Проект колективного договору на 2008 рік

 

І. Загальні положення

 

1.1.Сторонами цього колективного договору є: Адміністрація Національного авіаційного уні­верситету, в особі в.о. ректора Кулика Миколи Сергійовича (надалі іменується "Адміністра­ція"), та Трудовий колектив, в особі голови профспілкового комітету Гребеннікова Воло­димира Миколайовича (надалі іменується "Профком").

1.2.Цей колективний договір (надалі імену­ється "колдоговір") укладений відповідно до чинного законодавства України і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-еконо­мічні відносини між Адміністрацією (уповнова­женим нею органом) та трудовим колективом Національного авіаційного університету на осно­ві взаємного узгодження інтересів Сторін.

1.3.Цей колдоговір укладений з метою регу­лювання виробничих, трудових і соціально-еко­номічних відносин і узгодження інтересів праців­ників та Адміністрацію (уповноваженого нею органу), а також визначення додаткових заходів соціального захисту працівників Національного авіаційного університету з урахуванням фінансо­вого стану Адміністрації.

1.4.Цей колдоговір укладено для:

а)          чіткого визначення прав та обов'язків Сторін цього колдоговору;

б)         регулювання та удосконалення умов опла­ти праці, винагород за висококваліфіковану, продуктивну та якісну працю;

в)         поліпшення умов праці, побуту та відпочин­ку працівників Національного авіаційного універ­ситету;

г)          визначення основних положень та створен­ня умов для додержання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Адміні­страції;

д)         вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Адміністрації;

е)          забезпечення ділових взаємовідносин між Адміністрацією та працівниками Національного авіаційного університету.

1.5.Положення цього колдоговору поширю­ються на всіх працівників Національного авіацій­ного університету і є обов'язковими як для Адмі­ністрації, так і для кожного члена трудового колективу, незалежно від того, чи є вони члена­ми профспілки.

1.6.Сторони підтверджують обов'язковість, виконання умов цього колдоговору і реальність забезпечення прийнятих зобов'язань з урах­уванням фінансового стану Адміністрації.

1.7.Жодна зі Сторін, що підписала колдого­вір, не може в односторонньому порядку припи­нити виконання його положень.

1.8.Колдоговір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін.

1.9.Строк чинності колдоговору - до 31 грудня 2008 року, або поки Сторони не укладуть новий колдоговір.

1.10.Колдоговір підлягає реєстрації в Упра­влінні праці і соціального захисту Солом'янської районної державної адміністрації у м. Києві.

1.11.Особливі питання чинності колдоговору:

-        після закінчення строку чинності колдого­вір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть цей кол­договір;

-        колдоговір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноважено­го Адміністрацією органу, від імені якого укладе­но цей колдоговір;

-        у разі реорганізації Національного авіаційно­го університету цей колдоговір зберігає свою чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою Сторін;

-        у разі зміни Адміністрації чинність колдого­вору зберігається протягом строку його чинно­сті, але не більше одного року, протягом якого Сторони зобов'язані розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення цього колдоговору;

-        у разі ліквідації Національного авіаційного університету, цей колдоговір діє протягом усьо­го строку проведення ліквідації.

1.12.Адміністрація визнає Профком єдиним повноважним представником трудового колек­тиву у переговорах з питань регулювання трудо­вих відносин, норм та оплати праці.

1.13.Сторони зобов'язуються один раз на півріччя інформувати трудовий колектив про виконання взятих на себе зобов'язань.

 

II. Організація діяльності і праці, зміни в організації діяльності і праці, забезпечення продуктивної занятості

 

2.1.Управління університетом та його підроз­ділами є виключним правом Адміністрації. Упра­вління університетом та його підрозділами здій­снюється за принципом єдиноначальності з урахуванням колективних рішень, напрацьова­них радами, зборами, конференціями тощо. Профком має право брати участь в обговоренні питань щодо управління університетом у випад­ках, передбачених чинним законодавством.

