Новини
Путівник бібліотекою
Про бібліотеку
Правила користування бібліотекою
Преса про НАУ
Видавництво НАУ
Електронна бібліотека
<strong>Послуги та сервіси</strong>
Довідкові матеріали
Офіційні документи
Масові заходи
Викладачам НАУ
Консультація (Форум)
Подаруй бібліотеці книгу
Часті питання та відповіді
Контакти
Вакансії
Дарувальники
Преса про НТБ
Співробітникам НТБ

 Перелік наукових видань Національного авіаційного університету

Вісник НАУ
Бабак В.П. Куц Ю.В. Використання корегуючих властивостей системи залишкових класів у фазометрії
Бойко І.Ф. Застосування методу стохастичних інтегральних зображень для опису відбиття радіолокаційних сигналів від розподілених об’єктів
Жуков І.А., Мартинова О.П. Метод побудови паралельних структур для пошуку альтернативних маршрутів у комп’ютерних мережах
Сімак Л.О., Тодорова Г.М. Апроксимаційні моделі динамічних систем нецілого порядку із застосуванням інтерполяційно-екстраполяційного методу
Райчев І.Е. Проблеми сертифікації програмного забезпечення автоматизованих систем контролю
Харченко В.П., Кукуш О.Г., Васильєв В.М. Визначення допустимого часу прийняття рішення в системах запобігання конфліктів в умовах
Азарсков В.М., Житецький Л.С., Сущенко О.А. Ідентифікаційний підхід до задачі адаптивної стабілізації дискретного динамічного об’єкта при нерегулярному збуренні
Блохін Л.М., Білак Н.В. Синтез оптимальної структури системи стохастичної стабілізації стійкого рухомого об’єкта
Авер’янова Ю.А., Прокопенко І.Г., Прокопенко К.І., Яновський Ф.Й. Алгоритми виявлення турбулентних зон метеорологічними радіолокаторами
Іванов В.О., Ільницький Л.Я., Богатир В.Т. Двозондовий вимірювач комплексного коефіцієнта відбиття
Знаковська Є.А. Аналіз методів оцінки цілісності аеронавігаційних засобів
Бабак В.П., Шмаров Вплив геометричного фактора на відновлення поверхні великогабаритних виробів з використанням світлодалекомірів
Зінченко В.П., Зінченко Н.П., Гуржій А.М. Дослідження характеристик установки для кругової продувки
Зубарєв В.В. Інноваційні пріоритети структурної перебудови промисловості
Астанін В.В., Бородачов М.М., Сирота Н.О. Напружений стан тонкостінних елементів конструкцій з експлуатаційними пошкодженнями при неоднорідному навантаженні
Щепетов В.В., Довгаль А.Г., Бурдюженко Л.В. Електроіскрове легування для підвищення триботехнічних характеристик деталей авіаційної техніки
Ігнатович С.Р., Карускевич М.В., Карускевич О.М., Хижняк С.В., Якушенко О.С. Моніторинг утоми конструкційних алюмінієвих сплавів
Кучер О.Г., Харитон В.В. Розрахунок деформованого стану криволінійної багатошарової пластини методом скінченних еле-ментів з числовим визначенням матриці жорсткості
Ліннік І.І., Тамаргазін О.А. Оцінка ефективності функціональних систем авіаційної техніки
Малежик О.І., Остапенко О.С., Стефанський С.Р. Принципи організації комп’ютерного контролю окремих станів польотів повітряних суден за ін-формацією бортових реєстраторів
Шифрин Б.М. Автоколивання опор шасі літака при нелінійному терті
Касьянов В.О., Гончаренко А.В. Параметричні дослідження комплексного техніко-економічного критерію безпеки
Карпов О.Є. Математична модель турбореактивного двигуна для дослідження його статичних і динамічних ха-рактеристик
Хлистун О.І. Умови захисту ліхтаря повітряного судна від конденсації вологи
Вишневський О.А. Модель залежності величини абразивного зносу від максимального лінійного зносу
Эль-Хожайри Хуссейн Оценка повреждаемости лопаток турбин газотурбинных двигателей в эксплуатации
Ударцева Т.Є. Профілактична спрямованість авіаційної медицини як шлях підвищення безпеки в системах “лю-дина – машина – середовище”
Водчиць О.Г., Кравчук І.С., Тараненко В.В., Баскаков М.М. Алгоритм траєкторного наведення плануючого безпілотного літального апарату на наземну ціль при забезпеченні заданих кінцевих умов наведення
Брикалов А.В. Формалізація задачі оптимізації вигляду літального апарата одного класу
Зіатдінов Ю.К., Куклінський М.В. Моделі та методи оптимізації складних систем
Применко В.І., Канунніков Б.Т., Жижченко О.П., Лук’янчиков В.А. Розрахунок спаду активності радіонуклідів як функції віддалі.
Матченко Т.І. Алгоритм психіки штучного інтелекту для створення матеріалів із заданими властивостями
Токарев В.І., Запорожець О.І. Дослідження акустичного поля біля пружної тонкої панел із використанням інтегрального методу
Іванов С.В., Трачевський В.В., Тітова О.С., Столярова Н.В. Дослідження старіння полімерних матеріалів і елементів авіаційної техніки
Сафонова Т.В. Передумови розвитку ділового інтер’єру в 1917–1932 рр.
Буйвол В.М. Концепція гіпотетичних течій
Литвиненко О.Є., Краліна Г.С., Стьопушкіна О.П. Математична модель задачі складання розкладу навчальних занять
Романенкова Ю.В. Система декору бального залу замку Фонтенбло
Бабак В.П., Павленко П.М., Руденко П.О. Методи і технології автоматизації технічної підготовки виробництва промислових підприємств
Куц Ю.В., Щербак Л.М. Імовірнісні характеристики вузькосмугових процесів при фазових вимірюваннях
Петрище М.О. Перевірка порогу чутливості та роботи без навантаження електронних лічильників
Павлов В.В., Павлова С.В., Харченко В.П Функціональна віртуальність – концепція майбутніх CNS/ATM систем
Васильєв В.М. Методи прогнозування й оцінки ймовірності конфліктів при польоті літаків на маршрутах
Бабак В.П., Шмаров В.М., Калита В.М. Дослідження геометричних особливостей поверхонь великогабаритних об’єктів триканальною
Козлов А.П., Синєглазов В.М., Калініченко В.В. Моделювання електростатичного поля ємнісного вимірника геометричної висоти польоту повіт-
Астанін В.В., Жданович М.П., Сігнаєвський О.М., Маленко В.І. Удосконалення інформаційних технологій технічного обслуговування і ремонту літаків
Ігнатович С.Р., Орланов В.Й., Чумак О.І. Розробка технології нанесення нітридних покриттів на лопатки газотурбінних двигунів
Блохін Л.М., Безкоровайний Ю.М., Вовк В.Г. Алгоритм структурної ідентифікації моделей динаміки багатовимірного об’єкта
Варюхно В.В., Довгаль А.Г., Бурдюженко Л.В., Лісовий Є.М. Моделювання зносостійкості електроіскрових покриттів при відсутності мащення
Якушенко О.С. Нейронні мережі для діагностування газотурбінних двигунів
Хлистун О.І. Метод параметричної ідентифікації математичної моделі температурних режимів кабіни повітря-
Іванов В.О., Вишнівський О. Методика побудови сіткових моделей тривимірних електродинамічних об’єктів
Голіяд М.Н., Козлов В.В. Розподіл температури в стічній по обертовому адіабатному диску плівці охолоджувача при кон-
Вишневський О.А. Модель залежності оцінки абразивної зносостійкості матеріалів від навантаження та густини
Ударцева Т.Є. Визначення психофізіологічного стану авіаційних операторів
Подрєза С.М. Методи прогнозування обсягів авіаремонтних послуг
Абрамович О.О., Тунік А.А. Робастна параметрична оптимізація дискретної системи керування, яка має неструктуровані пара-
В.М. Васильєв Методи прогнозування й оцінки ймовірності конфліктів при польоті літаків на маршрутах
В.П. Харченко, В.В. Павлов, С.В. Павлова Функціональна віртуальність – концепція майбутніх систем CNS/ATM
Запорожець О.І., Г.Г. Голембієвський Вплив ефектів установлення двигунів і поширення звукових хвиль в атмосфері на рівні шуму літа-ка в контрольних точках
Нерет В.І., Сущенко О.А Методика оцінювання живучості складних електроенергетичних систем
Матченко Т.І., Яворська О.І., Зубець А.В. Аналіз структури біологічного композиту кістки
Бойченко С.В., Черняк Л.М. Вибір засобу запобігання втратам палив від випаровування
Іванов С.В., Трачевський В.В., Тітова О.С., Столярова Н.В. Вплив наповнювача на процес формування полімерних структур
Матвєєва О.Л., Кравець І.А., Курок Л.М. Визначення густини енергії хімічних елементів
Іванов С.В. Комп’ютеризація процесу викладання хімії у вищій школі
В.П. Бабак, С.Ф. Філоненко, В.М. Стадниченко Дослідження пар тертя з трібовідновлювальними складами методом акустичної емісії
О.Ф. Аксьонов, Т.В. Тернова, О.У. Стельмах, Костюнік Р.Є., О.Ю.Сидоренко Явище безадгезійного тертя ковзання в умовах граничного змащування
Стельмах О.У., Шимчук С.П. Експериментальна оцінка можливості використання стальних спряжень в черв`ячних парах при безадгезійному терті
Р.Є. Костюнік Вплив сталості лінійного контакту трибосистеми ковзання на її характеристики
О.Ю. Сидоренко Особливості методики випробувань трансмісійних мастильних матеріалів з урахуванням вторин-них структур
Й. Станкунас Стратегические направления развития авиации Литвы в свете евроинтеграционных процес сов
Р. Гинявичюс, В. Подвезько Влияние весомости частных критериев на результаты многокритериальной оценки
Э.К. Завадскас, В. Подвезько, А. Андрушкявичюс Аксиоматический подход к оценке ритмичности производства
В.В. Астанін, А.В. Хоменко, О.А. Шевченко Композиційні матеріали у конструкціях сучасних літальних апаратів
С.О. Іщенко, О.Л. Лемко Спеціалізовані профілі для літальних апаратів схеми «літаюче крило»
А.П. Кудрін, В.І. Маленко Пускові зношування при використанні синтетичних масел
В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, А.А. Семенов Впровадження систем управління якістю авіаційної галузі
Блохін Л.М., Кривоносенко О.П., Сафронова І.Ю., Літвінова О.В. Метод структурної ідентифікації динамічного об’єкта за даними натурного експерименту
В.М. Васильєв Статистичне моделювання й оцінка ризику зіткнень літаків з використанням кореляційної теорії
А.В. Гончаренко Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів
Ю.В. Петрова Структурна ідентифікація зорового каналу оператора
С.М. Подреза, С.Є. Петропавловська Методика організації інформаційної взаємодії складових корпоративної інформаційної системи на основі XML – технології
О.А. Сущенко Особливості управління системою визначення курсу у режимі попереднього приведення до гори-зонту
Ю.В. Рогушина Моделі подання знань про сталі інформаційні інтереси користувачів в інформаційно-пошукових системах
С.В. Іванов, О.В. Єфименко, В.Ф. Новікова, О.В. Полякова Вплив кисню на надійність роботи паливних систем
О.Л. Матвєєва, І.А. Кравець Вплив забруднень на енергетичні властивості вуглеводневих палив
С.В. Бойченко, Н.М. Кучма Методи оцінки біологічного забруднення нафтопродуктів
І.І. Войтко Паливні елементи як ефективні засоби використання хімічних енергоносіїв
О.В. Коновалова Особливості проектування аеропорту з урахуванням екологічних критеріїв по шуму
Б.А. Ляшенко, В.В. Щепетов, В.І. Мірненко, А.В. Рутковський Термомеханічні властивості титанового сплаву ВТ 20 з вакуум-плазмовими покриттями
В.В. Щепетов, В.Д. Гулевец, С.Д. Недайборщ Вплив структури на опір зносу покриттів, отриманих детонаційно-газовим напилюванням
О.І. Щепотьев, В.В. Варюхно, Т.І. Кузьменко, Л.В. Бурдюженко Триботехнічна зносостійкість газотермічних покриттів
В.Д. Гулевец, С.О. Петриченко Зносостійкий матеріал для газотермічних покриттів на основі подвійного карбіду титана-хрому
В.І. Применко, Б.Т. Канунніков, О.П. Жижченко, В.А. Лук’янчиков Моделювання радіаційної обстановки в зоні зараження
Т.І. Матченко, А.В. Зубець, О.I. Яворська Алгоритм моделювання розвитку тріщини від утомленості в конструкційному матеріалі
В.П. Бабак, В.П. Харченко, Є.А. Знаковська Дослідження ймовірності катастрофічної ситуації методом моделювання рідкісних подій за оптимальною вибіркою
В.М. Васильєв Оцінка ймовірності конфлікту з урахуванням динаміки і кореляції процесу польоту літаків
В.О. Касьянов, А.В. Гончаренко Статистичні оцінки частоти катастроф
В.Г. Мелкумян Прийняття рішень про модернізацію структури технологічних систем
О.А. Сущенко Особливості управління системою визначення курсу в режимі точного приведення до горизонту
А. A. Тунік, T. А. Галагуз Структурно – параметричний синтез цифрової робастної системи управління
Медвєдєва Т.В., Іванов С.В., Бойченко С.В. Сполуки сірки в складі вуглеводневих палив
Запорожець О.І., Синило К.В. Модель струменя відпрацьованих газів авіаційного двигуна
Верюжський Ю.В. Методи аналізу небезпек будівельних конструкцій будинків і споруд на основі теорії ризиків
Зеленков І.А., Мисюк Ю.П. Підвищення ефективності системи освітлення приміщень інженерно-авіаційного центру аеропорту
Сирота Н.О. Методика розрахунку системи «підвалини – споруда»
Шевченко О.М. Моделювання багатошарових аеродромних покрить на основі чисельно-аналітичного методу потенціалу
Бакулін Є.А. Вплив коефіцієнта надійності за призначенням на оцінку безпечності будівель підвищеного рівня відповідальності
Горбатов В.С., Першаков В.М., Таран Г.В., Шевчук М.В., Динамічна поведінка попередньо напружених стрижневих елементів великопрогонових покриттів ангарів
Матченко Т.І., Рожновська О.С. Аналіз технологій створення конструкційних матеріалів з високою міцністю на розтяг
Слободян Я.О., Гузь А.В., Кудря Ю.С. Нові інформаційні технології автоматизації проектування і дослідження нелінійного деформування пластинчастих конструкцій
Слободян Я.О., Білеуш А.І., Євтодій О.О., Шаравара Н.П. Застосування інформаційних технологій автоматизації проектування для дослідження конструкцій на нелінійно деформованій основі
Барабаш М.С. Аналіз автоматизованих систем проектування просторових конструкцій
Цихановський В.К., Соколовська В.А. Метод скінченних елементів у задачах дослідження неоднорідного анізотропного ґрунтового півпростору
Соколовська В.А. Моделювання фільтрації ґрунтових вод на забудованих територіях з урахуванням впливу глибоких котлованів
Бойченко С.В., Іванов С.В., Федорович Л.А., Черняк Л.М. Взаємозв’язок втрат від випаровування та кондиційності бензину
Матвєєва О.Л., Столінець С.Л. Особливості хімічних змін у паливах при зберіганні
Бойченко С.В., Кучма Н.М. Забезпечення біологічної стабільності вуглеводневих палив
Дровнін С.С., Демидко В.Г., Пашинський А.Й. Забезпечення якості мінеральних мастил на етапах їх життєвого циклу
Репета В.К., Репета Л.А. Наближення функцій класів операторами Стеклова
Першаков В.М., Виноград С.С., Гребенюк О.Ю., Скалова Д.В., Феш А.С Правила проектування вантажних терміналів аеропортів України
Бойченко С.В., Войтко І.І., Ластовець А.М., Скрипка В.М. Вивчення поверхневого натягу деяких марок сучасних вуглеводневих палив
