Опис документа
Знайдено: 60
1
Шифр: Ш141.14                 Авторський знак: Д26
Дедухно А. В., Сизоненко Н. М.
Українська мова за професійним спрямуванням: практикум/ МОН України, Полтавська державна аграрна академія.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 180 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Практичні завдання та завдання для самостійного опрацювання спрямовані на розвиток навичок культури мислення й мовлення здобувачів вищої освіти аграрного профілю, формування комунікативної компетентності, оперування фаховою термінологією, вироблення н   авичок професійної комунікації, самостійного продукування, редагування й перекладу наукових та офіційно-ділових текстів. Практикум розроблений для здобувачів вищої освіти аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, викладачів та всі   х, хто вивчає українську мову професійного спілкування, прагне підвищити рівень професійно-мовленнєвої культури.  
Дата надходження: 10.08.2017
2
Шифр: С8                 Авторський знак: П141
Палеха Юрій Іванович
Загальне діловодство (теорія та керування документацією із загальних питань): навчальний посібник/ МОН України – 4-е вид., випр., допов.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 624 с.– (Культура діловодства)
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення ціл   існої комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організа   ції діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні ас   пекти роботи як з традиційними так і з електронними документами. Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто
Дата надходження: 10.08.2017
3
Шифр: Ч4                 Авторський знак: Т363
Теслюк Валентина Михайлівна
Основи профорієнтаційної роботи: навчальний посібник.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 304 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управлі   ння профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя-предметника. Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму   підготовки "Соціальна педагогіка", викладачам, які забезпечують викладання дисципліни "Основи профорієнтаційної роботи".  
Дата надходження: 10.08.2017
4
Шифр: Х                 Авторський знак: В488
Вінник Оксана Мар'янівна
Господарське право: курс лекцій (загальна частина)/ Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПРН України.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 240 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
У пропонованому курсі лекцій з господарського права висвітлюються основні теми та інститути загальної частини господарського права (поняття господарських відносин і господарського права, особливості та система господарського законодавства, ключові зас   ади господарської діяльності та її державного регулювання, основи правового статусу суб'єктів господарських правовідносин, порядок їх створення та припинення, в т.ч. в результаті визнання боржника банкрутом, майнова основа господарювання, господарські до   говори, господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання) та основні засади специфіки правового регулювання окремих видів господарських відносин на прикладі авіаційної сфери та біржової діяльності. Для студентів та аспір   антів юридичних й економічних спеціальностей, а також всіх, хто застосовує в своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.
Дата надходження: 09.08.2017
5
Шифр: Ч8                 Авторський знак: Д64
Долбенко Тетяна Олексіївна, Горбань Юрій Іванович
Документні ресурси бібліотек: навчальний посібник/ МОН України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 348 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивч   еного матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів пі   двищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.  
Дата надходження: 09.08.2017
6
Шифр: У                 Авторський знак: З177
Зайцев Олександр Васильович
Податковий менеджмент: підручник/ МОН України, Сумський державний університет.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 308 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 1
У підручнику розкриті теоретичні та практичні питання організації та ведення податкового управління і контроолю. Матеріал надано відповідно чинного податкового законодавства України. Після кожної теми додаються запитання для самоконтролю і тести.   Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання як структурований матеріал, який може застосовуватися при засвоєнні лекційного матеріалу, виконанні практичних та самостійних робіт, виконанні курсових та випускних кваліфікаці   йних робіт спеціаліста, магістра, тощо.  
Дата надходження: 09.08.2017
7
Шифр: Ч4                 Авторський знак: З179
Зайченко Іван Васильович
Педагогіка і методика навчання у вищій школі: навчальний посібник/ МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 456 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Педагогіка і методика навчання у вищій школі" і спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних закладах різного рівня акредитації.   Посібник буде корисний студентам, магістрам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів.    