2.2.Управління Національним авіаційним уні­верситетом та його підрозділами проводиться безперервно шляхом розробки та впровадження програмних дій, наказів, планів, вказівок, розпо­ряджень тощо з контролем і перевірками їхньо­го виконання.

2.3.Розробка комплексних та окремих планів проведення заходів як в цілому по університету, так і для його підрозділів здійснюється Адміні­страцією відповідно до директивних державних документів, концепції розвитку університету з урахуванням пропозицій колективів підрозділів та працівників і студентів.

2.4.Формування складу колективу Національ­ного авіаційного університету здійснюється шля­хом укладання трудових договорів згідно з чин­ним трудовим законодавством, Законом України "Про вищу освіту", наказами, положеннями Міні­стерства освіти і науки України та університету.

2.5.Наймання на роботу і звільнення проректо­рів, керівників основних структурних підрозділів здійснюється за наказом ректора на умовах, передбачених чинним законодавством України, цим Ста­тутом та за погодженням з Наглядовою радою.

2.6.Управління студентськими колективами здійснюється деканатами через інститут настав­ників академічних груп з широким використан­ням різних форм студентського самоврядування.

2.7.Інформаційне забезпечення управління здійснюється шляхом усних та письмових роз­поряджень, доведення до відома колективу пла­нових завдань через інформаційні мережі та газету "Авіатор".

2.8.Будь-який трудовий договір (контракт), укладений Адміністрацією із працівником, не може суперечити цьому колдоговору у тому, що праців­никові надається менше прав за трудовим догово­ром (контрактом), ніж за цим колдоговором.

2.9.Адміністрація зобов'язана для кожного працівника передбачити в трудовому договорі (контракті) або розробити і затвердити у формі посадової інструкції його функціональні обов'яз­ки, ознайомити працівника з ними та вимагати належного здійснення працівником його трудо­вої функції.

2.10.Кожний працівник зобов'язаний добро­совісно і якісно виконувати свої обов'язки, прац­ювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисци­пліни праці, своєчасно і точно виконувати розпо­рядження Адміністрації та уповноважених нею осіб, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна Національ­ного авіаційного університету.

2.11.Усі працівники Національного авіаційно­го університету зобов'язуються не розголошува­ти конфіденційну інформацію Адміністрації, що була оголошена такою в установленому порядку і стала їм відома при виконанні їх трудових обов'язків.

2.12.При проведенні реорганізації, скорочен­ні чисельності чи штату працівників Адміністра­ція не пізніше як за два місяці персонально, письмово попереджає своїх працівників про наступне звільнення та водночас пропонує іншу роботу за спеціальністю, а у випадку неможли­вості цього або при відмові працівника від запропонованої йому роботи останній працевлаштовується самостійно.

2.13.Припинення трудових відносин (розір­вання трудового договору) здійснюється з ініціативи працівника або Адміністрації. Розірван­ня трудового договору з ініціативи Адміністра­ції здійснюється виключно на підставах, перед­бачених чинним законодавством, за згодою профкому у випадках, передбачених чинним законодавством України. Розірвання трудового-договору з ініціативи Адміністрації з проректо­рами, керівниками основних підрозділів здій­снюється за погодженням з Наглядовою радою.

2.14.Дострокове припинення повноважень ректора можливе лише згідно з рішенням загальних зборів трудового колективу за моти­вованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Національного авіаційного університету;

2.15.Сторони домовились, що внесення змін в організацію та умови праці (реорганізації, перепрофілювання тощо) буде здійснюватись за погодженням з Профкомом до введення їх у дію та своєчасного інформування працівників.

2.16.3 метою економії енергоресурсів, змен­шення робочих контактів працівників і студентів під час можливих епідемій, раціонального вико­ристання фонду оплати праці надати працівни­кам та студентам Національного авіаційного уні­верситету різдвяні відпустки (канікули) в період з 24.12.2007 р. по 08.01.2008 р. та з 29.12.2008 р. по 09.01.2009 р., а також оздоровчі відпустки (канікули) з 01.05.2008 р. по 08.05.2008 р.