Кравченко Є.В., Кочірко Б.Ф., Деркач В.Л., Бойченко С.В. Поліпшення екологічних властивостей бензинів каталітичним гідруванням фракцій риформінгу
Гуцуляк Д.О., Кочірко Б.Ф., Бойченко С.В. Отримання екологічно чистого високооктанового компонента бензину каталітичним гідруванням бензол-толуол-ксилольної фракції
Применко В.І., Канунніков Б.Т., Жижченко О.П., Пастухов В К, Лук'янчиков В.А. Взаємозв’язок потужності ефективної дози зі щільністю забруднення після аварії на атомному реакторі
Запорожець О.І., Коновалова О.В. Визначення алгоритмів обґрунтування пропускної здатності аеропорту з обмеженнями по авіаційному шуму
Ісаєнко В.М., Давидова К.О., Гетнаревич О.А. Токсикологічна оцінка пестицидів за допомогою гідробіонтів
Матченко Т.І., Тертична В.А. Моделювання пластичних зон біля вершини тріщини конструкційних матеріалів заданої структури
Матченко Т.І., Радецька Я.В., Матченко П.Т. Алгоритм моделювання деформованого стану і визначення довговічності металоконструкції у радіаційних потоках
Бакулін Є.А. Визначення рівня безпечності промислових будинків, експлуатованих в умовах агресивних виробничих середовищ
Василевський О.В. Розробка систем автоматизованого проектування просторових кривих
Матвєєва О.Л., Тітова О.С., Курок Л.М. Хіміко-термодинамічна характеристика окиснення вуглеводневих палив
Козлітін О.О., Макаренко В.М., Плохіх Л.Г. Дослідження акустичних властивостей звукоізоляційних матеріалів
В.М. Азарсков, Л.С. Житецький, О.А. Сущенко Адаптивне управління динамічним об’єктом за наявності нерегулярних збурень на основі методів поточної функціональної ідентифікації
І.М. Браун, Ф.Й. Яновський Аналіз даних експерементальних досліджень поляризаційних параметрів радіолокаторів для безпечної навігації в умовах граду
В.М. Васильєв Оптимізація прийняття рішень щодо запобігання стохастично прогнозованим конфліктам у повітрянному русі
С.А. Закора Аналіз методів розв’язання конфліктних ситуацій в умовах вільного польоту
С.В. Павлова Топологічна оцінка функціональності якості керованої аеродинамічної системи літака
В.П. Харченко, Є.А. Знаковська Моделювання порушення цілістності на основі методів дерева ризику і моделювання рідкісних подій
Іванов С.В., Трачевський В.В., Тітова О.С., Грушак З.В., Зозуля Л.А. Вивчення процесу формування полімерних структур
Іванов С.В., Масленнікова Л.Д., Грушак З.В. Інфрачервоні спектроскопічні дослідження піногерметику на основі макродіізоціанату
Кустовська А.Д. Розрахунок хімічного складу цеолітних фаз у морденіт-клиноптилолітних породах
Стрижак П.Є., Діденко О.З., Космамбетова Г.Р., Гриценко В.І., Слободянюк І.О. Вплив методу приготування нанорозмірних каталізаторів ZnO/MgO на їх активність в окисненні СО
Хаврусь В.О., Луньов М.К., Стрижак П.Є., Філіппов О.П., Дригибка С.Я. Каталітичний cинтез вуглецевих нанотрубок та їх адсорбційні властивості
Буйвол В.М. Еволюція несферичних порожнин у рідині
Денисюк В.П., Світлична А.А. Непрямий метод оцінювання кореляційних функцій
Федоренко Р.М., Казак В.М. Механізм реалізації програмно-цільового підходу в системі оборонного планування
Kharchenko V.P., Konin V.V. Satellite Aeronavigation Center of National Aviation University
Tunik А.А., Klipa А.M. Identifiability and identification of the aircraft longitudinal motion with the maximum likelihood method
Gusynin A.V. Application of differential transformations for the modeling motion of aerostatic vehicles and for the synthesis of control algorithms
Sushchenko O.A., Plotnikov A.V Moving object attitude determination by means of redundant non-orthogonal systems of sensors
Braun I. M., Sinitsyn R.B., Yanovsky F.J. Assessment of reliability and comparison of two algorithms
Sidorov N.A. Software stylistics
Veruzhsky Y.V., Rodchenko O.V., Sologub O.V. Conception of development of the state international airport Boryspil
Franchuk G.M., Antonov A.M., Madzhd S.M., Zagoruy Ya.V. Analysis of pollution of ground waters in the airport zone
Pershakov V.N., Vinograd S.S., Skalova D.V., Grebenyuk E.Y., Fesh A.S. The analysis of research of projecting, building and operation
Matchenko Т.І., Radetskaya I.V., Matchenko P.Т. The system for power equipment break-down simulation
Ivanov S.V. Chemical dissolution of nickel (II) oxide and hydroxide in amino acid solutions
Denysiuk V.P., Rybachuk L.V. Calculation of gamma functions significances
Kulish V.V., Lysenko A.V., Mayornikov I.G. The two-stream multi-harmonic fel as a powerful source of
Kulish V.V., Chemerys V.T., Gubanov I.V., Podvorny O.O. Project analysis of a two-channel technological induction accelerator for commercial application
Chemerys V.T., Raychenko A.I. Corrected determination of skin depth at diffusion of the pulsed magnetic field into moving conducting medium
Luzik E.V., Akmaldinova O.M. Integrative courses as a methodological foundation in the system of continuous education of the twenty-first century
Vakoulenko T.A. Pedagogic issues for teaching business english
Avshenyuk N.M. Higher education quality assurance: current practice in Great Britain
Malina-Gilchenko K.A., Gilchenko R.A. British and American educational systems application in Ukraine
Sydoruk G.I. Psychological and ethical aspects of the interpretation process
Lashchenko K.G. Translation problems of the postmodern literary text
Gilchenko R.A. The interrelation between the adequacy of aviation terms translation and safety of flights
Бабак В.П., Філоненко С.Ф., Стадниченко В.Н. Вплив поверхневих властивостей металокерамічних шарів на акустичну емісію
Дудковський С.М., Синєглазов В.М. Технічні засоби багатоканальних систем візуалізації
Жуков І.А., Гуменюк В.О. Скорочення апаратних витрат у матричних суматорах у коді «M із N» на основі спеціальних алфавітів
Корнійчук В.В. Класифікація методів несанкціонованого відбору електричної енергії
Васюхіна І.М., Кузнєцова К.С. Метод визначення достовірності спрацьовування інфрачервоних повідомлювачів залежно від їхнього місця розташування в умовах навколишнього середовища
Бороденко І.А., Куц Ю.В., Орнатський Д.П. Відновлюючий фільтр для аналогових інтерфейсів промислових інформаційно-вимірювальних систем
Харченко В.П., Кучеренко В.О., Семенов А.А. Моделювання процесів визначення відповідності систем управління якістю
Блохін Л.М., Білак Н.В. Модернізований алгоритм та результати синтезу системи стабілізації крейсерського руху літака
Сущенко О.А. Математична модель системи визначення курсу в режимі попереднього горизонтування
Попов П.В. Нормування показника інформативності аеродромного світлосигнального комплексу при польотах
Луппо O.Є., Алєксєєв О.М. Визначення прихованих причин походження помилок, виникаючих у професійній діяльності
Водчиць О.Г., Ясинецький В.П., Р.В. Бойко Підвищення завадозахищеності радіозв’язку
Сердюк I.П. Метод моніторингу польотних даних для пілотажного тренажера
Дмитрієв С.О., Бурлаков В.І., Юрченко О.І. Модель технологічного процесу технічного обслуговування авіаційної техніки
Бурлаков В.І., Салімов Р.М., Корсуненко М.В. Формування показників якості роботи технічного персоналу при технічному обслуговуванні авіаційної техніки
Боузаієнне Меккі бен Салем (Туніс) Статистична оцінка умов експлуатації авіаційної техніки
Гусинін В.П., Гусинін А.В. Застосування керованного вектора тяги на дирижаблях
Зіатдінов Ю.К., Климова А.С. Метод формування оптимальних проектних параметрів складних технічних систем
Стефанський С.Р Методика оцінювання ймовірності знаходження показника якості на заданому інтервалі
Астанін В.В., Бородачов М.М., Савченко М.І.к Вимушені поперечні коливання балки з урахуванням сил опору
Вишневський О.А., Давидов О.С. Математичне моделювання процесів абразивного зносу поверхонь матеріалів з урахуванням деформації
Волянська Л.Г. Динаміка втрати газодинамічної стійкості в осьовому компресорі
Карускевич М.В.,Кириленко О.Б., Корчук О.Ю., Пантелеєв О.В. Вплив дезактивуючих обробок на характеристики корозійної стійкості й втоми сталі О8 КП та алюмінієвого сплаву Д16 АТ
Корчук О.Ю. Накопичення пошкодження і руйнування кристалітів алюмінієвого сплаву
Малежик О.І., Радченко В.А., Куклінський М.В. Технологія організації допускового контролю окремого етапу польоту повітряного судна за даними бортових параметричних реєстраторів
Клименко О.Д., Селезньов Е.Л. Ефективність зміцнення вібраційно-відцентровою обробкою зубчастих коліс
Шимчук С.П. Удосконалення сучасної експериментально-методичної бази для дослідження трибосистем ковзання
Ясиніцький Е.П., Налісний М.Б. Прогнозування технічного стану газоперекачувальних агрегатів з використанням методів
Чоха Ю.М. Методика оперативного прогнозування зміни технічного стану вузлів проточної частини
Донік В.Д. Аероакустичні взаємодії процесів разгерметизації фюзеляжа літака
Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй Моделювання і прогноз забрудностей Ґрунтів на території аеропорту важкими металами
М.С. Барабаш, Т.В. Тугай Методи експертних оцінок при автоматизованному проектуванні нетипових конструкцій
Л.Д. Дубровін, О.О. Козлітін Людський фактор і нейтралізатор «Гамма – 7.Н»
Э.К. Завадскас, А. Каклаускас, А. Андрушкявичюс, М. Витейкиене Интернетная система поддержки принятия решений при оценке инновационных проектов в строительстве
І.В. Матвєєва, В.Р. Заїтов, Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько Моделювання радіокелогічних процесів методом камерних моделей на прикладі села у Волинській області
V.І. Tokarev, Werner Hufenbaсh, Shtefen Marburg, Olaf Taeger, Nils Modler, Martin Dannemann Modeling of sound radiation by a beam
І.А. Зеленков, Н.О. Вакула Динамічні режими освітлення у виробничих умовах
В.Б. Кашка, В.М. Першаков Впровадження ефективних паль у фундаментобудівництві
Є.К. Батуревич, М.О. Петрище Особливості проектування перетворювачів активної потужності в частоту
Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Н.В. Рахімбердіна Моніторінг стану атмосферного повітря зони аеропорту на підставі результатів досліджень атмосферних опадів
Гаєвська Т.А., Бурлаченко Є.С., Красільнікова Н.А., Плескун С.М. Глибоке окиснення тетрахлорметану та гексахлоретану на гетерогенних каталізаторах
Руднєва А.В., Хоменко К.М., Коновалова Н.Д. Дослідження впливу складу та кислотності поверхні титан-аеросилів на каталітичну активність нане-сеного V2O5
Соловйов С.О., Мохначук О.В. Синтез структурованих Pd-Al2O3-каталізаторів відновлення оксидів азоту метаном
Орлик С.М., Бойчук Т.М. Перетворення оксиду азоту (І) на цеолітних та цирконійоксидних каталізаторах
Кузьменко К.В. Інституціональні основи ринку рекламної продукції
О.А. Сущенко Особливості моделювання навігаційного вимірювача на основі гіроскопа з динамічним настроюванням
В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, О.О. Семенов Методологія основи синтезу системи управління якістю надання послуг
Ю.А. Авер’янова, A.О. Аверьянов, Ф.Й. Яновський Можливості використання поляриметричних радіолокаційних параметрів для визначення характеристик вітру
Є.К. Батуревич, М.О. Петрище Перевірка лічильників елктричної енергії на чутливість до зміни струму в нульовому каналі
Є.О. Бовсуновський, Г.М. Франчук Математична модель теплофізичного стану поверхні матеріалів під дією потоку крижаних гранул
І.В. Васильєва Оцінка життєвого циклу продукції в системі управління оточуючим середовищем
Т.М. Галяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько, Ю.О. Кутлахмедов Застосування методу камерних моделей оцінки екологічної безпеки при аваріях на радіаційних джерелах
І.Л. Государська Розрахункове визначення фатального наземного ризику внаслідок непередбаченної аварії літака
Alexander Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach, Olaf Taeger, Nils Modler, Parametric investigation of acoustic radiation by a beam under load and actuator forces
О.І. Запорожець, В.І. Савченко, Г.П. Карабцов, С.В. Карпенко Технології та устаткування для зниження концентрації смолистих речовин у біогазі
С.М. Маджд, Г.М. Франчук Дослідження екологічного стану зони аеропорту в результаті забрудненості нафтопродуктами Ґрунту та водних об’єктів
Т.І. Матченко, П.С. Білокуров, А.П. Ковбас, Ю.М. Товма , П.Т. Матченко Фізико – хімічний аналіз бетону, забрудненого технічними мастилами та алгоритм визначення його ресурсу
О.В. Пивовар-Томаля Відносний ступінь шкідливості факторів виробничого середовища лікувально – профілактичних закладів
В.П. Бабак, В.С. Василенко, О.К. Юдін Оцінка впливу параметрів каналу зв’зку на відносну швидкість обміеу данними
В.С. Єременко, В.М. Мокійчук , О.В. Самойліченко Алгоритм генерації псевдовипадкових послідовностей із довільно заданим законом розподілу
І.А. Жуков, В.О. Гуменюк Апаратна організація високопродуктивних паралельних обчислень під час аналізу математичних моделей потоків повітрянних суден
В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський Метод підвищення динамічної точності приводів координатних вимірювальних МАШИН
Ю.В. Куц, Л.М. Щербак Кореляційний аналіз фазових характеристик циклічних випадкових процесів
П.М. Павленко Оптимальне управління в інформаційному середовищі автоматизованих систем
Д.І. Борисов Вплив стану поверхні матеріалу на показники мікроіндентування
П.І. Греков, Л.Г. Волянська, Курош Хагані, В.Є. Алпатов Економічність газотурбинного двигуна з дворядними лопатковими вінцями в осьовому компресорі
С.О. Іщенко, О.В. Бондар, С.П. Галицький, Оптимізація геометричних характеристик профілю лопаті несучого гвинта автожира
М.В. Корсуненко, І.А. Слєпухіна, В.С. Шаповаленко, О.І. Юрченко Моделі керування якістю технічного обслуговування авіаційної техніки
М.В. Кіндрачук, Е.А. Кульгавий Трибологія – наука двадцять першого століття
С.В. Павлова, С.Г. Оснач Аналітіко – геометричне моделювання літака
O.I. Богданович, С.О. Пузік, Визначення енергії активації механохімічного модифікування сталі ШХ15 у середовищі авіаційного палива РТ та авіаційного мастила АМГ - 10
А.А. Rasstrygin Methodological fundamentals for increase of effectiveness designing both safety of operation of seaplanes and amphibians
Ю.М. Чоха Обгрунтування способу очищення елементів авіаційних двигунів від експлуатаційних забруднень
