YetAnotherForum
Ласкаво просимо, Гість Пошук | Вхід

Проблеми забезпечення якості управління наукових бібліотек вищих навчальних закладів Опції
Скомаровський Антон Олександрович
#1 Залишено : 19 апреля 2011 г. 14:56:37

Ранг: НовачокГрупи: Registered

Повідомлень: 22
Балів: 49
Звідки: НТБ НАУ
УДК 027.7: 005.6 (045)
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Олена Шкурко,
заступник директора з наукової роботи
НТБ НАУ

У статті представлено аналіз результатів анкетування працівників науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, отриманіх під час проведення дослідження «Інноваційна діяльність: передумови та особливості впровадження в НТБ НАУ». Наведено можливі шляхи покращення якості управління бібліотекою завдяки впровадженню в практику висновків цього дослідження.

В статье представлен анализ результатов анкетирования работников научно-технической библиотеки Национального авиационного университета, полученных во время проведения исследования «Инновационная деятельность: предпосылки и особенности внедрения в НТБ НАУ». Приведены возможыіе пути улучшения качества управления библиотекой благодаря внедрению в практику выводов этого исследования.

Ключові слова: якість управління, бібліотека ВНЗ, бібліотечний фахівець, соціологічне дослідження, моніторинг, анкетування.

Ключевые слова: качество управления, библиотека ВУЗа, библиотечный специалист, социологическое исследование, мониторинг, анкетированние.

Якісне управління бібліотекою вищого навчального закладу (ВНЗ) повинно базуватися на постійному моніторингу основних напрямів діяльності науково-технічної бібліотеки, що забезпечить їй своєчасне реагування на зміни у суспільних потреб. Бібліотека ВНЗ є складною соціально-комунікаційною системою, яку найбільш ефективно можна вивчати за допомогою соціологічних досліджень, зокрема, шляхом проведення письмового опитування (анкетування) з подальшою обробкою та аналізом одержаних результатів. В сучасних умовах удосконалення діяльності бібліотеки неможливе без забезпечення максимальної відповідності наявних інформаційних продуктів і послуг реальним потребам користувачів, оперативного вивчення та обліку змін у їхніх перевагах.
Необхідно наголосити, що різні аспекти соціологічної проблематики досліджували відомі російські та українські науковці: А. Ванєев, І. Васильєв, В. Денисенко, Ю. Дрешер, В. Крейденко, В. Маркова, М. Матвєєв, Н. Паянок, Л. Петрова, Н. Рахімова, Т. Рудішіна, Г. Саприкін, Н. Свергунова, Т. Селіванова, В. Стельмах, М. Стефановская, А. Соколов, І. Соловйова, М. Самохіна, В. Терно, А. Чачко та ін. Завдяки їхнім працям накопичено цінну інформацію стосовно теоретичних засад та практичного використання результатів бібліотекознавчих соціологічних досліджень. Проте, практичний контекст безпосереднього використання результатів соціологічних досліджень в управлінні бібліотекою ВНЗ, зокрема, в процесі впровадження системи менеджменту якості, досі залишається малодослідженою проблемою, яка потребує грунтовних вивчень.
Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету (НТБ НАУ) накопичила певний досвід проведення досліджень зазначеної проблематики. Фахівцями НТБ НАУ неодноразово вивчався рівень задоволеності читачами (користувачами) організації роботи бібліотеки з обслуговування та ефективності забезпечення навчально-освітнього процесу.
Значним імпульсом щодо проведення таких досліджень стало отримання НАУ в 2008 році сертифікату системи менеджменту якості (СМЯ) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 : 2000. НТБ була визначена одним із головних складників ВНЗ, діяльність якої чітко орієнтована на читачів (користувачів) та якісне забезпечення їхніх інформаційних потреб, інтересів, уподобань. Відомо, що очікування користувачів виправдовуються і навіть перевищують їх тоді, коли їм пропонуються нові послуги та продукти, забезпечуються висока якість обслуговування.
Дж. Харрінгтон, видатний американський науковець, який досліджує проблеми якості та підвищення ефективності виробництва, стверджує, що левова частка інформації, необхідної для ефективного управління, знаходиться у головах співробітників. Тому головне завдання – знайти засоби здобуття цієї інформації для ії використання на благо компанії [1].
Саме тому традиційним в практиці НТБ стало проведення анкетувань не тільки читачів (користувачів), але й бібліотечних працівників. Так, в 2009 р. в процесі комплексного дослідження «Інноваційна діяльність: передумови та особливості впровадження в науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету» було проведено опитування (анкетування) бібліотечних працівників. Його головною метою стало вивчення соціально-психологічних особливостей фахівців НТБ НАУ та рівня готовності і наявних можливостей адаптації до змін в організації діяльності бібліотеки. Адже, для сучасної бібліотеки дуже важливою проблемою є забезпечення позитивної мотивації персоналу до змін, що в подальшому зумовлює вибір відповідної стратегії і тактики управління бібліотекою ВНЗ, сприяє покращенню якісних аспектів обслуговування користувачів, розширенню номенклатури продуктів і послуг.
Розробка анкети базувалась на визначенні, що в сучасних умовах суттєво збільшується роль бібліотечного менеджменту та значення праці бібліотечних фахівців, обумовлене виконанням ними нових функцій, пов’язаних з впровадженням інновацій в діяльність бібліотеки [3].
В опитуванні взяли участь 65 респондентів, що складає 79, 27% від загальної кількості працівників НТБ.
Отримані результати дослідження свідчать, що вікові параметри респондентів були такими: працівники пенсійного віку, тобто старіше 55 років, складають 21, 6%, від 30 до 40 років – 66, 8% , молодь до 30 років - 11, 6% (див. рис.1).Рис.1. Відсоткове співвідношення віку бібліотечних працівників

