками і охоплює практично всі галузі   виробництва харчових продуктів.    
Дата надходження: 29.09.2020
22
Шифр: 578                 Авторський знак: Г935
Гудзь Степан Петрович, Перетятко Тарас Богданович, Галушка Андрій Андрійович
Вірусологія: підручник/ МОН України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка.  – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 536 с.– (Біологічні Студії)
Загальна кількість примірників: 3               
Доступно в наявності: 2
У підручнику схарактеризовано становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділеняя, культивування та дослідження вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів.      
Дата надходження: 29.09.2020
23
Шифр: 579.67                 Авторський знак: Є302
Єгорова Антоніна Вікторівна, Капрельянц Леонід Вікторович, Труфкаті Людмила Вікторівна
Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв: навчальний посібник/ МОН України, Одеська національна академія харчових технологій.  – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 136 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 2
Навчальний посібник написано відповідно до чинної та робочої програми дисципліни "Мікробіологія галузі", яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів галузі знань. У посібнику викладено теоретичний і практичний матеріал, розглядаються м   ікроорганізми, які у вигляді чистої культури використовують для виготовлення вина й пива.    
Дата надходження: 29.09.2020
24
Шифр: 579                 Авторський знак: К205
Капрельянц Л.В., Єгорова А.В., Труфкаті Л.В.
Лабораторний практикум із загальної мікробіології і вірусології: навчальний посібник/ МОН України, Одеська національна академія харчових технологій.  – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 136 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
У посібнику надана інформація щодо правил роботи та основного обладнання в мікробіологічних та вірусологічних лабораторіях, технологій приготування поживних середовищ та методів їх стерилізації; методів дослідження морфології.      
Дата надходження: 29.09.2020
25
Шифр: 94(438)                 Авторський знак: R68

Rocznik Chelmski/ Stowarzyszenie Rocznik Chelmski, Chelmska Biblioteka Publiczna im. M. P. Orsetti ; red. B. Akimjakowa.  – Chelm: ARKA, 2018. – T. 22. – 551 p.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 23.09.2020
26
Шифр: 94(477)                 Авторський знак: У455

Українське суспільство і пам'ять про голокост: наукові та освітні аспекти: вибрані доповіді IХ і Х круглих столів до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту/ Український центр вивчення історії Голокосту ; ред. : А. Подольський, С. Осіпчук.  – Київ: КВІЦ, 2018. – 108 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
З 2008 року Український центр вивчення історії Голокосту щорічно 27 січня у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту проводить круглий стіл "Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти", до участі в якому запрошує наук   овців, викладачів та студентів, представників урядових і неурядових організацій та міжнародних інституцій.    
Дата надходження: 23.09.2020
27
Шифр: 821.111                 Авторський знак: К739
Коул Даніель
Лялька: роман/ пер. з англ. Г. Литвиненко.  – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 384 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 0
     
Дата надходження: 22.09.2020
28
Шифр: 636.082                 Авторський знак: Ш957
Шульга Володимир Петрович
Творча спадщина професора М. А. Кравченка у системі селекційно-племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР (30-ті - перша половина 80-х років XX ст.): монографія/ Національна академія аграрних наук України, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека.  – Суми: Фабрика друку, 2018. – 468 с.
Загальна кількість примірників: 1               
Доступно в наявності: 1
Обгрунтовано внесок професора М. А. Кравченка в розробку теоретичних, методологічних та організаційних засад системи селекційно-племінної роботи, становлення вищої фахової освіти в УРСР. Доведено його пріоритет у розвитку теорії породи та породотворен   ня, цілеспрямованого вирощування сільськогосподарських тварин.    
Дата надходження: 18.09.2020
29
Шифр: 34                 Авторський знак: Б779
Бойчук Андрій Юрійович
Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища в Україні (1917-2017 рр.): монографія/ МОН України, Харківський національний ун-т внутрішніх справ.  – Одеса: Фенікс, 2018. – 348 с.
Загальна кількість примірників: 3               
Доступно в наявності: 0
Проблема історичного розвитку юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища в умовах глобальної екологічної кризи стає однією з важливих в сучасній юридичній науці. Розглянуто динаміку юридичної відпові   дальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища на різних етапах існування України.    
Дата надходження: 10.09.2020
30
Шифр: 34                 Авторський знак: Є601
Ємельянов Вячеслав Павлович
Кримінальне право України. Загальна частина. Основні питання вчення про злочин: науково-практичний посібник/ Харківський національний університет внутрішніх справ.  – Харків: Право, 2018. – 142 с.
Загальна кількість примірників: 2               
Доступно в наявності: 0
У посібнику на підставі Конституції України, чинного Кримінального кодексу України та досягнень науки кримінального права висвітлюються основні питання вчення про злочин Загальної частини кримінального права України.      
Дата надходження: 09.09.2020