Зінченко Н.П. Розробка інформаційної технології тензометричних експериментальних досліджень моделей літальних апаратів
Кірчу Ф.І. Експериментальний стенд для дослідження плоских решіток турбомашин
Борисов Д.І. Вплив стану поверхні матеріалу на показники мікроіндентування
Кім О.О. Аеродинамічні характеристики крил складної форми в плані
Zakiev V.I. Non-contact method of surface 3D profiling
Вишневський О.А. Узагальнена математична модель абразивного зносу поверхонь матеріалів
Лемко О.Л. Експериментальне дослідження аеродинамічних характеристик літального апарата «літаюче крило» складної форми в плані
Литовченко А.С., Полькова Ю.С., Сьомка В.В., Кузнєцова О.Я. Вплив гамма-опромінення на форму лінії електронного парамагнітного резонансу F-центрів у галіті
Шпак А.П., Литовченко А.С., Калініченко О.А. Фонон-квадрупольний механізм утворення куперівських пар у високотемпературних надпровідниках
В.П. Бабак, С.Ф. Філоненко, В.М. Стадниченко Умови переходу пар тертя в «квазібеззносний» стан
В.П. Квасніков, С.В. Голуб Індуктивне моделювання об'єктів вимірювання
Ю.В. Куц, О.В. Монченко Кругова медіана в статистичному аналізі кутових даних
В.Ю. Ларін Система конролю, збору інформації та керування розподіленими об'єктами технологічної системи
О.О. Ломако, М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, С.О. Трофименко Обладнання для проведення первинної повірки лічильників
П.М. Павленко Автоматизоване керування процесом завантаження обладнання промислових підприємств
С.Т. Поліщук Трикомпартментна математична модель масообміну між рідинними секторами організму людини в процесі гемодіалізу
О.К. Юдін Послідовний критерій аналізу інформативності параметрів сигналів
Цихановський В.К., Костира Н.О. Аналіз напружено-деформованого стану гнучких оболонок складної конфігурації
Білеуш А.І., Прусов Д.Е., Веремієнко В.К., Вощило О.В. Моделювання напружено-деформованого стану в задачах механіки ґрунтів
Бєлятинський А.О., Сльота В.В., Снігир С.В. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожньому будівництві
Оlexander Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach, Olaf Taeger, Niels Modler, Martin Dannemann, Vitaly Makarenko Investigation of sound radiation by cantilever beam
Цихановський В.К., Коряк О.С. Скінченноелементні моделі в задачах розрахунку аеродромних покриттів
Колчунов В.И., Масуд Нур Эддин. Методика экспериментальных исследований ширины раскрытия трещин железобетонных элементов
Франчук Г.М., Антонов А.М., Маджд С.М., Загоруй Я.В. Екологічна оцінка впливу авіаційних транспортних процесів на якість компонентів довкілля
Золотоперий В.М., Шинкарьов Д.Є. Визначення поперечних ухилів поверхні злітно-посадкової смуги з твердим покриттям з урахуванням явища динамічного гідроглісування літаків
Драч О.Ю., Франчук Г.М. Сучасні проблеми охорони довкілля під час експлуатації та ремонту авіаційної техніки
Государська І.Л. Подання просторової мінливості фатального наземного ризику в математичній формі
Дев’яткіна С.С. Визначення критеріїв відмови світлосигнальних систем аеродромів
Бурдюженко Л.В. Спосіб одержання сорбційного терморозщепленого графіту
Іванова Г.В., Кумейко О.В., Бойченко С.В. Систематизація технічних рідин
Гулямов Ю.М., Тертишна О.В. Одержання багатофункціональної присадки для середньодистилятних палив
Шевченко О.Б., Гулямов Ю.М. Вплив інгібіторів на корозійну агресивність палив, що містять оксигенати
Кальницька Ю.А., Бойченко С.В. Втрати вуглеводнів під час підготовки, переробки, трубопровідного транспортування нафти та нафтопродуктів
Л.М. Блохін, Ю.М. Безкоровайний, О.М. Юрченко Алгоритм структурної ідентифікації моделей динаміки багатовимірного об’єкта
V.M. Vorobyov, T.V. Belyh, V.A. Zakharchenko, M.V. Novikova, S.V. Kondratenko Mathematical optimization model of avionics complexation problem on early stage of designing
С.А. Закора Послідовне розв’язання конфліктних ситуацій для сукупності літаків за рахунок відхилення за курсовим кутом
О.А. Сущенко Математична модель системи визначення курсу в режимі точного горизонтування
М.А. Міхалочкін, В.П. Харченко Принцип відносності в навігації на прикладі допплерівського вимірника швидкості
А.П. Зіньковський, В.В. Астанін, Р.І. Дроздов Урахування сухого тертя при аналізі коливань парних лопаток з розладом частот
В.Д. Доник, О.І. Запорожець Аероакустичні процеси в разі раптової розгерметизації посудини з надлишковим тиском газу
С.О. Іщенко, Р.М. Павловський, О.І. Жданов, В.В. Дегтярьов Визначення умов виникнення аеропружних коливань погано обтічних конструкцій у трубному експерименті
В.М. Казак, С.М. Гальченко, Л.В. Бикус, К.М. Бугрій Методика виявлення стану зовнішнього обводу крила літака
А.П. Кудрін, В.Ф. Лабунець, В.Г. Лазарєв Забезпечення структурної пристосовуваності та сумісності тертя поверхонь біологічними модифікаторами
В.В. Астанін, Г.О. Олефір Сканування механічних пошкоджень поверхні конструктивних елементів
С.О. Пузік, В.С. Шевчук, В.С. Манзій Дослідження траєкторій феромагнітних частинок забруднень у магнітних очисниках
Е.П. Ясиніцький, М.І.Торхов, С.В. Лозня, М.Б. Налісний Моделювання механізму автоколивань тиску при вібраційному горінні в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок
М.Ю. Федоров Аспекти одновимірної газодинаміки каналу з тертям і теплообміном
О.П. Шугайло, В.Б. Крицький, П.З. Луговий Моделювання місцевих стоншень на внутрішніх поверхнях трубопроводів для визначення напруженого стану конструкції в зоні дефекту
Ясиніцький Е.П., Антонов C.В., Пустовий С.О., Ізбаш C.В., Шопяк О.Б. Комплекс віброконтролю та захисту газоперекачувальних агрегатів «Віза-РС»
Попов П.В., Тачиніна О.М. Аналіз характеристик пілота як динамічної ланки системи "літак – пілот – середовище – особлива ситуація"
Соловйов А.М., Нетреба Ж.М., Кузнєцова О.Я. Дослідження сучасного стану системи контролю якості гідравлічних рідин
Якушенко О.С. Вибір оптимального типу нейронів мережі діагностування турбореактивних двоконтурних двигунів
Чоха Ю.М. Математична модель динамічної системи діагностування газотурбінних двигунів „діагноз – якість – надійність”
Кузьменко О.В. Оптимізація геометричних параметрів аеродинамічного компонування літака зі зчленованим тандемним крилом
Климова А.С. Числові методи розв’язання задачі оптимального проектування складних технічних систем
Ліннік І.І. Оптимізація параметрів систем технічного обслуговування транспортних літаків
Вишневський О.А. Модель критерію та основні принципи побудови банку даних абразивної зносостійкості матеріалів
Шмаров В.Н. Определение параметров сферических и цилиндрических
Шаркіна Н.О., Манчук Н.М., Судавцова В.С. Аспекти взаємодії залізонікелькисневих розплавів із 4d-металами – Zr, Nb, Mo
Заславський О.М. Стабілізація флюоритоподібної структури в оксидних вакуумних конденсатах
Куліш В.В., Губанов І.В., Марінченко Г.Є., Бруснік А.Ю. Загальна теорія ЕН-ондуляторних індукційних прискорювальних систем
Кирда А.Г. Дослідження тенденцій розвитку цілей освіти в Україні
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський Оцінка інтенсивності атмосферної турбулентності за допомогою поляриметричного радіолокатора
Л.М. Блохін, О.В. Літвинова, Р.Р. Корновський, М.А. Півень Cинтез оптимального фільтра в каналі курсу навігаційної системи
О.Ю. Буров, Б.М. Герасимов Управління та часова організація працездатності оператора
С.А. Закора Урахування невизначеності прогнозованого положення літаків при послідовному розв’язанні конфліктних ситуацій
Е.О. Ковалевський Синтез адаптивної антенно-приймальної системи GNSS
О.А. Сущенко Математична модель системи визначення курсу в режимі гіроскопічв режимі гіроскопічного компаса
В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко Автоматизація процесів професійного відбору авіаційного персоналу цивільної авіації
В.П. Бабак, В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський Cинтез регуляторів приводів координатних вимірювальних машин,
Б.Я. Корнієнко Аналіз технологій міжмережних екранів
Т.І. Кульчицька, Л.М. Щербак Задачі аналізу функціонування технічних систем “інтелектуального будинку”
О.О. Лещенко, Л.М. Щербак Методологія використання інформаційно-вимірювальних систем SIGMA в процесі виготовлення літаків
С.Т. Поліщук Аналіз методик оцінки ефективності керування в гемодіалізній системі
О.Ф. Аксьонов, О.У. Стельмах, С.П. Шимчук, В.П. Коба, Джамаль Ібрагім Мансур Методологія визначення протиспрацьовувальних властивостей мастил за критеріями трибохарактеристик утворюваних у них вторинних структур
В.В. Астанін, П.П. Лепіхін, В.Г. Корбач, В.М. Сторожук Аналіз великих пружно-пластичних деформацій еліптичних пластин при квазістатичному навантаженні
М.В. Кіндрачук, С.В. Федорчук, Джамаль Ібрагім Мансур, В.М. Бурлаченко Формування напружено-деформованого стану та нестаціонарних термічних полів
О.А. Тамаргазін, Боузаієнне Меккі бен Салем Проблеми створення сучасних систем логістичної підтримки в цивільній авіації
Карускевич М.В., Корчук О.Ю., Маслак Т.П., Чжан Чжао Хуей Фрактальність деформаційного рельєфу полікристалічного алюмінію
Пузік С.О., Шевчук В.С., Манзій В.С., Терьохін В.І. Характер руху частинок пилу в решітках жалюзійних пиловловлювачів
Краля В.О., Моляр О.Г., Хімко А.М., Пугачевський Д.О. Вибір газотермічного покриття для відновлення монорейок механізації крила літаків
Вишневський О.А. Експериментальний моніторинг моделей абразивного зношування поверхонь матеріалів
Чоха Ю.М. Методологія стратегії експлуатації авіаційних газотурбінних двигунів за технічним станом з контролем рівня льотної придатності
Волянська Л.Г., Драч О.В., Хагані Курош Вплив геометричних характеристик вхідного пристрою газотурбінного двигуна на параметри течії
Загорулько А.А., Швець О.В. Аеродинамічні характеристики профілю у нестаціонарному потоці
Доник В.Д. Аеродинамічні процеси при витіканні газу із посудини через зазор
А.Г. Кирда Дослідження тенденцій розвитку цілей освіти в Україні
Применко В.І., Канунніков Б.Т., Лук’янчиков В.А. Розрахунок доз опромінювання населення в зоні зараження після аварії на атомному реакторі Чорнобильської атомної електростанції
Франчук Г.М., Кіпніс Л.С., Маджд С.М., Загоруй Я.В. Екологічна оцінка стану довкілля в зоні аеропорту методами біотестування
Бойченко С.В., Іванова Г.В.,. Кумейко О.В. Проблеми використання протиобліднювальних рідин в Україні
Спаська О.А., Бойченко С.В., Іванов С.В. Використання поверхневоактивних речовин для зниження випаровуваності вуглеводневих рідин при їх тривалому зберіганні
Матвєєва І.В., Кутлахмедов Ю.О., Ісаєнко В.М., Криворотько В.М. Оцінка радіоекологічних процесів у Тернопільській області методом камерних моделей
Голяткіна Т.М., Тихенко О.М., Криворотько В.М. Оцінка екологічного ризику на радіоактивно забруднених територіях
Колчунов В.И., Масуд Нур Эддин Анализ деформаций рабочей арматуры при наложении картины трещин в железобетонных элементах
Петрусенко В.П., Кутлахмедов Ю.О. Оцінка і прогноз розподілу радіонуклідів і дози у типовій екосистемі для ландшафтів України
Бєлятинський А.О., Чешуйко В. М. Застосування програмного комплексу автоматизованого проектування автомобільних доріг CREDO в навчальному процесі
Ковальський В.С., Зубченко О.М., Богуслав М.В. Горючі сланці для енергетики і хімії України
Голуб С.В. Зменшення впливу випадкових факторів при моделюванні об’єктів електрохімічних вимірювань
Михайленко О.В., Іванов С.В., Струнгар А.В. Дизайн комплексів каліксаренів з фулереном С60
Михайленко О.В. Моделювання нанокомпозиційних матеріалів
Древецький В.В., Юрчевський Є.В. Електрофлюїдний віскозиметр динамічної в’язкості нафтопродуктів
Куліш В.В., Губанов І.В., Марінченко Г.Є., Вальденмайєр Г.Г. Одночастинкова теорія нестаціонарних лінійно поляризованих моделей ЕН-ондуляторних індукційних прискорювальних систем
Тaras Matchenko, Ianina Radetskaya Creepage of steel cables, damaged by contact and fricative corrosion
Valeriy Pershakov, Victoria Gyrych, Olena Grebenyuk, Мethods of seismic loads decreasing during building reconstruction
Maria Barabash, Ganna Lenda Some aspects of construction of the design schemes using new technologies of designing automation
Dmitry Prusov Application of elastic-plastic model in stress-strain states estimation of soil mass
Victoria Gyrych, Oleksandr Tereshchenko Localization of the architectural-building package revit in Ukraine, creation of libraries
Natalia Ivanova, Sergey Ivanov, Evgen Boldyrev, Olga Stadnik Electrodeposition of metallic molybdenum from aqueous electrolytes containing hydrofluoric acid
Galyna Arkhipova, Irina Zagrebelna Urrent situation in Askania-Nova and Black Sea Biosphere Reserves
Irina Vasiljeva Analisis of the problem of aerospase industri impact on the environment
Vitaly Makarenko Research of the modal response of simply supported and cantilever beams subjected to point and distributed harmonic excitations
Oleksandr Zaporozhets, Gregory Golembievsky Accounting for influence of the operational factors in aircraft noise calculations around the airports
Yuliya Averyanova The possibility to use polarimetric radar for atmospheric turbulence intensity estimate
Olga Sushchenko, Irina Osipenko Fault-tolerance research of navigational nonorthogonal measuring instruments
Mohand Achour Touat, Xu Guo Dong, Anatoliy Tunik Robust autopilots based on the fuzzy model reference learning control
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko The vision for the next generation of air traffic management systems
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko, Stefan Raychev Regional application of the first european air traffic controller selection test in Bulgaria
Vitaliy Babak, Volodymyr Kvasnikov, Lyubov Borkovskaya Information technologies of measuring of geometrical sizes of aviation details
Olga Leshchenko, Leonid Scherbak Problem of the measurements angular and linear sizes of the complex geometric figures on base information and measuring system Sigma
Sergey Golub Application of principles of designing of heuristic systems of supervision in technologies of technical diagnostics