За стажем роботи більше 15 років, тобто найбільш досвідчені працівники складають 53, 3%; 16, 6% - відпрацювали в бібліотеках більше 10 років; така ж кількість співробітників менше 3 років віддала роботі у НТБ; більше 5 років працювали в бібліотеці 8, 3%; менше 5 років – 5, 2% (див. рис. 2).Рис. 2. Відсоткове співвідношення бібліотечного стажу співробітників

Рівень кадрового потенціалу бібліотеки визначається часткою та якісним складом осіб, які мають вищу освіту. Існує правомірна думка, що кадровий потенціал можна розглядати, як складову інноваційного потенціалу [4]. Освітній рівень працівників досить високий: 45, 4% співробітників НТБ мають вищу фахову освіту, а 25, 3% працівників – вищу освіту, 19, 3% - незакінчену вищу освіту, середню фахову – 6, 7% та 3, 3% - лише середню освіту (див. рис. 3).

Рис. 3. Рівень освіти бібліотечних працівниківЧастка співробітників, які мають бібліотечну освіту, від загальної чисельності співробітників – це один із критеріїв оцінки ефективної діяльності закладів культури, мистецтва, науки та освіти [5]. Тому 45% співробітників, які мають вищу фахову освіту - це досить високий рівень для НТБ ВНЗ.
Перспективний сегмент бібліотечних фахівців – це особи, які хочуть покращити свою кваліфікацію, пройти перепідготовку, здобути вищу (можливо, фахову) або другу вищу освіту. У НТБ 13, 3% працівників навчаються у ….
Отже, можна зробити висновок, що освітній, віковий та практичний потенціал персоналу бібліотеки НАУ є досить потужним і свідчить про значні можливості ефективної інноваційної діяльності.
Рейтинг ставлення до змін виявився таким:
- Охоче сприймаю будь-які позитивні зміни
- До змін відношуся з насторогою
- Нічого не люблю міняти