 

III. Оплата праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати й інших видів трудових витрат

 

3.1.Основна заробітна плата працівників Національного авіаційного університету встано­влюється у вигляді посадових окладів, що затверджуються штатним розписом на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. №557 (зі зміна­ми). Конкретні розміри посадових окладів вста­новлюються відповідно до посади, яку займає працівник.

Національний авіаційний університет само­стійно встановлює форми, системи і розміри додаткової заробітної плати у вигляді доплат і надбавок до посадових окладів індивідуально у кожному випадку, відповідно до кваліфікації, складності, умов та обсягів виконуваної роботи, а також преміювання своїх працівників за результатами трудових досягнень у роботі, згі­дно з чинним законодавством, що затверджено Положенням про оплату праці в Національному авіаційному університеті.

3.2.Фонд оплати праці формується, виходячи з розрахунку чисельності працівників, посадових окладів працівників, коштів на виплату доплат і надбавок до посадових окладів та відповідного штатного розпису університету.

3.3.  Регулювання оплати праці, забезпечення прав працівників на оплату праці та захист їх інтересів визначається Кодексом законів про працю, Законом України "Про оплату праці", іншими нормативними актами. Розмір заробіт­ної плати залежить від складності та умов вико­нуваної роботи, професійних та ділових якостей працівника, досягнутих у процесі трудової діяль­ності результатів.

3.4.Адміністрація та Профком домовились, що розмір мінімальної заробітної плати не може бути нижчим від розміру, встановленого законо­давством.

3.5.Джерелом фінансування фонду оплати праці є кошти, отримані з державного бюджету, а також кошти, які надходять від реалізації плат­них послуг у сфері освіти згідно з вимогами чин­ного законодавства.

3.6.Адміністрація та Профком зобов'язують­ся вживати всіх можливих заходів щодо своєча­сної виплати заробітної плати працівникам, використовуючи для цього також спецкошти.

3.7.Відрахування із заробітної плати, не передбачені чинним законодавством, здійсню­ються тільки за письмовою згодою працівника.

3.8.Утримування профспілкових членських внесків із заробітної плати та їхнє безготівкове перерахування проводиться за особистими зая­вами працівників.

3.9.Заробітна плата виплачується за місцем роботи. Якщо день виплати заробітної плати збі­гається з вихідним днем, то заробітна плата виплачується напередодні цього дня. Адміні­страція та Профком домовились продовжити практику надання працівникам університету послуг з проведення безготівкових розрахунків по заробітній платі та управління власними гро­шовими коштами за допомогою банкоматів, посттерміналів тощо.

3.10.Відомості про оплату праці працівників Національного авіаційного університету нада­ються третім особам лише у випадках, передба­чених законодавством.

3.11.Робота у святкові, неробочі та вихідні дні може компенсуватися, за згодою Сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

 

IV. Соціальне забезпечення, житлово-побутове та медичне обслуговування

 

4.1.З метою забезпечення санаторно-ку­рортного лікування працівників Національного авіаційного університету Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надає пільгові путівки до санаторіїв, які розподі­ляються серед працівників згідно з рішенням комісії з соціального страхування.

4.2.Кошторисом Національного авіаційного університету за рахунок надходжень до спе­ціального фонду та інших власних коштів на соціальні цілі в 2008 році передбачити: -  покриття витрат на придбання медичних препаратів, матеріалів, інструменту тощо для забезпечення діяльності медичного центру

-        часткове покриття витрат на утримання центру спорту та здоров'я, колективів художньої самодіяльності тощо;

-        часткове покриття витрат на утримання та розвиток баз відпочинку з метою зменшення вартості путівок та на придбання путівок для оздоровлення дітей співробітників;

-        часткове покриття витрат на придбання путівок до дитячих оздоровчих таборів для дітей співробітників університету.

