ВИСОКИЙ РЕЙТИНГ НАУ

 

За даними Міністер­ства освіти і науки України www.mon.gov.ua (вища освіта, інформаційні матеріали, загальні відо­мості, ранжування вищих на­вчальних закла­дів С.9-23) Націо­нальний авіаційний університет під керівництвом член.-кор. НАН України Бабака В.П. за минулий навчальний рік посі­дає перше місце серед університетів групи "Техноло­гічні, будівництва та транспорту" з показником ІРІ (ін­тегральний рейтинговий індекс) - 1,3633. Рейтинг ви­значався за такими показниками:

1.  Індекс міжнародного визнання;

2.  Індекс національного визнання;

3.  Індекс доступу до вищої освіти, організаційної стру­ктури та управління;

4.  Індекс науково-педагогічного потенціалу;

5. Індекс відтворення наукового та науково-педагогічно­го потенціалу;

6.  Індекс інтеграції науки та вищої освіти;

7.  Індекс результативності підготовки фахівців;

8.  індекс фінансового забезпечення;

9.  Індекс інформаційного забезпечення;

10.  індекс навчальної та соціальної інфраструктури.