на перше місце бібліотекарі віднесли негаразди у нашому суспільстві, на друге - на роботі, а на третє – в особистому житті.
Серед проблем, які хвилюють респондентів, найбільш болючими є проблеми економічної кризи (30% відповідей), екологічних забруднень (26% відповідей), природних катаклізмів (30% відповідей), питання військових конфліктів і терористичних актів у світі (18% відповідей).
Звісно, відповіді респонтентів віддзеркалюють їх відношення до явищ, які відбуваються у суспільстві та свідчасть про досить високий рівень соціалізації особи бібліотекаря.
Стосовно професійної діяльності, найбільш хвилюють бібліотечних працівників загрози конфлікту у колективі. Цим занепокоєні 26, 7% респондентів. Можливість звільнення викликає хвилювання у 23, 3%, 21, 7% - стурбовані можливістю зниження заробітної плати та недооцінкою свого професійного авторитету колегами та керівництвом, 6, 6% - занепокоєні зниженням показників діяльності підрозділу.
Досить цікавими, з психологічної точки зору, виявилися відповіді бібліотекарів стосовно декотрих аспектів особистого життя. У переважної більшості працівників - 55% від загальної кількості опитуваних - виявились песимістичні настрої, вони невпевнені в стабільності (сім’ї ?) економіки, 23, 3% - хвилюють (фінансові негаразди в сімейному бюджеті ?) фінансовий крах, 21,7% - засмучені частими стресовими ситуаціями, які виникають з ними, їхніми рідними і друзями.
Це треба пояснити ! Чому так ?
Осоливо важливими в контексті вивчення можливостей позитивних змін та їхніх якісних результатів, були відповіді респондентів щодо найбільш дієвих шляхів удосконалення організації діяльності бібліотеки. Так, 78, 3% бібліотечних фахівців вважають, що це - удосконалення бібліотечної технології, 21, 7% працівників - застосування нових прийомів і засобів в управлінні персоналом як важливого чинника інноваційного розвитку НТБ.
Одночасно, більшість респондентів вважають, що для покращення діяльності бібліотеки з обслуговування читачів (користувачів) необхідно більш широко застосовувати практику стратегічного планування. Для поліпшення якості управління бібліотекою, зокрема, треба поглибити і деталізувати стратегію планування розвитку бібліотеки – це думка 25% працівників. 21,7% співробітників вважають, що необхідно підвищити заробітну плату – в основному, за рахунок розширення комп’ютерних послуг та введення додаткової оплати цієї роботи; 25% висловили думку щодо зміни системи комплектування фонду, надаючи перевагу електронним джерелам комплектування, реорганізувати структуру бібліотеки за рахунок об’єднання певних відділів або підрозділів вважають за необхідне 16, 6%, підвищити інтелектуальний потенціал бібліотеки за рахунок перекваліфікації і набуття нових кваліфікацій персоналу з питань управління - 11, 7%.
Досить оптимістичними виявились відповіді респондентів стосовно періоду, необхідного для отримання в результаті змін очікуваних результатів. 38, 3% бібліотечних працівників вважають, що для цього необхідно лише 2 роки, 23, 3% – 3 роки, 20% - 5 років, 18, 4% – 4 роки.
На питання щодо необхідності залучення консультантів з інших організацій: 50% співробітників відповіла «так», 38, 3% - не впевнені, що це необхідно, а 11, 7% - відповіли «ні». Ці результати, безумовно, дещо спростовують традиційний стереотип бібліотекаря, який знає відповіді на всі питання, і свідчать про розуміння необхідності втручання стороннього фахівця-експерта для виявлення латентних проблем в організації діяльності бібліотеки та невикористаних резервів.
Визначаючи причину відсутності результативності інновацій, 41, 7% співробітників самокритично вважають такою, перш за все, інертність співробітників, 33% - відсутність необхідних ресурсів, а 25, 3% – відсутність стимулів. Разом з тим, для поліпшення інноваційного клімату в колективі, як вважає більшість респондентів, необхідно: матеріальне стимулювання - 46, 7%; регулярне навчання співробітників новим інноваційним методикам - 25%; створення банку інноваційних ідей - 20%; створення спеціальної служби маркетингу – 8,3%.
Підсумовуючи узагальнені результати анкетування бібліотечних працівників НТБ НАУ, можна стверджувати, що ставлення до змін у діяльності бібліотеки є в цілому позитивною, відчувається готовність брати участь у інноваціях, застосовувати творчий підхід до вирішення тих проблем, які виникають на робочому місці. Отже, бажання покращити діяльність НТБ присутнє у кожного співробітника бібліотеки, що надихає оптимізмом та ставить перед керівництвом низку завдань щодо прийняття інноваційної стратегії, спрямованої на покращення ефективності діяльності бібліотеки, визначення пріоритетів розвитку певних видів діяльності бібліотеки, удосконалення обслуговування та розширення спектру додаткових платних послуг, усунення виявлених недоліків.
Так, реагуючи на побажання і пропозиції співробітників, влітку 2009 р. складено новий прейскурант цін на платні послуги НТБ, а восени розроблено та затверджено Положення про платні послуги НТБ НАУ, Положення про отримання та використання голограм в НТБ НАУ, Положення про пільги в бібліотеці. Зазнечене сприяло удосконаленню діяльності бібліотеки з надання саме тих послуг, які їм найбільш потрібні, покращилось обслуговування пільговиків - університет взяв на себе оплату для студентів, які потребують соціального захисту.
Напередодні навчального року (2009-2010) було об’єднано 2 читальних зали: гуманітарний та періодичних видань. Завдяки цьому та введенню в дію принципу взаємозамінності співробітників відділу гуманітарної літератури і культурно-просвітницької діяльності зараз для обслуговування читачів потрібно меншу кількість бібліотекарів. Як засвідчила практика, це нововведення покращило якість обслуговування читачів (користувачів).
Значно активізувалась робота з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Почали використовуватися різноманітні методи навчання: практичні покази - демонстрація фото- та відео матеріалів, слайд-шоу, впроваджено практичні заняття з розробки моніторингу якості роботи підрозділів.
Важливим аспектом є постійне підвищення рівня комп’ютерної грамотності співробітників, зокрема роботи з Інтернет та електронними ресурсами. Ось чому восени 2009 р. в НТБ НАУ було організовано курси з навчання комп’ютерної грамотності, роботи з автоматизованою бібліотечною системою «УФД/Бібліотека». В листопаді цього року було проведено науково-практичний семінар для аспірантів, викладачів університету та співробітників НТБ «Доступ до світових електронних ресурсів з НТБ НАУ», на якому крім дирекції бібліотеки виступив генеральний директор «Інформатіо-консорціума» О. Васильєв.
Пропозиція щодо зміни джерел комплектування бібліотекою була реалізована завдяки тому, що дирекція бібліотеки розробила та затвердила 2 розпорядження по університету та наказ, які стосуються обов’язкового надання до НТБ електронних версій авторефератів та дисертацій, які захищаються в НАУ та електронних версій журналів, які видаються в НАУ, навчальних посібників та методичних розробок викладачів НАУ. Завдяки цьому поліпшується доступність для користувачів матеріалів університету та спрощується їх отримання завдяки Інтернет.
Важливий напрям управлінської діяльності – це мотивація персоналу до змін. Саме тому розширилась практика використання різноманітних форм стимулювання працівників, серед яких: премії, 50% оплати за суміщення посад, участь у виїзних конференціях, нагородження цінними подарунками, медалями, грамотами та ін..
Аналіз результатів анкетування змусив переглянути традиційні підходи до управління бібліотекою та визначити нові підходи щодо оптимальних шляхів підготовки і прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням та колегіального обговорення ситуацій, які виникають в реальній дійсності. Безперечно, практика довела необхідність вивчати і підтримувати інновації, запропоновані працівниками, забезпечувати участь керівників підрозділів і провідних фахівців у процесі прийняття інноваційних рішень. Зазначене, зумовило зміну тематик і стилю проведення засідань Методичної ради бібліотеки, Школи якості, занять з підвищення кваліфікації.
Таким чином, анкетування працівників науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, надало можливість зрозуміти, осмислити і реалізувати на практиці наявні можливості удосконалення організації діяльності НТБ, спрямовані на поліпшення якості обслуговування читачів (користувачів), забезпечити позитивну мотивацію бібліотечного персоналу до змін та виявити невикористані резерви в системі управління бібліотекою.