-        створення необхідних умов для підвищення професійного рівня студентів, випускників та викладачів;

-        формування відносин партнерства і дружби між випускниками різних країн, сприяння праце­влаштуванню випускників університету;

-        підтримку розвитку студентського самовря­дування в університеті, на факультетах, у гурто­житках;

-        поповнення навчально-методичною літера­турою та періодичними виданнями бібліотеки університету;

-        підтримку організації студентських конкур­сів та культурно-масових і спортивних заходів;

-        зміцнення матеріально-технічної бази Національного авіаційного університету, фінан­сування проектів щодо благоустрою території університету, ремонту навчальних корпусів, бібліотеки, гуртожитків, центру культури та мистецтв, спортивного комплексу та об'єктів соціального призначення тощо.

4.3. З метою соціального забезпечення та поліпшення житлово-побутових умов Сторони домовилися:

-        продовжувати практику застосування гнуч­ких та пільгових цін на різні терміни навчання для забезпечення ефективного моніторингу щодо залучення до Національного авіаційного університету обдарованих, здібних та профе­сійно орієнтованих дітей для навчання за кон­трактом;

-        на розвиток матеріально-технічної бази кошторисом університету з використанням спецфонду та інших надходжень передбачити видатки на придбання обладнання для підрозді­лів та на виконання затверджених цільових про­грам, у тому числі на нове будівництво;

-        надати Адміністрації та Профкому право приймати спільні рішення про порядок форму­вання списків забудовників для спорудження житлових будинків;

-        розподіляти житло відповідно до чинного законодавства та затвердженого порядку фор­мування списків забудовників. Для забезпечен­ня подальшого розвитку Національного авіацій­ного університету передбачити формування резервного житлового фонду в межах 50 % житлової площі від частки університету, визначеної інвестиційно-підрядними договора­ми на будівництво;

-        продовжити будівництво житлового ком­плексу по вул. Вітянській, 2 у м. Вишневе;

-        розпочати з листопада 2007р. будівництво житлового будинку по вул. М. Донця, 2а у м. Києві;

-        продовжити роботу над проектами житло­вих будинків за адресами:

-        проспект Космонавта Комарова, 1; проспект Космонавта Комарова, 1 а;

-        продовжити роботи над проектами рекон­струкції навчальних корпусів № 7 та 12;

-        продовжити роботи над проектами з рекон­струкції та будівництва гуртожитків по вул. Дружківській, 6 у м. Києві;

-        використовувати в с. Жукін навчальний полігон для проходження виробничої практики та оздоровлення співробітників та студентів в літній період;

-        здійснювати ремонтні роботи та заходи щодо благоустрою території університету та студмістечка відповідно до затвердженого плану з урахуванням пропозицій підрозділів у межах витрат, передбачених кошторисом;

-        продовжити роботу над проектом рекон­струкції яхт-клубу з метою поліпшення умов від­починку та навчальної діяльності;

-        продовжити практику надання співробітни­кам університету послуг з проведення безготів­кових розрахунків по заробітній платі;

-        передбачити створення фонду для фінансу­вання видатків на представницькі цілі, відзна­чення знаменних дат юридичних і фізичних осіб, заохочення трудових досягнень співробітників і студентів тощо;

-        надавати послуги фізкультурно-оздоровчих секцій спорткомплексу співробітникам та сту­дентам університету згідно із затвердженим положенням;

-        продовжити роботи з облаштування спор­тивних майданчиків на території студмістечка;

-        завершити облаштування побутових примі­щень у корпусі № 12;

-        розпочати роботи з облаштування сучасни­ми ліфтами корпуси № 5 та 3.

 

V. Режим роботи, тривалість робочого часу та продуктивність

 

5.1.Відповідно до чинного законодавства України тривалість робочого часу адміністратив­но-господарського та навчально-допоміжного персоналу Національного авіаційного універси­тету становить 40 годин на тиждень при п'яти­денному робочому тижні, 36 - при шестиденно­му, науково-педагогічних працівників - 36 годин при шестиденному робочому тижні.

5.2.У Національному авіаційному університе­ті встановлюється такий режим роботи:

-        для працівників з п'ятиденним робочим тижнем: початок роботи - 8.00, закінчення роботи - 17.00, у п'ятницю - 16.00, перерва для відпочинку і харчування - з 12.00 до 12.48, вихідні дні - субота, неділя;

-        для працівників з шестиденним робочим .тижнем: початок роботи - 8.00, перерва для

-        відпочинку і харчування - з 12.00 до 12.48, тривалість щоденної роботи не може переви­щувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин, вихідні дні - неділя;

-        для науково-педагогічних працівників - за розкладом занять та індивідуальними графіками роботи на кафедрах;

-        для адміністративно-обслуговуючого пер­соналу корпусів та гуртожитків - за окремими графіками з урахуванням норм тривалості робо­чого часу, встановлених законодавством;

-        при двозмінній роботі в період кожного нав­чального року (з 1 вересня до 30 червня - понеділок-п'ятниця):

І зміна    II зміна

початок робочого дня       7.30         11.00

обідня перерва                   11.50       12.20

15.00       15.30

кінець робочого дня          16.00       19.30

Навчальний процес в окремих випадках може проводитися у вихідні дні (вступні іспити, екза­менаційні сесії тощо).

За клопотанням окремих категорій працівни­ків та за погодженням із профспілковим коміте­том їм може встановлюватися інший час початку та закінчення роботи, а також графік робочого часу.

5.3.Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників Національного авіаційного університету скорочується на одну годину.

5.4.Для осіб віком до 18 років, а також осіб, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, встановлюється скорочений робочий день згідно з чинним законодав­ством.

5.5.Тривалість щорічної основної відпустки працівників Національного авіаційного універси­тету є не меншою ніж 24 календарні дні за від­працьований календарний рік.

5.6.Сторони зобов'язуються узгоджувати до 20 грудня поточного року, затверджувати і дово­дити до відома працівників графік щорічних від­пусток на наступний рік. Перенесення щорічної відпустки на вимогу працівника або за ініціати­вою адміністрації проводиться відповідно до порядку, встановленого законодавством.

5.7.Встановленим згідно з чинним законо­давством окремим категоріям працівників Національного авіаційного університету надаєть­ся додаткова щорічна оплачувана відпустка:

-        за ненормований робочий день - до 7 ка­лендарних днів;

-        працівникам, які мають дітей, - 7 кален­дарних днів,

а також в інших випадках, передбачених зако­нодавством.

5.8.3а рахунок працівника може надаватися додаткова відпустка:

-        терміном до 15 днів - за сімейними обста­винами;

-        іншої тривалості - з підстав, передбачених законодавством,

Крім того, за погодженням з профкомом пра­цівникам може надаватися відпустка без збере­ження заробітної плати терміном до 15 робочих  днів.

5.9.Працюючим в Національному авіаційному університеті жінкам, які мають дітей дошкільно­го віку, за їхнім клопотанням надається один додатковий день відпочинку без оплати впро­довж поточного місяця.

 

VI. Охорона праці та здоров’я

 

6.1.Створення здорових і безпечних умов праці співробітників є обов'язком Адміністрації Національного авіаційного університету, і вона несе за це відповідальність.

6.2.Працівники Національного авіаційного університету зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці від­повідно до своїх функціональних обов'язків, співпрацювати з Адміністрацією Національного авіаційного університету у справі організації без­печних та нешкідливих умов праці; особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу їх життю чи здоров'ю або людей, які їх оточують, і навколишньому природному середовищу, пові­домляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

6.3.Профком зобов'язується сприяти прове­денню й вимагати виконання у повному обсязі комплексних організаційно-технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

6.4.При прийомі на роботу в Національний авіаційний університет кожний працівник пови­нен пройти інструктаж з питань охорони праці, протипожежної безпеки, що засвідчується його підписом у спеціальних журналах. Після прий­няття на роботу працівника такий інструктаж проводиться не рідше двох разів на рік уповно­важеною особою.