Rustem Sinitsyn, Zhanna Bokal, Oleksandra Zaets, Nonparametric method for estimating the spoken language sound multivariate probability density function
Svitlana Pustova Modeling call center operation with taking into account repeated attempts of subscribers
Vladislav Panin, Andriy Voznyuk, Sun Gaoyong, Olaly Michel Gas turbine engine diagnosing complex method development on the bases of multiple factors analyses
Mikhail Karuskevich, Tatiana Maslak, Genady Hayday Sensitivity of single-crystal foil fatigue indicators
Vitaliy Kralya, Аndrey Khimko, Viktor Borodiy, Аlexander Yakobchuk Facilities for restoration of monorail of mechanization of a wing of aircrafts
Vyacheslav Stadnychenko The analysis of temperature and shrinkage-rheological stress in two-dimensional systems with an external ceramic-metal layer
Бабак В.П., Куц Ю.В., Щербак Л.М. Моделі та характеристики результатів статистичних кутових вимірювань
Безвесільна О.М., Єльнікова Т.О., Подчашинський Ю.О. Автомати-зована обробка вимірювальної інформації та контроль процесів евтрофікації у водоймах господарсько-побутового призначення на основі штучних нейронних мереж
Yudin O.K. The parallel bi-indication encoding and renewal of data in binary polyadic space
Куц Ю.В., Лапіга І.М., Монченко О.В. Підвищення точності визна-чення фазових характеристик сигналів
Безвесільна О.М. Виставлення вимірювальних осей акселерометрів у разі розміщення їх на рухомій основі
Ковалевський Е.О. Компенсація інструментальних похибок діаграмоутворення адаптивних антен
Поліщук С.Т. Вплив факторів космічного польоту на гомеостаз організму людини
Голуб С.В. Застосування технології “Розстановка акцентів” при інформаційному моделюванні в моніторингових системах
Харченко В.П., Кучеренко В.О., Семенов О.О. Аналіз інтегрованих систем управління якістю надання навігаційних послуг
Сущенко О.А. Особливості моделювання контурів керування системи визначення курсу
Бадьоріна Л.М. Аналітична модель синонімічної релевантності текстових відповідей у комп’ютерних тестових системах
Кулик М.С., Чоха Ю.М., Чумак О.І., Федорчук О.П. Автоматизована інформаційно-діагностична система оперативної оцінки ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів
Дмитрієв С.О., Сахно С.Г., Степаненко В.М., Тарасенко А.В. Визначення ступеня деградації технічного стану турбореактивних двоконтурних двигунів зі змішуванням потоків в умовах експлуатації
Астанін В.В., Бородачов М.М., Доник Т.В. Взаємний вплив близько розміщених корозійних пошкоджень на напружений стан стінки магістрального газопроводу
Кучер О.Г., Власенко П.О., Тишкевич О.В. Оцінка ефективності алгоритмів трендового аналізу для діагностики газотурбінного двигуна
Рева О.М., Шульгін В.А. Моделі нечітких оцінок точності пілотування за окремими елементами інформаційної моделі польоту
Щепетов В.В., Щепотьев О.І., Варюхно В.В., Гулевець В.Д. Методи технічного обслуговування і ремонту наземного обладнання та оптимізації профілактичних заходів
Орланов В.Й., Чумак О.І. Імпульсна мікроплазмова технологія нанесення покриттів із нітриду титану на торці лопаток компресорів
Астанін В.В., Лепіхін П.П., Сторожук В.М. Аналіз скінченних прогинів імпульсно навантажених еліптичних пластин
Ударцева Т.Є. Профілактика авіаційних подій, спричинених людським фактором
Тугарінов О.С., Шевченко Я.Д. Експериментальне дослідження стану зубчастих коліс авіаційних газотурбінних двигунів
Краля В.О., Хімко А.М., Якобчук О.Є. Зносостійкість плазмових газотермічних покриттів в умовах фретинг-корозії
Протасов А.Г., Юрченко Г.С. Дослідження імпедансного методу контролю якості сотових конструкцій
Самойленко О.В., Коросташивець А.І., Бабкін С.М. Дослідження можливості керування параметрами бічного руху військово-транспортного літака на етапі десантування моновантажу
Богославець С.О., Бабкін С.М., Коросташивець А.І. Регресійна модель хвильового опору при активно-пасивному впливі на надзвукове обтікання півсфери
Стадниченко В.М. Визначення радіальної усадки металокераміч-ного шару та оцінка його стійкості на поверхнях тертя в процесі їх експлуатації
Чемерис В.Т., Губанов І.В., Подворний О.О. Інженерний метод розрахунку та вибору головних параметрів індукторів лінійного індукційного прискорювача
Матченко Т.І., Радецька Я.В. Моделювання механічних властивостей та пошкоджень пучка прутків
Дев’яткіна С.С. Моделювання надійності підсистеми аеродромних глісадних вогнів
Ісаєнко В.М., Кіпніс Л.С., Пилипенко Л.А., Сидоров О.В., Дехтяренко О.М. Роль вищих водних рослин в утилізації пестицидів
Zaporozhets O.І., Konovalova О.V., Stetsenko N.M., Kozhushko О.M. Airport vicinity zoning as a method of limiting of the aircraft impact on environment
Петрусенко В.П., Кутлахмедов Ю.О. Аналіз ефективності контрзаходів для захисту екосистем на схилових ландшафтах методом камерних моделей
Капітанчук К.І., Греков П.І., Овсянкін В.В. Методика розрахунку глибини занурення морської енергетичної станції при збільшенні висоти хвиль
Павлюх Л.І., Матвєєва О.Л., Зубченко О.М. Аналіз ефективності сорбційних методів очищення нафтовмісних стічних вод
Максьом О.М., Франчук Г.М. Комплексне вирішення проблеми твердих відходів під час експлуатації авіаційної техніки
Щербініна Л.О., Кочірко Б.Ф., Лютий О.С. Проблеми виробництва біодизельного палива в Україні
Guy A.E., Groza V.A., Tikhonova V.V., Leschinskiy O.L. Clear and fuzzy fractal models of spreading dangerous environmental phenomena
Vovk O.A., Arkhipova G.I., Nikitchenko U.S., Akinina K.U. Usage of post-consumer tires as raw materials
Васильєва І.В. Система управління навколишнім середовищем на підприємствах
Ковальова О.А. Фактори, які впливають на спонтанні мутаційні спектри в соматичних клітинах ссавців
Іванов С.В., Трачевський В.В., Гетьманчук Ю.П., Мокринська О.В., Грушак З.В. Оптимізація складу полімерних композицій методом математичного планування
Заславський О.М., Веліканова Т.А. Фазові рівноваги в системі Fe-Mo-C
Куліш В.В., Губанов І.В., Орлова О.О., Сенькович A.В. ЕН-ондуляторні прискорювачі електронів коаксіального типу
Клюс І.С. Багатоточкова задача для диференціальних рівнянь із частинними похідними зі змінними коефіцієнтами
Шкурко В.В., Ющенко С.С. Концептуальні засади та системотехнічні підходи до проектування системи пошуку протиріч
Бабак В. П., Бабейчук Д. Г., Запорожець О. І. Модель обґрунтування оцінювання екологічної вигоди від упровадження CNS/ATM технологій керування повітряним рухом
Применко В. І., Лук'янчиков В. А., Лук'янчиков А. В. Прогнозування наслідків радіаційного зараження у разі аварії на радіаційно небезпечних об'єктах
Петрусенко В. П., Кутлахмедов Ю. О. Моделювання радіологічних процесів у гірських екосистемах, характерних для України
Франчук Г. М., Загоруй Я. В. Зміна екологічної стійкості природно-територіальних комплексів під впливом авіатранспортних процесів
Бойченко С. В., Криворотько В. М., Голубов О. С. Оцінювання трибологічних характеристик біодизельного палива на основі ріпакової олії та його сумішей з мінеральним дизельним паливом
Куц Ю. В., Щербак Л. М. З історії розвитку кутових вимірювань
Кєворков С. Г., Синєглазов В. М. Розроблення змін геометричного макета виробу, розробленого засобами системами автоматизованого проектування
Юдин О. К. Обґрунтування взаємооднозначності структурного подання двійкових даних у поліадичному просторі
Корнієнко Б. Я., Сулима С. О. Аналіз захищеності Spanning-Tree Protocol
Квач Ю. М. Модулювання світлосигнальних вогнів аеродрому в імітаторах візуального оточення авіаційних тренажерів
Єгоршин Ю. О., Красноусова О. Ю. Спосіб визначення операторних зображень процесів і сигналів без обчислення інтегралів Лапласа
Журиленко Б. Є. Оцінювання деградації стійкості комплексної системи захисту інформації в часі
Badorina L. N. Method of the relevance degree estimation of the text answer in computer training
Романюк В. Є., Єнчев С. В. Особливості процесу перетворення енергії в диференціальній системі одночасного генерування з каскадним генератором
Остроумов І. В., Кукуш О. Г. Харченко В. П. Багатоальтернативна класифікація ситуацій повітряного стану у разі, коли щільності розподілу ймовірності відомі неточно
Азарсков В. М., Житецький Л. С., Сущенко О. А. Синтез адаптивного керування рухом дискретної немінімально-фазової системи
Васильєв В. M. Дослідження аналітичного методу оцінювання ймовірності потенційно конфліктних ситуацій в повітряному русі
Горохов Г. Т, Чаруха Ю. Е. Визначення часу можливої видимості інформаційних об’єктів дорожньої обстановки
Пепа Ю. В. Затикян Т. О. Визначення координат рухомих об’єктів у просторі інтерферо-метричним методом
Азарсков В. М., Поліщук С. Т. Міжпланетні пілотовані польоти в розрізі Четвертої космічної програми України
Бажан В. І., Казак В. М. Аналіз методів оцінки живучості інформаційно-вимірювального комплексу пілотажно-навігаційного обладнання регіонального літака
Кучер А. Г., Мустафа А. Мустафа. Прогнозирование отказов и оптимизация потребности материально-технических средств авиакомпании
Матійчик М. П., Михайлов Г. М., Юн Г. М. Обґрунтування характеристик безпілотних літальних апаратів сільськогосподарського призначення
Мачалін І. О. Оптимізація ієрархічної системи управління запасами виробів авіаційної техніки
Наумов О. В. Автоматизація розрахунку характерних швидкостей зльоту пасажирського літака
Аббас Фадель Махмуд Вихреобразователи как средство улучшения аэродинамических характеристик самолета
Абдуллаєв П. Ш., Мірзоєв А. Д., Якушенко О. С. LVQ-мережа для розпізнавання технічного стану авіаційних газотурбінних двигунів
Кучер О. Г., Харитон В. В. Визначення вібраційних характеристик лопатки газотурбінних двигунів безконтактним методом
Єнчев С. В., Гуз С. Ю., Майкл Олалі, Вознюк А. П. Комплексний метод діагностування турбогвинтових двигунів
Стьопушкіна О. П., Попов О. В., Корсуненко М. В, Слєпухіна І. А. Логічна модель діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна з урахуванням перемежованих пошкоджень його про-точної частини
Чоха Ю. М., Федорчук О. П. Оцінка технічного стану функціональних систем силових установок комбінованим функціонально-тестовим методом
Кучерук В. Ю., Войтович О. П. Система діагностування електромоторів у реальному часі
Гаража В. В., Динь Тан Хынг Аналитическая оценка эффективности роботы электроочистителей с волокнистым диэлектрическим наполнителем
Заславський О. М., Веліканова Т. А. Вплив термічної обробки на фазовий склад і мікроструктуру
Верюжський Ю. В., Бакулін Є. А. Підвищення безпечності висотного домобудування на основі впровадження ризикозахисних дій
Бєлятинський А. О., Большаков В. О. Прогнозування витрат води на річках Закарпаття під час стихійних лих
Барабаш М. С., Дзюба А. В. Аналіз ступеня формалізації та автоматизації процесу проекту-вання
Дев’яткіна С. С. Проблеми автоматизації технічного стану сучасних світлосигнальних систем аеродрому
Гирич В. Ю. Методика проектування термінальних комплексів в аеропорту «Бориспіль» з урахуванням зовнішніх ударно-динамічних впливів
Доник Т. В. Визначення граничного стану пластини, підкріпленої двома прямокутними ребрами
Клюс І. С. Багатоточкова задача для інтегродиференціальних рівнянь із частинними похідними, не розв’язних стосовно старшої похідної
Бабак В.П., Квасників В.П., Ларін В.Ю. Методологія автоматизованого проектування вимірю-вальних технічних засобів інтегрального призначення
Єгоршин Ю.О., Красноусова О.Ю. Використання властивостей імпульсів при визначенні спектрів сигналів
Білошицький П.В., Ключко О.М., Онопчук Ю.І. Результати медико-біологічних досліджень українських учених на Ельбрусі
Лещенко О.О., Щербак Л.М. Вимірювальна складова в інтегрованих інформаційних технологіях проектування та виготовлення виробів складної геометричної конфігурації
Харченко В.П., Чинченко Ю.В., Бабейчук Д.Г., Райчев С.Г. Оцінювання безпеки в системі організації повітряного руху
Азарсков В.М., Поліщук С.Т., Харчевка Е.О. Визначення параметрів простору станів маркерів гомео-стазу організму космонавта як об’єкта керування в контурі біотехнічної системи
Сущенко О.А., Сайфетдінов Р.А. Математична модель рухомого наземного об’єкта в
Рева О.М. Проактивне оцінювання становлення льотного персона-лу до ризику та безпечної діяльності
Харченко В.П., Луппо О.Є., Алєксєєв О.М. Інтеграція засобів діагностики, прогнозування і
Карускевич М.В., Корчук О.Ю., Кириленко Д.О. Деформаційний рельєф у зоні втомної тріщини
Кучер А.Г., Мустафа А.С. Мустафа Планирование и обеспечение технологического процесса системы материально-технического снабжения в
Регульський М.М., Борозенець Г.М., Касперська В.В. Розв’язання задач прогнозування довготривалої міцності за умов плоского напруженого стану
Голяткіна Т.М., Тихенко О.М., Криворотько В.М. Оцінювання екологічних збитків унаслідок аварії на радіонуклідному термоелектричному генераторі
Кажан К.І. Застосування ентропійного методу для вибору оптимальних за шумом режимів експлуатації повітряних кораблів в аеропортах цивільної авіації
Запорожець О.І., Глива В.А., Клапченко В.І., Методика і засоби поточного контролю фізичного
Євдокименко А.В., Барабаш М.С. Підсилення фундаментів та основ під час реконструкції та застосування гідроплити в складних грунтових умовах
Соловйов А.М., Кузнєцова О.Я., Нетреба Ж.М., Дослідження хімічних перетворень у вуглеводневому складі робочої рідини “Гідронікойл” FH-51
Тихонов Є.О., Логінов Г.С. Аналіз фізичних основ лазерного запалювання
Іванов С.В., Трачевський В. В., Тітова О.С Вивчення кількісних співвідношень структура – властивість методами лінійного регресійного аналізу і нейронних мереж
Заславський О.М., Веліканова Т.А. Кристалохімічні передумови утворення фази та
Буйвол В.М. Стискання еліпсоїдальних каверн
Харченко В.П., Лазоренко В.А. Принципи удосконалення модульних тренажерів для практичної підготовки авіаційних диспетчерів
О.А. Сущенко, С.П. Маляров, Р.А. Сайфетдінов, Г.Є. Янкелевич Особливості та результати моделювання стабілізатора
Ю.В. Петрова Результати дослідження впливу тривалості роботи оператора на його динамічні характеристики
Луппо О.Є., Алєксєєв О.М. Нові підходи до класифікації причин авіаційних подій