Список використаної літератури
1. Харрингтон Д. Совершенство управления знаниями. Искусство совершенствования управления знаниями. Пять столпов организационного совершенства : пер. с англ. / Д. Харрингтон, Ф. Воул. - М.: Стандарты и качество, 2008. - 270 с. - (Деловое совершенство).
2. Качанова Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учебное пособие / Е. Ю. Качанова. - СПб : Профессия, 2007. - (Сер. Библиотека).
3. Рахимова Н. М. Технические библиотеки в контексте формирования единого корпоративного информационно-библиотечного пространства региона / Н. М. Рахимова // Науч. и техн. б-ки. – 2008. - №7. – С. 21-26.
4. Мармоза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О. І. Мармоза. – Х.: Основа, 2004. – 240 с.
5. Меньщикова С.П. Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной деятельности : практическое пособие / С. П. Меньщикова. – М.: Литера, 2009. – 112 с.
Користувачі, які переглядають цю тему
Guest (2)
Швидкий перехід  
Ви не можете створювати нові теми в цьому форумі.
Ви не можете відповідати в цьому форумі.
Ви не можете видаляти Ваші повідомлення в цьому форумі.
Ви не можете редагувати Ваші повідомлення в цьому форумі.
Ви не можете створювати опитування в цьому форумі.
Ви не можете голосувати в цьому форумі.

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Русская поддержка YAF
Форум YAF | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET