Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія:. – К.: НАУ-друк, 2010. – № 2 (12). – 220 с.

 

ЗМІСТ

 

ФІЛОСОФІЯ

Александрова A.B. Лосевская методология в поиске смысловой силы философского понятия.

Grzelinski A. The berkeleyan conception of nature.

Дротянко Л.Г. Феномен дискурсу в культурі постсучасного суспільства.

Лях В.В. Дискурси раціональності в постмодерній перспективі.

РижкоЛ.В. Інформаційне суспільство: особливості наукового простору.

Шенгерій Л.М. Продукування принципів стандартизації знання в доробку Аристотеля.

Ашиток Н.І. Мовна картина світу у філософсько-освітньому аспекті.

Давиденко В.О. Філософська рефлексія феномену маргінесу: природа, сутність, зміст та форми.

Морозов А.Ю. Особистість, ідентичність і трансценденція.

Онопріенко М.В. Філософія прагматизму і прагматична концепція інформатики.

Ороховська Л.А. Сутнісний вимір соціальної людини.

Семенков В.Е. О модусах социальной востребованности философского знания.

Суханов С.Я. Особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства.

Сухова Н.М. Проблематика комунікації в творчості Ж. Бодрійяра.

Харченко Ю.В. Філософський аспект комунікативних засад свідомості.

Ягодзінський C.M. Інноваційна складова пізнавальних стратегій у мережевому суспільстві.

Автомонова Т.І. Самореалізація людини в інтерпретації Е. Тоффлера.

Антіпова О.П. Соціокультурна особливість мови науки в умовах інформатизації.

Ігнатенко І.В. Філософсько-антропологічні контури феномену усамітнення.

ІщукС.М. Філософія комунікації: основні парадигми.

Пода Т.А. Міжнародні відносини як складова частина світової політики (соціально-філософський аспект).

Сідоріна Є.В. Філософія антропології ісихастської практики.

Сколеба І.І. Проблема цінностей в російській філософи (кінець XIX - початок XX ст.): методологічні аспекти дослідження.

Терехова Л.В. Філософський потенціал трактату «Liber vitae meritorum» Хільдегарди Бінгенської.

Ченбай H.A. Фундаменталізація науково-технічного знання в технічному університеті в інформаційному суспільстві.

Шоріна Т.Г. Особливості сучасного самовідчуження та проблема історичних перспектив.

 

культурологія

Лубська M.B. Загальні аспекти реформування мусульманського шлюбно-сімейного права у контексті визнання правового статусу особи в державах ісламської традиції.

Оноприенко В.И. Биографический метод в психологии и социологии.

Хилько М.І. Комунікативно-технологічний вимір сучасного екологічного дискурсу.

Богдановський І.В. Наслідки участі в нетрадиційних релігійних організаціях.

Гнатюк С.Л. Національні медіа як чинник формування сучасної української ідентичності та консолідації суспільства.

Матвійчук О.Є. Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія.

Матюхіна O.A. Вплив античності на культуру України.

Машталер A.A. Пролегомени інформаційної реальності: письмо, текст, знання, освіта.

Мокляк Л.І. Класичне мистецтво як механізм формування естетичного досвіду особистості.

Остащук І.Б. Символічна комунікація як вираження християнської ідентичності.

Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в Україні у системі трансляції традиційного соціокультурного досвіду.

Цимбалюк O.K. Семіотичні рефлексії театральних костюмів (на прикладі костюмів В.Фурика за драматичним етюдом Лесі Українки «Йоганна, жінка Хусова»).

Чупрій Л.В. Історико-культурні проблеми та перспективи гуманітарної безпеки України.

Аулін O.A. Особливості формування системи соціальної міфології Туркменістану.

Грушко Е.А. Культур-маргінальність у проблемному полі ідентичності.

Захароеа CO. Людиновимірна природа дизайнерської діяльності як предметної творчості людини.

Кононенко О.В. Маніпулювання суспільною свідомістю як соціокультурний феномен.

Корбуш Ю.О. Іван Огієнко: особливості духовно-релігійних вимірів буття українського народу.

Михалевич В.В. Символ центру в герметизмі Відродження.

Смольницька О.О. Філософські проблеми шевченкознавства Київського університету кінця XIX - початку XX ст..