Наумов О.В. Концепція виводу сигнальних повідомлень функціонування навігаційного обчислювача екіпажу
Єгоров С.В. Дослідження властивостей статистики, яка використовується для оцінки безвідмовності
Приставка П.О. Поповнення послідовностей відліків функцій двох змінних
Ковалевський Є.Д. Конфігурація антенних решіток і ефективність адаптивних систем
Білошицький П.В., Ключко О.М., Онопчук Ю.І. Результати вивчення проблем гіпоксії українськими вченими в районі Ельбрусу
Німченко Т.В. Моделі сигналів акустичної емісії для дослідження
Авраменко О.А. Архітектура засобі редокументування успадкованого
Астанін В.В., Бородачов М.М., Богдан С.Ю. Аналіз напружено-деформованого стана пластини
Бородачов М.М., Доник Т.В. Визначення частот вільних коливань лопатки турбіни
Якушенко О.С. Діагностування технічного стану газотурбінного двигуна методом побудови бінарного дерева
Кучер А.Г., Мустафа А.С. Мустафа Планирование и прогнозирование потребности в авиационных двигателях парка воздушных судов авиакомпаний
Мачалін І.О. Аналіз і оцінювання витрат експлуатанта виробів авіаційної техніки в період гарантійного обслуговування
Грищенко Ю.В., Варченко О.І., Гуленко В.Д. Розроблення перспективних програм та методика підготовки польотів на комплексному тренажері літака
Вишневський О.А. Аналітичне визначення абразивного зносу матеріалу
Хімко А.М. Працездатність плазмових покриттів в умовах фретинг-корозії
Чепіженко В.І., Добриденко О.М., Самотьос В.М., Волков В.О. Моніторинг параметрів технічного стану і надійності авіаційної техніки за допомогою контрольних карт
Запорожець О.І., Картишев О.А., Чайковська О.А Графоаналітичний метод наближеного розрахунку рівнів і контурів шуму від літаків
Франчук Г.М., Николяк М.М. Аналіз даних про токсичність паливно-мастильних матеріалів
Шмиголь Н.В., Калініченко А.В., Сакало В.М. Особливості застосування теорії масового обслуговування в агроекології
Засімович М.В. Структурно-параметрична оптимізація силових конструкцій дистанційно-пілотованих літальних апаратів для
Маджд С.М., Михайлєвська Т.В., Франчук Г.М. Аналіз ґрунтів у зоні аеропорту Київ
Аксьонов О.О. Екологічний баланс довкілля
Makarenko V. Modeling and control of sound radiation by simply supported
Вовк О.О., Гай А.Є., Рябчевський О.В. Класифікація методів деформації поверхні Землі
Белятинський А.О., Резнік О.М. Реконструкція аеродромів України
Зубченко О.М., Павлюх Л.І. Дослідження процесів на межі електрод-діелектрик
Буйвол В.М., Фоміна Н.Б Наближений метод суперкаверн
Kulish V., Lysenko O., Gubanov I., Vаldenmayer G. The project of the compact MLIA-Accelerator fort he two-stream superheterodyne free electron laser
Русаловський А.В., Кот Т.М., Кошуков О.В. Автоматизація навчання і перевірки знань
Харченко В.П., Чинченко Ю.В., Райчев С.Г., Луппо О.Є. Оцінювання ризиків в аеронавігаційній системі методами теорії
Ковалевський Е.О., Конін В.В., Погурельський О.С. Використання сигналів різних частот супутника для підвищення точності навігаційних визначень
Синєглазов В.М., Борсук С.П. Методика адаптивного контролю на функціональних тренажерах
Павлова С.В. Єдине математичне модельне уявлення систем I2C3S з різним рівнем інтегрованості та розподіленості
Сущенко О.А. Методика синтезу робастної системи стабілізації рухомого
Харченко В.П., Лазоренко В.А. Системи підтримання прийняття рішень авіаційних диспетчерів під час управління повітряним рухом
Кривоносенко О.П., Білак Н.В., Тимошенко Н.А. Синтез оптимальної системи стабілізації вертольота частотним та часовим методами
Луппо О.Є., Чинченко Ю.В. Узагальнена характеристика системи організації повітряного руху
Самков О.В. Методологічні складові модернізації парку авіаційної техніки в
Касьянов В.О., Гуз Ю.Т., Прохоренко І.В. Використання проблемно-ресурсного методу в навчальному процесі
Лемко О.Л. Формування аеродинамічного обрису безпілотного літального
Гуз Ю.Т., Єнчев С.В., Сильнягін А.О., Прохоренко І.В., Мазур Т.А. Пристрій ідентифікації механічної характеристики електромагнітних систем
Мазур Т.А., Романюк В.Є. Електромеханічні системи генерування змінного струму постійної частоти
Дубровський С.С.. Методи випробування жароміцних матеріалів
Вишневський О.А. Залежність результатів абразивного зносу від твердості матеріалів
Хімко А.М., Бородій В.М., Якобчук О.Є. Методика випробувань матеріалів при контактному динамічному навантаженні
Бармин В.А., Кухарёнок Г.М., Петрученко А.Н. Принципы и методы управления процессом сгорания в дизелях
Маслак Т.П. Регресійні моделі еволюції параметрів деформаційного рельєфу під час циклічного навантажування
Юдін О.К., Яковенко О.Л. Методологія підвищення ефективності функціонування
Кульчицька Т.І., Щербак Л.М. Структура та алгоритм взаємодії кардіодіагностичної системи
Білошицький П.В., Ключко О.М., Онопчук Ю.М. Результати дослідження українським вченими проблем адаптації
Павленко П.М. Формалізація виробничих об’єктів в інформаційному середовищі інтегрованих автоматизованих систем
Запорожець О.І., Глива В.А., Клапченко В.І., Потапенко Г.Д., Лук’янчиков А.В. Система електроживлення та електромагнітна безпека
Павлюх Л.І., Швець Д.І., Лапко В.В., Кравченко О.В. Використання вуглецевих сорбентів і сорбційних технологій
Ісаєнко В.М., Бевза А.Г., Килимник Є.С. Організація замкненого водоспоживання акумуляторного цеху авіаремонтного заводу
Зубченко О.М., Павлюх Л.І. Розподіл зарядів на межі речовин різної природи
Вовк О.О., Печак О.О., Сидоренко Н.А. Вплив гірничодобувного комплексу України на стан довкілля
Трофімов І.Л., Соченко П.С., Зубченко О.М. Прилад контролю зміни хімічного складу і температури зовнішнього середовища
Зосімович М.В. Ідентифікація автоматизованої системи керування дистанційно-пілотованим апаратом для оперативного природоресурсного та екологічного моніторингу довкілля
Бойченко С.В., Вдовенко С.В. Проектні рішення щодо зменшення втрат вуглеводнів на Кременчуцькому нафтопереробному заводі від споруд механічного очищення стічних вод
Дмитрієв М.М., Деркачов О.Б., Рутковська І.А. Тепловий контроль аеродромних покриттів
Бойченко С.В., Толстих Є.В. Аналіз методології дослідження антиокиснювальних властивостей олив і присадок
Дмитрієв М.М., Папченко О.М., Деркачов О.Б., Рутковська І.А. Визначення крайових умов на поверхні аеродромного покриття для постановки завдання моделювання його теплового поля
Першаков В.М., Білик А.О. Дослідження несучої конструкції покрівлі пасажирського
Шаркіна Н.О., Затовський І.В., Максимюк М.Р. Термодинамічні властивості рідких сплавів систем Fe – Ni – O – Me – Si
Матейко І.В., Судавцова В.С., Шаркіна Н.О. Закономірності взаємодії в розплавах систем Si – Al – Me
Денисюк В.П., Бабко А.І., Гурнік О.О. Системи фундаментальних функцій
Volodymyr P. Kharchenko, Ivan V. Ostroumov Multiple-choice classification in air navigation system
Anatoliy A. Tunik, Mohand Achour Touat Structured parametric optimization of multivariable robust control based on genetic algorithms
Olga A. Sushchenko, Elisabeth O. Yermakova, Irina V. Osipenko Review of the modern navigation systems and future trends of their development
Volodymyr P. Kharchenko, Yuriy V. Chynchenko Human performance models and human errors in air traffic management
Sergey F. Filonenko, Аngelika P. Stakhova, Tatiana M. Kositskaya Modelling of acoustic emission signals for the case of material surface layers distraction in the process of friction
Nikolay O. Sidorov, Vladimir A. Khomenko, Viktor T. Nedovodeev Reengineering of the air simulators legacy software
Volodymyr T. Chemerys, Iren O. Borodiy Diffusion of the pulsed electromagnetic field into the multi-layer core of inductor at pulsed devices
Oleksandr I. Zaporozhets, Oleg O. Kartyshev, Gregory G. Golembievskiy Accuracy and uncertainty of aircraft noise modelling
S. Khardi Commercial aircraft noise assessment at Lyon Saint-Exupery Iinternational Airport. In flight source frequency characterisation
Grigory М. Franchuk, Мargaryta М. Radomska Conceptual models development for environmental risks assessment
George O. Biliavskiy, Yulia K. Osadchuk, Olga Yu. Matviyenko Specificity of ecological audit of burial places and storages of radioactive wastes on the example of CHNPP
Tamara V. Dudar, Jeorgiy V. Lysychenko, Olena S. Tatarchenko Assessment of water quality parameters of the Tashlyk cooling pool
Yuliya S. Shevchenko, Oleksandr M. Beregovoj, Alexei A. Kozlitin, Oksana Y. Kravchuk Estimation methods for acoustic improvement of rooms using measurements of reverberation time
Tetiana I. Bilyk, Olga S. Shtyka, Anastasia O. Avdeyeva, Bioavailability of pollutants in water and soil environments
Volodymyr M. Isaenko, Alexander A. Maritz, Angela E. Guy, Alexander J. Polevoy Regulated degradability of composite biobased films
Kiril D. Nikolaev Environmentelly sound touristic potential of regions of Ukraine
Vitaly D. Hizhko, Eugene O. Bovsunovsky The influence of aerosol gas-dynamic suspension cleaning on surface of the aircraft parts
Philip O. Orlov Aircraft maintenance market in Ukraine, analysis of the state problems of reformation
Alexander S. Zhiv, Valery M. Pershakov, Alena О. Bilyk Investigation of precaust prestressed shell
Valery M. Pershakov, Roman V. Borovsky, Olexandra O. Gorbenko, Dmytro V. Zavgorodny Metal frame constructions for one-storeyed industrial buildings
Sergey V. Ivanov, Antonina D. Kustovska, Sergey D. Nedaiborshch, Оlena V. Kharchenko Using of natural adsorbents of petroleum products’ clearing
George V. Sokolsky, Natalya D. Ivanova, Sergey V. Ivanov, Eugene I. Boldyrev, Nina D. Rubtsova, Olga V. Kobulynskaya Nanostructured and disordered oxides of manganese obtained by electrochemical doping technique
Oleksandra M. Akmaldinova, Olga O. Pysmenna Comprehensive lexicographic work on commercial aviation business terminology
Irina A. Slipukhina, Sergey M. Menyalov, Sergey L. Maximov Research of educational environment in physics study applying psychologic-pedagogical examination methods
Иноземцев А.А., Кулик Н.С., Тарасенко А.В., Чернов В.И. Концепция обеспечения безопасной эксплуатации стареющего парка двигателей Д-30КП на самолетах Ил-76
Терещенко Ю.М., Дихановський, В.М., Кінащук, І.Ф. Аеродинамічні характеристики решіток профілів з газомеханічним регулюванням
Тамаргазін О.А., Науменко Н.Г. Ефективність функціонування газопровідних розподільних систем
Ударцев Є.П., Рибальченко О.С., Щербонос О.Г. Зміна аеродинамічних характеристик при нестаціонарному обтіканні профілю на великих кутах атаки
Кірчу Ф.І., Кірчу П.І., Терещенко Ю.Ю. Характеристика трансзвукового ступеня осьового компресора з дворядними лопатковими вінцями робочого колеса та напрямного апарата
Переверзєв О.М., Пашинський Т.Е., Бондар О.В. Модифікація аеродинамічних профілів для зменшення впливу нестаціонарності
Юхачев В.В., Ударцев Є.П., Добровольський Д.В. Характеристики динаміки польоту літака «Анатра-2»
Жила В.Г. Аналіз структур математичних моделей нестаціонарних аеродинамічних коефіцієнтів
Шмаков В.В., Іванюк В.О., Єрилкін А.Г. Оптимізація первинної підготовки військових льотчиків в Україні
Войтенко С. Д. Проблеми створення засобів захисту від терористичних вибухів на борту літака
Доник Т.В. Напружений стан лопатки від інерційних сил, які виникають при обертанні
Харченко В.П., Остроумов І.В. Імовірнісні характеристики відхилень повітряних кораблів від заданного ешелону польоту
Гусинін В.П., Гусинін А.В., Тачиніна О.М. Порівняльна оцінка ефективності ручного та автоматичного керування відхиленням вектора тяги дирижабля на етапі зльоту
Тунік А.А., Мельник К.В. Проектування багатовимірних систем керування польотом в умовах невизначеності за допомогою технології µ-синтезу
Приставка П.О. Небінарне поповнення послідовностей відліків гладких функцій лінійними операторами на основі поліномінальних сплайнів
Луппо О.Є., Чинченко Ю.В. Упровадження експлуатаційної концепції організації повітряного руху
Ковалевський Е.О. Використання віртуальних супутників для навігаційних визначень
Рева О.М., Медведенко О.М., Михайлік М.Ф. Прапори катастроф в етіології авіаційних подій
Сущенко О.А., Луцко Д.О., Єрмакова Є.О. Особливості математичного опису системи стабілізації та визначення курсу рухомого об’єкта
Шибицька Н.М., Тимофієва Г.А. Прогнозування рівня знань оператора ергатичних систем залежно від характеристик вхідного інформаційного потоку
Артамонов П.В. Дослідження динамічного методу вимірювання шарнірних моментів на кермових поверхнях аеродинамічних моделей
Запорожець О.І., Загурська Л.А., Синило К.В. Оцінювання забруднення атмосферного повітря на території та за межами аеропорту
Михайлюк В.О., Тюрін В.І. Визначення характеристик багатоступеневих різношвидкісних гідроциклонів
Ісаєнко В.М., Ніколаєв К.Д., Бабікова К.О. Використання відновлювальних ресурсозберігаючих технологій в екотуристичній галузі
Тітова О.С., Грушак З.В., Трачевський В.В. Використання полімерів та їх вплив на довкілля
Запорожець О.І., Глива В.А., Лук’янчиков А.В. Створення електромагнітних екранів із заданими захисними властивостями
Римар-Щербина Н.Б. Медико-біологічні та ергономічні аспекти безпеки користувачів персональними комп'ютерами
Онопчук Ю.М., Білошицький П.В., Ключко О.М. Створення математичних моделей за результатами досліджень україн-ських учених на Ельбрусі
Дмитрієв М.М., Папченко О.М., Деркачов О.Б., Рутковська І.А Алгоритм аналізу термограми поверхні аеродромного покриття
Барабаш М.С., Дармороз Т.Л. Особливості конструктивних рішень, які можуть застосовуватися до споруд каркасного типу для будівництва в сейсмічних районах
Коробов В.І., Клешня Н.О Гідродинамічний опір тертя пластини з поздовжніми мікроборіздками та тонким еластичним покриттям
Єфименко В.В., Мороз Т.Т., Єфіменко С.В. Інновації в технології виробництва реактивних палив
Філоненко С.Ф., Корнієнко І.К., Косицька Т.М. Методи та засоби діагностики мостових конструкцій
Шматок С.О., Шматок О.С., Петренко А.Б Області захоплення дискретних стохастичних слідкуючих вимірювачів неенергетичних параметрів радіосигналів
Круковський-Сіневич К.Б., Полегенько О.Ф. Порівняльний аналіз способів підвищення погодженості матриці пар-них порівнянь
Зосімович М.В., Молодецька К.В. Розробка системи підтримки прийняття рішень менеджера кредитного відділення банку
Новиков В.В., Корниенко Б.Я., Сомлев А.А. Математическая модель процесса гранулирования в псевдоожиженном слое с использованием теории фрактальных множеств
Тихонов Є.О., Івашкін В.О. Аналіз оптичних параметрів фазових голографічних ґраток
Заславський О.М., Кобулей О.П. Знешкодження катіонів важких металів у водних середовищах адсорб-цією на протигазному вугіллі
Логвин М.М., Нестеренко Л.І., Закалашнюк Д.К. Вивчення елементів вищої математики в шкільному курсі
Поліщук Ю.К. Дещо з досвіду роботи викладача дисциплін метрологічного напряму в англомовному проекті Національного авіаційного університету
Харченко В.П., Остроумов І.В., Зайцев Ю.В. Багатопараметрична класифікація спектра польотних ситуацій
Mohand Achour Touat, Tunik Anatoly A. Design of UAV robust autopilot based on adaptive
Чинченко Ю.В Оцінювання ризиків у системі організації повітряного руху
Луппо О.Є., Лазоренко В.А. Аналіз забезпечення безпеки повітряного руху
Сущенко О.А. Робастна параметрична оптимізація систем стабілізації
Авер’янова Ю.А., Аверьянов A.А. Корекція радіолокаційного сигналу за кутом місця променя поляриметричного метеорологічного радіолокатора
Казак В.М., Кравчук М.П., Будзинська Т.В., Способи підвищення безпеки виконання посадки літака в умовах невизначеності
Аль-Амморі Алі Процесний підхід до забезпечення ефективності
Казак В.М., Шевчук Д.О., Яковицька О.Ю. Бортова інтелектуальна система керування польотом в умовах особливої ситуації
Хімко А.М., Краля В.О., Якобчук О.Є., Бородій В.М. Аналіз зносостійкості газотермічних покриттів та їх вибір для відновлення деталей авіаційної техніки
Корчук О.Ю. Осциляції мікротвердості кристалів сплаву АД-1 у процесі втоми
Шевчук В.С., Пузік С.О., Манзій В.С., Закревський В.О. Регенерація поверхні осаджування забруднень в інерційних очисниках
Касьян Г.І., Козлова З.Л., Кучаєв О.А., Якобше Р.Я. Застосування електромагнітного перемішування сталі в процесі лиття заготовок діаметром 150 мм
Якушенко О.С. Діагностування технічного стану газотурбінного двигуна за методом найближчого “сусіда”
Стельмах О.У. Компресійно-вакуумна складова сили тертя в умовах граничного змащування
Запорожець О.І., Бабейчук Д.Г. Застосування CNS/ATM для ефективних методів зменшення авіаційного шуму під час зниження літаків перед посадкою
Маловічко О.В., Головня Ю.П. Екологічний аналіз наслідків стану забруднення автомагістралей Києва
Аксьонов О.О. Екологічні особливості факторів екології Києва
Смирнов Ю.О., Українець М.О., Сокольник В.І. Зв'язок гідравлічних характеристик процесу прояснення води в освітлювачах із завислим осадом з технологічною надійністю
Радван Арафа Биссиуни Разработка модели безопасности труда в Египте
Приставка П.О. Застосування комбінованих фільтрів на основі поліномінальних сплайнів при обробці растрових зображень
Білошицький П.В., Ключко О.М., Онопчук Ю.М. Результати досліджень українськими вченими в Приельбруссі впливу факторів високогір’я на здоров’я та довголіття
Бородін В.А Гнучкий метод пошуку в інтерактивних базах даних
Мужик А.І. Методологічні положення побудови інтегрованої автоматизованої системи управління закладами освіти
Ледовських В.М., Левченко С.В. Термодинамічний аспект розроблення інгібіторних методів захисту сталі від корозії у водно-сольових середовищах
Ільчак О.Б., Зубенко С.О., Ледовських В.М. Анодне окиснення солей органічних кислот
Захарчук М.М., Сидоренко Н.О., Ледовських В.М. Потенціометричний метод для визначення марганцевої домішки до палив
Харченко В.П., Бабейчук Д.Г., Слюняєв О.С. Оптимізація мережі інформаційних аеронавігаційних засобів за узагальненим критерієм ефективності
Сущенко О.А. Робастна структурно-параметрична оптимізація систем стабілізації наземних рухомих об’єктів
Рева О.М., Дмитрієв С.О., Селезньов Г.М. Чинники прийняття рішень авіадиспетчером у процесі керування повітряним рухом
Бурлаков В.І., Пучков Ю.П., Попов Д.В. Корегування періодичності регламентних робіт технічного обслуговування повітряних суден з урахуванням людського чинника
Пучков Ю.П., Зімін В.Є., Юрченко О.І. Визначення маси і координати центру мас повітряного судна при виконанні його модернізації
Хімко А.М., Краля В.О., Холод Н.В., Костенко О.П. Фретингостійкість композиційних матеріалів
Ясиніцький Е.П., Левонюк С.В., Пустовий С.О. Методи боротьби з явищем вібраційного горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок
Гончаренко А.В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне
Запорожець О.І., Синило К.В. Порівняння виміряних і розрахованих концентрацій забруднення повітря викидами від двигунів в аеропорту
Франчук Г.М., Радомська М.М. Оцінювання забруднення ґрунтів нафтопродуктами внаслідок діяльності автозаправних станцій
Обженська Є.О., Маджд С.М., Франчук Г.М. Оцінювання якості ґрунтових вод за органолептичними показниками
Білявський Г.О., Титенок І.В. Перспективи використання сонячної енергії в Україні в контексті екологічно безпечного розвитку держави
Дудар Т.В., Бугера С.П., Кадошніков В.М., Злобенко Б.П. Бар’єрні властивості природних глинистих мінералів
Білошицький П.В., Ключко О.М., Онопчук Ю.М. Результати вивчення структурно-функціональних взаємозалежностей українськими вченими в Приельбруссі
Спиркин В.Г., Ткачев И.И., Тарарышкин П.А. Экологические проблемы применения топлив с присадками
Степенко О.О., Новікова В.Ф. Дизельне паливо з надвисокими екологічними показниками
Кравченко Я.О., Краковський В.В., Вовк О.О., Шевчук Н.А. Екологічні проблеми техносфери та способи їх подолання
Архіпова Г.І., Ткачук I.С., Глушков Є.І. Аналіз впливу відпрацьованих автомобільних газів на стан атмосферного повітря в густонаселених районах
Vovk Oksana A., Arhipova Galina I., Nikitchenko Julia S. Improving of ecological characteristics of technology on pyrolysis of scrap tires
Серегин Е.П. Современное состояние развития теории химмотологии
Фукс И.Г. Технологические способы обеспечения качества смазочных материалов
Данилов А.М. Присадки к топливам и маслам в России
Волгин С.Н., Лашхи В.Л., Гришин Н.Н. Главная задача химмотологии
Яновский Л.С., Федоров Е.П., Варламова Н.И., Бородако П.В., Попов И.М. Альтернативные реактивные топлива: проблемы и перспективы
Топільницький П.І., Романчук В.В., Охота І.М. Ефективність депресорів та диспергаторів під час застосування в дизельних паливах нафтопереробних заводів України
Шевченко О.Б., Тертишна О.В. Дослідження впливу природи сировини та етерифікуючих агентів на показники якості біодизельного палива
Манойло А.М., Зеленина А.И., Терещенко В.А., Сушко Н.Н. Корреляция характеристик качества пластичных смазок, имеющих реологическую природу
Кухарёнок Г.М., Бармин В.А. Влияние смесевого биотоплива на рабочий процесс дизеля
Худолій М.М., Дмитриченко М.Ф., Вельд Е.В., Лабутін М.Ю., Батраков В.В. Дослідження експлуатаційних властивостей палива БІО-100
Любінін Й.А., Швидкий О.А., Щербініна Л.О. Сучасний стан виробництва паливно-мастильних матеріалів в Україні
Лютий С.М., Кочірко Б.Ф., Щербініна Л.О. Сучасний стан і тенденції розвитку нафтопереробної промисловості світу
Семенов В.Г., Васильєв І.П., Атамась А.І. Дослідження впливу якості сумішеутворення на показники дизельного двигуна під час роботи на біодизельному і дизельному паливі
Лютий О.С., Бойченко С.В., Аксьонов О.Ф. Сучасний стан виробництва біодизельного палива у світі
Захарчук М.М., Ледовських В.М. Катодне відновлення продуктів окиснення олив
Охріменко М.В., Іваненко В.В., Волошина Ю.Г., Патриляк Л.К., Патриляк К.І. Нові підходи до вивчення локалізації вуглистих відкладень на кислотних цеолітах
Степанов М.Б., Дрогобицька І.В., Ледовських В.М. Вплив домішок на тиск насиченої пари вуглеводневих середовищ
Ясиніцький Е.П., Лигін В.О., Ярмілко Р.Ю Захисні рішення під час видобування пропан-бутана
Курок Л.М., Матвєєва О.Л. Вплив обробки магнітним полем на фізико-хімічні властивості вуглеводневих палив
Луганова Т.О., Михайлюк Ю.В., Москалик А.А., Походенько О.С. Фізико-хімічна характеристика газоконденсатних покладів східного регіону України
Сидоренко Н.О. Вплив компонентного складу автомобільних бензинів на їх фізичну стабільність
Бойченко С.В., Кучеренко В.О., Власюк І.І. Технологія термічної переробки твердих побутових відходів
Стриж О.В., Кумейко О.В. Методичне забезпечення дослідження фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей газорідинних палив
Ковтун Г.О. Кластери, нанокластери та нанозолі металів у каталізі диспропорціонування вільних радикалів: механізми, аспект хіммотології
Юдін О.К., Яковенко О.Л. Забезпечення цілісності інформаційних ресурсів на основі методів двоознакового структурного кодування даних
Климова А.С. Параметричний синтез в задачах векторної оптимізації складних технічних систем
Бойченко О.В. Моделювання сучасних систем захисту інформаційних ресурсів
Васюхін М.І., Гулевець В.Д., Головко Б.Б. Підвищення рівня безпеки аеропорту та прилеглих до нього зон
Машинська Н.В. Закономірності зношування аморфних покриттів на основі марганцю
Ковтун А.К., Турчак В.М. Пристрій захисту двигуна від невідповідного палива
Чолишкіна О.Г. Застосування поліноміальних сплайнів на основі В-сплайнів п’ятого порядку під час побудови фільтрів
Кулик М.С., Тамаргазін О.А., Ліннік І.І. Інформаційні технології логістичної підтримки життєвого циклу виробів в авіадвигунобудуванні
Іщенко С.О., Бондар О.В. Багатокомпонентна система вимірювання аеродинамічних навантажень
Харченко В.П., Алєксєєв О.М. Програмна реалізація штучної нейронної мережі в автоматизованих інтелектуальних системах
Рева О.М., Дмитрієв С.О., Било О.Я. Теоретико-статистичні моделі розпізнавання істинних відмов авіаційної техніки
Гончаренко А.В. Варіанти виробу стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи
Авдєєв О.М. Оцінювання рівня повноти безпеки авіаційних систем
Гуз Ю.Т., Єнчев С.В., Сильнягін А.О., Прохоренко І.В., Мазур Т.А. Пристрій-ідентифікатор механічної характеристики реле
Карускевич М.В., Костенюк Д.М., Каран Є.В. Оптичний контроль накопиченого втомного пошкодження
Карускевич М.В., Погребняк А.Д., Маслак Т.П., Щепак С.В. Оцінка довговічності плакованих алюмінієвих сплавів при асиметричному циклічному навантаженні
Харченко В.П., Міхалочкін М.А., Касем Аббуд Махди Класифікація похибок навігаційних вимірювань
Блохін Л.М., Кривоносенко О.П., Осадчий С.І. Методологічні основи та етапи забезпечення конкурентоздатності процесів стабілізації існуючих рухомих об’єктів
Авер’янова Ю.А., Аверьянов A.А., Яновський Ф.Й. Алгоритм оцінювання турбулентності поляриметричними метеорологічними радіолокаторами
Сущенко О.А. Робастна параметрична оптимізація дискретної системи стабілізації наземного рухомого об’єкта
Запорожець О.І., Казанець В.І. Безпечні життєві показники повітря на борту літака для пасажирів і екіпажу
Білявський Г.О., Марченко Д.В. Проблеми екологічного аудиту в авіаційній галузі України
Пшегалінська Л.В., Білик Т.І. Стан волосся як показник забруднення навколишнього середовища важкими металами
Толошна А.А., Білик Т.І. Токсикологічне оцінювання впливу пестициду «Бар’єр» на різні види рослин
Рідкоус В.В., Кондратенко Е.В. Залежність бродильної активності сухих пивоварних дріжджів раси Safbrew S-33 від умов її підготовки
Петюх Г.П., Романова Н.А., Гаркава К.М. Ефективність гідролізу протеїнів молочної сироватки сериновими протеазами
Архіпова Г.І., Галушка Ю.О. Досвід утилізації твердих побутових відходів провідних країн світу
Архіпова Г.І., Ярова С.М. Екотуризм на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду
Білошицький П.В., Ключко О.М., Онопчук Ю.М., Колчинська А.З. Результати вивчення проблем вищої нервової діяльності українсь-кими вченими в Приельбруссі
Філоненко С.Ф., Корнієнко І.К., Косицька Т.М. Вплив параметрів цифрового перетворення сигналів коливань на достовірність визначення динамічних зміщень конструкцій
Бородін В.А., Креденцар С.М. Методика вибору оптимального складу методів побудови зорового образу динамічної обстановки
Д.Е. Прусов Особливості дослідження взаємодії аеродромних покриттів з грунтовими основами зі слабкими прошарками
Сафар Ахли оглы Гусейнов Нелинейная прочность двухслойных неоднородных прямоугольных пластов при смешанной нагрузке
Варченко О.І., Смойловська Ю.А., Дідковська М.В. Оцінювання параметрів МРЗС-05 на основі мереж Петрі
Лобанчикова Н.М. Модель виявлення та ліквідації проявів суб’єктів погроз виникнення надзвичайних ситуацій на території аеропорту
Матоушек З., Якуб Й., Шостронек М Уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов
Іванов С.В., Єфименко В.В., Єфіменко О.В. Вдосконалення методики визначення термоокиснювальної стабільності реактивних палив
Чугуй В.О., Іванощук Т.О., Шкільнюк І.О. Нова присадка для підвищення стабільності вуглеводневих палив
Степанов М.Б., Ледовських В.М., Дрогобицька І.В., Василькевич О.І. Дослідження впливу нелетких добавок на процеси дистиляції вуглеводневих сумішей
Білоус М.Г., Ледовських В.М. Противідбивні покриття для кремнієвих елементів сонячних батарей
Шаркіна Н.О. Дослідження розкиснювальної здатності тугоплавких металів у рідкому нікелі методом електрорушійних сил
Денисюк В.П., Терещук Г.М. Тригонометричні сплайни в задачах побудови наближених розв’язків першої крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
Приставка П.О. Небінарне поповнення послідовностей відліків гладких функцій двох змінних лінійними операторами
Антонов В.К. Застосування похідних дробового порядку в задачах структурної ідентифікації і механіки
Balatska Natalia I., Pysmenna Olga O. National policy in education in Great Britain and United States
Кулик Н.С., Кучер А.Г., Мильцов В.Е. Математические модели накопления повреждений и трещиностойкости при действии статических и циклических нагрузок
Лемко О.Л., Силка Н.В. Числове моделювання геометричних й аеродинамічних характеристик
Довгаль А.Г., Щепетов В.В., Гулевець В.Д. Детонаційні зносостійкі покриття з легованих порошків на основі Cr-Si
Хімко А.М., Якобчук О.Є., Бородій В.М., Задніпровська С.М., Холод Н.В. Особливості зношування вузлів механізації крила літаків, що працюють в умовах динамічних навантажень
Свирид М.М. Вплив постійного магнітного поля на трибологічні параметри пари тертя сталь-латунь в поверхневоактивних речовинах
Матійчик М.П., Лаврик Т.Ю., Суворова Н.О., Качало І.А. Особливості процесу виконання аерознімальних робіт безпілотними транспортними засобами
Дубровський С.С. Локалізація критичних зон пошкодження роторних деталей газотурбінних двигунів
Самотокін Б.Б., Зайончковський Г.Й. Вивчення САПР українськими інженерами
Харченко В.П., Буцик І.М., Алєксєєв О.М. Методи прийняття правильного рішення диспетчером під час обслуговування повітряного руху
Вовк В.Г., Хлюст П.О., Романовський М.Д. Методика оцінювання динамічних характеристик вертольота з підвіскою у режимі висіння
Сущенко О.А. Параметрична оптимізація навігаційних контурів багаторежимної системи стабілізації та визначення курсу
Чепіженко В.І. Енергетична концепція ядра для моделювання CALS-процесів у складних технічних системах
Дев’яткина С.С. Керування ризиком на етапі візуального пілотування у складних метеорологічних умовах
Поліщук С.Т. Методика прогнозування ймовірності виконання завдання людиною-оператором за критерієм ліміту часу
Остроумов І.В. Концепція «Мобільне небо»
Білошицький П.В., Ключко О.М., Макаренко М.В. Оцінювання психофізіологічних функцій людини та операторської праці в екстремальних умовах
Ковалевський Е.О. Автономний контроль цілісності СРНС методом довірчих інтервалів
Ракушев М.Ю. , Завада А.А. , Ковбасюк С.В. Прогнозування руху космічного апарату в оскулювальних елементах методом диференціально-тейлорівських перетворень
Тачиніна О.М. Аналіз формування рекомендаційної інформації екіпажу в умовах розвитку особливої ситуації у польоті
Аль-Аммори Али Эффективность стабилизации электропитания в информационно-управляющих системах
Ситнянських Л.М., Ситник О.Г. Модель процесу колірного сприйняття зображень з урахуванням інженерно-психологічних факторів впливу
Цихановський В.К., Талах С.М., Трушківська Н.Л. Розрахунок на міцність аеродромних покриттів від впливу великофюзеляжного повітряного судна
Прусов Д.Е. Аналіз рівнянь рівноваги дискретної розрахункової моделі ґрунтового півпростору
Краля В.О., Джоган О.М., Костенко О.П. Метод виготовлення деталей із композиційних матеріалів просочуванням розчином звя’зуючого
Першаков В.М., Коцюбинська Л.М., Лоза І.П., Місірук Т.А. Ефективність конструкцій одноповерхових металевих рамних каркасів
Першаков В.М., Романчук О.М. Ефективні конструкції одноповерхових дерев’яних рамних каркасів
Барабаш М.С., Омельченко Е.В. Аналіз способів моделювання стику безребристої безкаптильної залізобетонної плити та колони
Родченко О.В., Ляшенко Л.А. Дослідження коефіцієнту запасу палі за умови збільшення сейсмічності ділянки
Поляков А.П. Аналіз методів моделювання монолітних залізобетонних фундаментів будинків підвищеної поверховості
Государська І.Л. Економічна ефективність створення зон громадської безпеки в околиці аеропорту
Філоненко С.Ф., Косицька Т.М. Вплив параметрів цифрового перетворення сигналів коливань на амплітудно-частотні характеристики сигналів зміщення
Стріха М.В., Гладков О.В. Забезпечення доступу до електронних наукових видань через мережу УРАН
Субач І.Ю., Хусаінов П.В., Міщенко В.О., Прусов Д.Е. Структура системи підтримки прийняття рішень чергового адміністратора інформаційної мережі
Нечай О.С., Сидоров М.О. Методи та засоби виявлення дефектів проектування об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення
Дишлевий О.П. Предметно-орієнтований метод побудови залежностей між метриками програмного забезпечення
Ніколаєв К.Д., Білявський Г.О., Бабікова К.О. Екологізація енергоспоживання туристичних комплексів
Архіпова Г.І., Галушка Ю.О. Вплив звалищ побутових відходів на здоров’я людей
Архіпова Г.І., Ярова С.М. Вплив повеней на заповідні території Карпатського біосферного заповідника
Аксьонов О.О., Ударцева Т.Є. Аеродинамічні умови комфорту та екологічної безпеки людини в умовах сучасної забудови міст і мегаполісів
Макаренко В.M. Моделювання та управління віброакустичним випромінюванням однорідної пластини під дією зовнішніх концентрованих сил
Полькова Ю.С. Удосконалення системи управління техногенно-екологічною безпекою об’єктів, пов’язаних з радіаційними ризиками
Кажан К.І. Короткострокове та довгострокове прогнозування екологічної місткості аеропортів цивільної авіації
Синило К.В. Порівняння результатів моделювання струменя відпрацьованих газів за комплексною моделлю НАУ та програмою Fluent 6.3
Бахова Н.І. Обчислювальний експеримент у сучасній геофізиці
Клюс І.С. Двоточкова задача для систем диференціальних рівнянь з частинними похідними
Сокольский Г.В., Іванова Н.Д., Іванов С.В., Болдирєв Е.І., Кобилінська О.В., Демченко М.В. Електрохімічний синтез діоксиду мангану в присутності іонів Fe2+ та Co2+
Сокольский Г.В., Іванова Н.Д., Іванов С.В., Болдирєв Е.І., Кобилінська О.В., Демченко М.В. Електрокаталітичне перетворення етанолу на допованому літієм або натрієм діоксид мангановому електроді
Косенко О.І., Кустовська А.Д. Гідротермальне модифікування структури силікагелів
Volodymyr P. Kharchenko, Alexander E. Luppo, Vitaliy A. Lazorenko Performance based navigation and Airspace Concept
Volodymyr P. Kharchenko, Yuriy V. Chynchenko, Dmitriy G. Babeichyk, Dmitro O. Bugayko The principles of single European Sky program implementation in Ukraine
Valeriy. I. Chepizhenko Information-controlling system structure synthesis of operation support of difficult technical systems
Sergii T. Polishchuk, Nikolay N. Bogunenko The estimation of human-operator cybernetic abilities during the impact of destabilizing factors of external environment
Olga A. Sushchenko, Sergey O. Kvasha, Ivan M. Kharatin Algorithm for ground vehicle stabilizer optimal synthesis
Inna M. Konchenko, Felix J. Yanovsky Influence of multilateration surveillance system arrangement on the target localization
Marta M. Komnatska, Anatoliy A. Tunik Robust stabilization and optimization of flight control system with state feedback and fuzzy logics
Vasyliy M. Kazak, Dmytro O. Shevchuk, Мaryna L. Ostapchuk Fiber-optic intelligence structures for the technical conditions diagnosis of the outside of the airplane
Vadim G. Piskunov, Olga V. Volodko, Oleg M. Demchyk Design and calculation of aerodromecoaing with heated surface layers
Valery N. Pershakov, Olena O. Iakovenko Post-tensioned steel frame
Valery N. Pershakov, Roman V. Borovsky, Oleksandra O. Gorbenko, Nataliya Y. Vrublevska Reinforced concrete frame constructions for industrial buildings
Oleksander I. Zaporozhets, Kateryna V. Synylo Monitoring and modelling of air pollution produced by aircraft engine emission inside the Athens International Airport
George O. Biliavskiy, Armine V. Golod Peculiarities of contamination of the Black Sea
Grigory М. Franchuk, Мargaryta М. Radomska Exposure modelling in risk assessment of industrial enterprises
Tetiana I. Bilyk, Olga S. Shtyka Investigation of refueling stations influence on urbanized environment with the help of precipitation biotesting
Anna V. Yakovleva Impact of autotransport park of Kyiv on state of atmospheric air
Sergey V. Boychenko, Igor L.Trofimov, Мargaryta М. Radomska Stabilization of lubricating materials operational properties by the treatment with electrostatic field
Sergey V. Boychenko, Nina A. Sidorenko, Larisa N. Chernyak, Eugenya P. Pugachevskaya Testing technique of motor petrol physical stability estimation and forecasting
Natalya V. Mashinskaya, Tetyana O. Luganova, Eugenya P. Pugachevskaya Sorbents for extraction of spilled fuel-lubricate materials
Oksana A. Vovk, Julia S. Nikitchenko Environmental safety technology on SCRAP tires treatment
Valery V. Efymenko, Tetyana O. Kuzmenko Hydrotreating of kerosene fractions in the production of jet fuels
Viktor A. Borodin A quick method of segment and line drawing on the screen based on continuous fraction algorithm
Кулик Н.С., Кучер А.Г., Мильцов В.Е. Вероятностный анализ процессов накопления повреждений при действии статических и циклических нагрузок
Астанін В.В., Бородачов М.М., Богдан С.Ю. Розроблення числового методу визначення коефіцієнта інтенсивності напружень в елементах з тріщинами
Ударцев Є.П., Щербонос О.Г Експериментальне дослідження крила з генераторами вихрів
Хімко А.М., Задніпровська С.М., Якобчук О.Е. Зносостійкість сплаву ВТ-22 з кольоровими сплавами під час реверсивного тертя
Пузік С.О., Манзій В.С., Закревський В.О., Шевчук В.С. Процес промивання гравітаційного очисника від забруднень мийними засобами
Якушенко О.С. Оптимізація розміру нейронної мережі діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна з урахуванням ефекту перенавчання
Нікулін О.Ф., Тітенко О.М. Математична модель руху двофазового потоку в прискорюючому каналі
Бахова Н.І. Термопружні напруження в неоднорідних геологічних середовищах складного обрису
Dmytro O. Shevchuk Fiber-optic intelligence systems for diagnostics contraction integrity of aircrafts
Харченко В.П., Колотуша В.П., Колотуша І.В. Застосування еталонних моделей компетенції диспетчерів керування повітряним рухом як засобу оптимізації витрат провайдера аеронавігаційних послуг
Павлов В.В., Чепиженко В.И. Многофункциональная динамическая модель структурного фрактала сложной технической системы
Авер’янова Ю.А., Аверьянов А.А., Яновський Ф.Й. Оцінювання ступеня деполяризації відбитих від гідрометеорів радіохвиль амплітудним методом
Сущенко О.А. Математична модель системи стабілізації інформаційно-вимірювального комплексу на рухомій основі
Абрамович О.О., Булавкіна С.О., Надсадна О.І. Синтез законів керування аеростатом під дією неструктурованих збурень
Бєлятинський А.А., Талах С.М. Аналіз числових досліджень аеродромних покриттів від дії надважкого повітряного судна
Варченко О.І., Смойловська Ю.А., Дідковська М.В. Алгоритм імітаційного моделювання МРЗС-05 на основі використання мереж Петрі
Філоненко С.Ф., Каліта В.М., Космач О.П. Акустична емісія при навантаженні композиційних матеріалів
Квасніков В.П., Горін В.В. Теплообмін при конденсації хладону R22 всередені горизонтальних труб
Жуков І.А., Іванкевич О.В., Станіславов В.О. Метод заміщення сторінок у системах керування базами даних великих обсягів в інформаційних системах аваіапідприємств
Казимир В.В., Риндич Є.В., Кенійз Я.Я. Модуль комутації криптоключів для захищеної системи ІР-телефонії
Казимир В.В., Сіра Г.А., Черних Д.О. Технологія побудови синтетичного оточення систем інформаційної безпеки
Горохов Г.Т., Чаруха Ю.Е. Оцінювання видимості інформаційних щитів дорожньої ситуації
Бойченко О.В Розроблення алгоритму виконання операцій передавання інформації
Нечай О.С. Метод діагностики об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення
Бадьоріна Л.М. Синонімічна релевантність текстових визначень в інтелектуальних інформаційних системах
Запорожець О.І., Савченко В.І., Карабцов Г.П., Соловейкіна А.К., Карпенко С.В. Паливо з біомаси на основі опалого листя
Запорожець О.І., Вовк О.О., Нікітченко Ю.С. Аналіз структурно-групового і хімічного складу піроконденсату та його продуктів
Гальперіна Л.П., Костюковський Б.А., Мовчан Я.І., Скрипниченко М.І., Запорожець О.І., Шумська С.С. Потенціал скорочення викидів парникових газів в Україні на період до 2020 року
Мовчан Я.І., Тарасова О.Г., Богачов О.С., Бонь О.В., Гальперіна Л.П., Гроза В.А., Литвинюк А.В., Мовчан Н.В., Щербина В.М. Екологічна безпека та охорона Азовського й Чорного морів
Бойченко С. В., Черняк Л. М., Полякова О.В., Степенко О.О. Екологічні властивості газорідинних палив
Бойченко С.В., Новікова В.Ф., Турчак В.М., Медвєдєва Т.В. Екологічні аспекти визначення вмісту сірки в нафтопродуктах
Білошицький П.В., Ключко О.М., Онопчук Ю.М. Радіаційні пошкодження організму та їх корекція в умовах адаптації до висотних метеофакторів
Архіпова Г.І., Мудрак Т.О., Завертана Д.В. Вплив надлишкового вмісту важких металів у питній воді на
Архіпова Г.І., Падун А.О., Погосова К.Т Екологічна оцінка використання нових технологій фарбування в авіаційній галузі
Гончаров Ф.І., Штепа В.М. Аналітичне дослідження електролізних процесів системи безпечного водопостачання промислових об’єктів
Ледовських В.М., Ільчак О.Б. Вплив складу карбонових кислот на процес їх анодного окиснення
Єфіменко В.В., Ващенко Ю.М. Сумішеві палива на основі вуглеводнево-спиртової композиції
Полункін Є.В., Зубенко С.О., Корж Г.В. Адсорбційне очищення турбінних олив за допомогою природних сорбентів – бентонітових глин
Полункін Є.В., Зубенко С.О., Гайдай О.О., Струнгар А.В., Вплив хімічного складу на тиск насиченої пари в моторних біологічних паливах
Кулик М.С., Ляшенко Б.А., Мірненко В.І., Тамаргазін О.А. Підвищення надійності конструкційних елементів газотурбінних установок поверхневим зміцненням
Запорожець О.І., Савченко В.І., Карпенко С.В. Обґрунтування нової технології очищення осьових компресорів газотурбінних установок
Матійчик М.П., Суворова Н.О., Качало І.А. Порівняння технологічного циклу виконання авіаційно-хімічних робіт безпілотними та надлегкими літаками
Ищенко С.А. Бондарец А.А. Полуэмпирические соотношения между турбулентными касательными напряжениями, кинетической энергией турбулентности и составляющими интенсивности турбулентности для полуограниченной струи
Ищенко С.А. Бондарец А.А. Влияние вибрации поверхности, омываемой полуограниченной струей, на характеристики ее пограничного слоя
Лановий М.Д. Аналіз методів і критеріїв оцінювання технічного стану газоперекачувального агрегату
Марчук В.Є. Зносостійкість дискретних поверхонь в умовах френтинг-зношування
Харченко В.П., Кондратюк В.М. Застосування диференціальних методів глобальних навігаційних супутникових систем у визначеннях поточних координат рухомих об’єктів
Чепіженко В.І. Підхід до управління функціональним станом складних технічних систем на експлуатаційному інтервалі їх життєвого циклу
Поліщук С.Т. Оцінювання впливу сонячної активності на можливість виникнення авіаційних катастроф у 1944–2009 рр.