Дата надходження: 09.08.2017
8
Шифр: Ш141.14                 Авторський знак: М338
Матвійчук Тетяна, Житар Ірина
Українська мова: теорія, вправи, тести: навчальний посібник. – 2-е вид. перероб. й допов.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 452 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Посібник призначений для інтенсивного повторення навчального матеріалу з української мови та закріплення навичок грамотного письма. Він може бути використаний для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. У посібнику подано теоретичний матеріа   л, вправи й тестові завдання до кожної теми. Його зміст відповідає програмі підготовки до ЗНО. Призначений для старшокласників, абітурієнтів, викладачів та всіх, хто цікавиться українською мовою.    
Дата надходження: 09.08.2017
9
Шифр: У                 Авторський знак: П141
Палеха Юрій Іванович, Палеха Ольга Юріївна
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг: навчальний посібник/ МОН МС України.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 480 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особли   вості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, д   окументознавців, усіх, хто хоче ознайомитися з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг.  
Дата надходження: 09.08.2017
10
Шифр: Е                 Авторський знак: П639
Посудін Юрій Іванович
Біофізика: підручник/ Національний університет біоресурсів і природокористування України.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 472 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 2
У підручнику наведені основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики для студентів ветеринарних, сільськогосподарських, екологічних, лісогосподарських та інших спеціальностей, для яких фізика не є домінуючою дисципліною, але які мають сп   раву з вивченням живих організмів та оточуючого їх середовища. Розглянуто фізичні процеси, що відбуваються у живому організмі, та механізми, які становлять основу життєдіяльності людини, тварини та рослини під впливом навколишнього середовища. Викла   дено проблеми дії зовнішніх фізичних факторів на живі організми та їх здатності реагувати на ці фактори. Приділено увагу принципам дії та можливим застосуванням сучасних фізичних методів та приладів у практичній діяльності майбутнього спеціаліста. Пі   дручник призначений для студентів вищих навчальних закладів.
Дата надходження: 09.08.2017
11
Шифр: Ч4                 Авторський знак: Т363
Теслюк Валентина Михайлівна
Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи: підручник.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 340 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
У підручнику висвітлено: зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу; сутнісні складові його педагогічної майстерності; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичо   к. У лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування секретами педагогічної майстерності. Підручник рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання спеціальності "Педагогіка вищої школи", викладачам, які забезпечують викладання дисц   ипліни "Основи педагогічної майстерності", аспірантам, які досліджують проблеми педагогічної діяльності.  
Дата надходження: 09.08.2017
12
Шифр: З965                 Авторський знак: Т66
Трегуб Віктор Григорович
Проектування систем автоматизації: навчальний посібник/ МОН України, Національний університет харчових технологій.  – Київ: Ліра-К, 2017. – 344 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 2
Висвітлено основи інженерно-технічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об'єднаних в обчислювальні мережі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за нап   рямом "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Може бути використаний науково-технічними працівниками та спеціалістами в галузі сучасних систем автоматизації.    
Дата надходження: 09.08.2017
13
Шифр: У                 Авторський знак: П141
Палеха Юрій Іванович
Менеджмент персоналу: навчальний посібник/ МОН України.  – Київ: Ліра-К, 2016. – 338 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного процесу управлі   ння персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволяють проконтролювати ступінь засвоєння знань. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університет   ських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, правознавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи.  
Дата надходження: 10.08.2017
14
Шифр: Ч4                 Авторський знак: Т363
Теслюк Валентина Михайлівна
Індивідуальний стиль педагогічного спілкування викладача: теоретико-методичний аспект: монографія/ Національний університет біоресурсів і природокористування України.  – Київ: Ліра-К, 2016. – 212 с.
Загальна кількість примірників: 5               
Доступно в наявності: 0
У монографії висвітлено теоретичні та методичні аспекти формування індивідуального стилю педагогічного спілкування викладача вищої школи. Видання буде корисним широкому освітянському загалу, передусім майбутнім педагогам, викладачам вищих навчальн   их закладів освіти, здобувачам наукового ступеня, слухачам педагогічних факультетів і курсів підвищення кваліфікації.    
Дата надходження: 10.08.2017