Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі

 

Виїзне засідання відділення профтехосвіти АПН

 

У Київському промислово-економічному коледжі Національного авіаційного університету відбулося виїзне засідання відділення педагогіки і психології професійно-педагогічної освіти Академії педагогі­чних наук України. Засідання проводила академік-секретар АПН України Нелля НИЧКАЛО. Розгляда­лось питання «Про науково-методичне забезпечен­ня навчально-виховного процесу в Київському про­мислово-економічному коледжі Національного авіаційного університету».

Про історію коледжу і досвід підготовки студентів до майбут­ньої професійності розповів ди­ректор коледжу, Віктор Анненков. «Головна мета коледжу, - сказав Віктор Петрович, - підготовка висококваліфікова­них кадрів для забезпечення по­треб різних галузей народного господарства та виробництва у фахівцях з економіки, підприємництва, програмування, обслуговування та ре­монту побутової елект­ронної апаратури, елек­тронно-обчислювальної техніки тощо. Підготов­ка студентів здійснюєть­ся за ступеневою систе­мою: «молодший спе­ціаліст - бакалавр» за денною та заочною фор­мами навчання з на­прямів і спеціальностей «Економіка та підприємництво» і «Електронні апарати». Перший випуск бака­лаврів відбувся в 1997-1998 навчальному році. Впродовж 40 років своєї історії ПЕК НАУ посідає одне з провідних місць у формуванні економічної і тех­нічної освітянських систем. У 1994 році отримав статус вищо­го навчального закладу II рівня акредитації. За роки існування навчальний заклад підготував понад 14 тисяч спеціалістів. Про організацію науковометодичної роботи в коледжі розповіла за­ступник директора Лариса Тандар.

Центром методичної робо­ти в коледжі є методичний ка­бінет. У ньому систематизова­но унікальні навчальні і науково-методичні матеріали, зок­рема стандарти для кожної спеціальності, контрольні при­мірники документації кожного викладача на паперових та електронних носіях, електрон­ний банк методичних матері­алів для ознайомлення з пере­довим педагогічним досвідом. Тут розглядаються найбільш актуальні проблеми дидактики, професійного виховання, педа­гогічної майстерності. За 10 років захистили кандидатські дисертації шість викладачів ко­леджу. Нині навчається в аспі­рантурі 10 чоловік. Два вик­ладачі працюють над доктор­ськими дисертаціями.

Для організації навчально­го процесу в коледжі викори­стовують програмне забезпе­чення «Деканат», що охоплює пакети «Навчальний план», «Навчальний процес».Обид­ва навчальні корпуси під'єднані до Інтернету.

Особлива увага приділяється впровадженню кредитно-мо­дульної технології навчання в зв'язку з приєднанням України до Болонського процесу. Учас­ники цього виїзного засідання ознайомилися з науково-методичною виставкою праць педа­гогів коледжу (підручниками, навчальними посібниками, ди­дактичними комплексами, ме­тодичними рекомендаціями), а також з програмно-методичним забезпеченням різних навчаль­них дисциплін.

Узагальнюючи результати не­байдужої дискусії, що відбулася під час засідання, академік-секретар відділення педагогіки і психології Нелля Ничкало запропонувала схвалити цінний досвід науково-методичного за­безпечення навчального про­цесу в Київському промисло­во-економічному коледжі НАУ і просити Президію АПН Ук­раїни та МОН України роз­глянути це питання в першому півріччі 2008 року. Цікаву про­позицію висловив академік Юрій Зіньковський. На його думку, доцільно пере­творити промислово-економічний коледж на інститут у структурі На­ціонального авіаційного університету. Члени академічного відділення підтримали цю пропо­зицію. Водночас пору­шувалися питання щодо наступності в діяльності ПТНЗ та ВНЗ І - II рівнів акредитації, усу­нення дублювання в підготовці кваліфікова­них робітників, приве­дення поняттєво-термінологічного апарату професійної освіти у відповідність з міжна­родними документами.

У роботі засідання взяли участь Валерій Биков, дирек­тор Інституту інформаційних технологій і засобів навчан­ня, член-кореспондент АПН; Віктор Сидоренко, директор Інституту профтехосвіти АПН; Едуард Вільчковський, член-кореспондент АПН; ака­демік Юрій Зіньковський; за­відувачі відділів Інституту пе­дагогічної освіти і освіти до­рослих Валентина Радкевич і Неоніла Побірченко і гість Юрген Вайс, головний консуль­тант фірми GОРА, Бад Хомбург (Німеччина).