6.5.Адміністрація зобов'язується забезпечу­вати працівників, відповідно до встановленого переліку професій, норм видачі, та в межах кош­тів, передбачених кошторисом, спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивіду­ального захисту.

6.6.Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, відшкодову­ється у встановленому законодавством порядку.

6.7.Медичний центр Національного авіаційно­го університету забезпечує медичним оглядом щорічно всіх співробітників, у тому числі працівни­ків, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкід­ливими чи небезпечними умовами праці. Особи, які вперше приймаються на роботу, зобов'язанні пройти медичний огляд в медичному центрі Національного авіаційного університету.

6.8.Адміністрація Національного авіаційного університету забезпечує організацію обов'язко­вих видів страхування співробітників та студен­тів Національного авіаційного університету згі­дно з чинним законодавством.

6.9.На прохання працівників - інвалідів Адмі­ністрація може встановлювати для них неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створює пільгові умови праці.

 

VII. Гарантії діяльності профспілкових органів та інших представницьких органів працівників

 

7.1.З метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників університету в Націо­нальному авіаційному університеті діє первинна профспілкова організація.

7.2.Адміністрація зобов'язується надавати Профкому необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку Національного авіаційного університету, сприяти Профкому та іншим представницьким органам працівників у виконанні ними своїх профспілкових обов'язків.

Відповідно до Кодексу законів про працю та галузевої угоди Адміністрація надає Профкому для виконання ним своїх профспілкових обов'яз­ків можливість безоплатного користування:

-        послугами в межах узгоджених лімітів;

-        займаними приміщеннями;

-        автотранспортом (за його замовленням);

-        засобами зв'язку;

-        видавничими послугами для оперативного розповсюдження інформації;

-        іншими послугами, передбаченими чинним законодавством.

7.3.Адміністрація включає представників Профкому до складу рад та комісій:

-        з питань соціального розвитку;

-        із загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими наро­дженнями та похованням;

-        з розподілу виробничих приміщень;

-        з розподілу житла та вирішення інших питань.

7.4.Адміністрація за поданням профкому надає час профспілковим активістам, не звіль­неним від основної роботи, для виконання профспілкових обов'язків зі збереженням опла­ти праці та додаткову відпустку на термін проф­спілкового навчання (до шести календарних днів).

7.5.У разі, якщо Адміністрація планує звіль­нення працівників з причин економічного, тех­нологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорга­нізацією, зміною форми власності Національ­ного авіаційного університету, вона повинна завчасно, не пізніше як за три місяці до передбачуваних звільнень надати Профкому інформацію щодо цих заходів, враховуючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звіль­нень, а також провести консультації з Профко­мом про заходи щодо запобігання звільнен­ням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-я­ких звільнень.

7.6.Профком має право вносити пропозиції Адміністрації про перенесення термінів, тимча­сове припинення або скасування заходів, пов'я­заних з вивільненням працівників, які є обов'яз­ковими для розгляду.

7.7.Профком зобов'язаний:

-        проводити профспілкові збори трудового колективу;

-        ознайомлювати трудовий колектив з інфор­мацією, одержаною від Адміністрації, з питань, пов'язаних з працею і соціально-економічним розвитком трудового колективу Національного авіаційного університету.

7.8.Профком в особі уповноважених членів має право проводити перевірку дотримання Адміністрацією трудового законодавства, умов охорони праці, вимагати усунення недоліків.

 

VIII. Заключні положення

 

8.1.Доповнення та зміни до колдоговору під час його дії можуть бути внесені за погодженням Сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстра­цій що й сам колдоговір.

8.2.Контроль за виконанням цього колдого­вору здійснюється Сторонами, які його уклали. Для цього створюється двостороння комісія та її робоча група. При порушенні виконання колдо­говору комісія у письмовій формі інформує осіб, які його підписали. Сторони проводять взаємні консультації з цього питання та приймають рішення, які є додатками до колдоговору.