У ТВОРЧОМУ ПОШУКУ

 

Три роки як на теренах нашої держави з'явився ще один навчальний заклад, який готує спеціалістів з міжнарод­ного права, бізнесу, інформації, економічних відносин, туризму та журналістики - Інститут міжнародних відно­син Національного авіаційного університету. Розповідає директор інституту професор Василь ЗАСАНСЬКИЙ.

 

Наш інститут бере участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових наукових тем, залучає студентів з пер­шого курсу до науково-дослідницької роботи. Вчені та ана­літики інституту працюють над забезпеченням національної і міжнародної безпеки, проблемами боротьби з тероризмом, входження України в Європейсько-азіатський простір. Стра­тегічні напрями розвитку інституту - створення центрів Євро-союзу, Великої Британії, Франції, США, НАТО, Польщі, Сходо­знавства, Росії, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії, КНР, Японії тощо.

На мою думку, доцільно впровадити такий алгоритм на­вчання у ВНЗ: студент два роки навчається в аудиторії, третій - проходить навчально-виробничу або творчу практику, чет­вертий рік - знову в аудиторіях, на п'ятому році навчання - переддипломна практика, підготовка до захисту дипломної роботи. Ми готуємо подання від інституту до Міністерства освіти і науки, щоб мати дозвіл на втілення експерименту такої системи навчання. Інститут забезпечить студентів практикою. Зокрема, кафедра журналістики підписала до­говір з 14 редакціями. Маємо домовленості з комітетом Вер­ховної Ради, з МЗС, із керівництвом українських та закордон­них підприємств, з силовими міністерствами, підписано кон­тракт з представниками Євросоюзу. Щороку десять найкра­щих студентів матимуть можливість отримати роботу за кор­доном. В інституті відкрито Академію екстремальної журна­лістики, яка займається підготовкою кадрів для ЗМІ силових міністерств. Крім того, працює прес-центр, де студенти ма­ють змогу знімати та монтувати власні фільми.

Студенти, які пройдуть навчання відповідно до інтегрова­них планів, отримають два дипломи: Інституту міжнародних відносин НАУ та Московського державного інституту міжна­родних відносин. Є домовленість про співпрацю з факульте­том світової політики МДІМВ, з кафедрою міжнародного пра­ва Білоруського державного університету, Інститутом дипло­матії Академії державного управління при Президентові Ка­захстану, з Ісламським університетом. Нещодавно укла­дено договір про прийняття ІМВ НАУ до складу «ІНКОРВУЗ-ЮНЕСКО», що дає можливість випускникам інституту отри­мати сертифікат, визнаний у 60 країнах світу.

 

Євгенія ГІНТОВТ, студентка