Луппо О.Є., Лазоренко В.А., Губаренко А.С. Концепція навігації на основі експлуатаційних характеристик
Ковалевський Е.О., Куценко О.В. Контроль цілісності супутникової радіонавігаційної системи з використанням групи фільтрів Калмана
Сущенко О.А., Луцко Д.О. Моделювання зовнішніх збурень у системах стабілізації та визначення курсу рухомих об’єктів морського призначення
Тунік А.А., Басанець О.П. Синтез робастних дискретних систем наведення твердого тіла під час неповного виміру вектора стану
Конахович Г.Ф., Луцький М.Г. Оцінка ефективності побудови комплексних систем захисту інформації в телекомунікаційних системах
Філоненко С.Ф., Косицька Т.М., Космач О.П. Моделювання сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційних матеріалів під дією поперечної сили
Аль-Аммори Али Информационно-факторный анализ как новая информационная технология
Франчук Г.М., Бовсуновський Є.О., Рябчевський О.В. Оцінка ефективності очищення хромовмісних стічних вод із застосуванням спонділової зеленої глини
Франчук Г.М., Конахович А.С. Аналіз екологічної безпеки систем стільникового зв’язку за фактором електромагнітного випромінювання
Гончаров Ф.І. Комплекс засобів та заходів оперативного реагування на небезпечні прояви шкідливих речовин у надзвичайних ситуаціях
Архіпова Г.І., Падун А.О., Погосова К.Т. Вплив летких органічних сполук лакофарбних матеріалів на організм працівників промислових підприємств
Архіпова Г.І., Мудрак Т.О., Завертана Д.В., Остапець О.В. Значення питної води для здоров’я людини у великих містах
Полункін Є.В., Зубенко С.О., Гайдай О.О., Кузнєцова О.В. Спиртовмісні палива
Харченко В.П., Алєксєєв О.М., Бабейчук Д.Г. Аналіз методів прийняття управлінських рішень при функціонуванні аеронавігаційної системи в умовах виникнення ризику
Харченко В.П., Ільницька С.І. Аналіз алгоритмів інтегрування кінематичних рівнянь безпілотного літального апарата
Жуков І.А. Метод забезпечення стійкості систем управління для корпоративних комп’ютерних мереж з низькою чутливістю до затримок та порушень у роботі
Синєглазов В.М., Кєворков С.Г., Раaд Карім Кадем Вибір алгоритму сортування модуля інтеграції проектних даних системи автоматизованого проектування
Бочарніков В.П., Бочарніков І.В. Дискретний нечіткий фільтр параметрів польоту безпілотного літального апарата
Сущенко О.А., Луцко Д.О Постановка задачі оптимального синтезу автономної високоточної стійкої до збурень системи стабілізації та визначення курсу
Глазок О.М. Метод розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь у розподіленому обчислювальному середовищі
Апостолюк В.О., Дідик З.В. Синтез компенсаційних коріолісових вібраційних гіроскопів
Богуненко М.М., Гавриленко В.І., Смоляк М.Г. Застосування CPDLC для уникнення непорозуміння між диспетчером і пілотом
Комнацька М.М. Проектування систем управління польотом з елементами нечіткої логіки методом лінійних матричних нерівностей
Горбатюк О.Д. Пригнічення зовнішніх збурень, що діють на безпілотний вертоліт, за допомогою статичного зворотного зв’язку за виходом системи та керування за збуренням
Литвиненко О.Є., Краліна Г.С. Алгоритми планування технологічних процесів підготовки до вильоту літальних апаратів
Лопата Л.А., Брусіло Ю. В. Вибір і проектування технологій поверхневої обробки
Луцький М.Г., Пономаренко О.В. Акусто-емісійна система локації свищів
Філоненко С.Ф., Стадніченко В.М., Космач О.П. Акустична емісія при випробуваннях на зношення вузлів тертя
Артамонов Є.B., Жолдаков O.O. Концепція створення програмного середовища для автоматизованої обробки текстів
Запорожець О.І., Мовчан Я.І., Гай А.Є., Коломієць Г.В., Шпанов Р.В., Якимчук О.В. Оцінка впливу вітроенергетики на навколишнє середовище
Білявський Г.О., Голод А.В. Особливості екологічної системи Чорного моря
Запорожець О.І., Мовчан Я.І., Гальперіна Л.П., Странадко Н.В, Лоїк І.В. Аналіз потенціалу скорочення викидів парникових газів в Україні
Вовк О.О., Гай А.Є., Яковлєва А.В. Аналіз втрат нафтопродуктів у паливно-енергетичному комплексі України
Вовк О.О., Гай А.Є., Селіверстов М.О. Застосування ЕМ-технологій в міських системах водоочищення
Косенко О.І. Закономірності синтезу силікагелів з молекулярно-ситовими властивостями
Петращук О.П. Мовне тестування для спеціальних цілей

Проблеми iнформатизацiї та управлiння
Палагин А. В., Опанасенко В. Н., Сахарин В. Г. Вычислительные системы с реконфигурируемой (программируемой) архитектурой
Зiатдiнов Ю. К., Климова А. С., Куклiнський М. В. Iнформацiйно-методичне забезпечення науково-технiчних дослiджень перспективних авiацiйно-космiчних систем
Минаев Ю. Н., Филимонова О. Ю. Информационные технологии формализации мягких измерений при помощи тензорных моделей
Виноградов Н. А., Коробко В. В., Задоя Г. М., Скоропаденко А. П., Вовк В. М. Методика оценивания параметров потоков экстремальных ситуаций телекоммуникационной сети для задач оптимального распределения ресурсов защиты
Жуков И. А., Мартынова О. П. Системоаналоговое моделирование на графах параллельных маршрутов в сетях
Волков А. А. Алгебраический анализ сильно связных графов сетей
Гамаюн В. П. Потоковая организация вычислительного процесса
Харченко В. С., Халин М. Б. Многоверсионность для обеспечения конфиденциальности и целостности информации: модели и методы
Харченко В. С., Халин М. Б. Многоверсионность для обеспечения целостности информации: эксперименты и результаты
Воробьев В. М., Захарченко В. А., Кичигин А. А. Формализация критерия системной эффективности функционирования эргатических комплексов
Баранов В. Л., Баранов Г. Л., Фролова О. Г. Порiвняння методiв моделювання динамiчних процесiв основними та змiщеними диференцiальними перетвореннями
Жуков I. А., Городиський В. Б., Мельникова Т. П. Авiацiйний портал, як концентратор iнформацiї щодо дiяльностi авiацiйного транспорту України
Азарсков В. М., Галагуз Т. А., Туник А. А. Структурно-параметричний синтез робастної системи управлiння при стохастичних збуреннях i неповних вимiрах вектора стану системи
Воронин А. Н., Колос Л. Н., Подгородецкая Л. В. Комплексная методика многокритериальной оценки эффективности научных космических проектов
Гусынин В. П., Гусынин А. В., Баранов В. Л. Спектральная модель динамики движения аэростатических летательных аппаратов
Казак В. Н., Шевчук Д. О. Оценка возможности применения нечеткого регулятора для управления воздушным судном в условиях особой ситуации
Федорик С. И. Обнаружение сетевых вторжений методами теории распознавания образов (теории паттернов)
Фабричев В. А., Гатилов А. В. Аппаратно-программные средства поддержки принятия решений в управлении
Блохин Л. Н., Вовк В. Г., Безкоровайний Ю. Н. Задача идентификации параметров движения вертолета Ми-8 c грузовой подвеской в режиме висения
Дем'янчук В. С., Клименко В. О., Биковцев I. С. Безпека на транспортi
Любiч О. О. Штучнi iнтелектуальнi системи, заснованi на знаннях
Фесенко М. Б. Тривимiрне обертання навколо довiльної вiсi
Иванушкина Н. Г. Спектральное оценивание низкоамплитудных компонент ансамбля сигналов на основе метода собственных подпространств
Гуменюк В.А. Технологiї кластерних архiтектур
Жуков I. А., Гуменюк В. О., Синельников О. О. Новий пiдхiд до представлення двiйкової iнформацiї у високопродуктивних паралельних обчислювальних системах
Azarskov V. M., Zhiteckij L. S., Sushchenko O. A. Adaptive prediction of a class of stochastic processes
Артамонов Є. Б. Використання теорiї для вирiшення задач розподiлу матерiальних ресурсiв
Барабаш О. В., Куклинский М. В. Методика обнаружения отказов в вычислительных системах на основе блуждающего диагностического ядра
Бондарук Т. П., Гуз Ю. Т., Сiткевич Т. А., Терехова М. В. Модель визначення дiагностичних параметрiв процесу вимикання електромагнiтного реле з урахуванням електричної дуги
Бухман С. Є. Оптимiзацiя розкладу руху повiтряних суден за умовами протирiч у цiльових функцiях
Волков О. А. Оптимальное управление потоками в инженерных сетях
Воробйов В. М., Єнчев С. В. Метод iдентифiкацiї бортових систем авiонiки в задачах сертифiкацiї на раннiй стадiї проектування
Гамаюн В. П., Яременко К. П., Плотников Д. Б., Панасенко Е. О. Технология тестирования математического обеспечения ЭВМ с применением разрядно-логарифмической арифметики
Денисюк В. П., Денисюк О. В., Свiтлична А. А. Моделювання електричних сигналiв класами фундаментальних функцiй
Дрововозов В. И. Анализ нагрузки на вычислительные сети автоматизированных систем управления воздушным движением
Жуков I. А., Iванкевич О. В. Методи прискорення обробки великих баз даних iз застосуванням багатопроцесорних модулiв
Зiатдiнов Ю. К., Климова А. С. Моделi та методи вирiшення задач багатокритерiальної оптимiзацiї
Iльницький Л. Я., Щербина О. А. Комп'ютерне керування самофокусувальною антеною з адаптивною поляризацiєю
Клименко И. А., Хуссейн Ахмад Аль-Фади Аль-Офешат, Аль Вопросы маршрутизации в мобильных сетях.
Конiн В. В., Мелкумян В. Г., Сушич О. П. Оцiнювання доступностi супутникових навiгацiйних систем
Косарев О. Й., Волик В. М. Управлiння емiсiйною полiтикою пiдприємств повiтряного транспорту шляхом оптимiзацiї транзакцiйних витрат
Краковский В. Я. Проблемы динамического спектрального анализа
Литвиненко А. Е., Кралина А. С. Метод оперативного планирования технического обслуживания воздушных судов в нештатных режимах работы аэропорта
Мартынова О. П. Параллельный алгоритм маршрутизации на графах и сетях
Мiнаєв Ю. М., Фiлiмонова О. Ю. Моделювання трафiка комп'ютерних мереж в базисi тензорних ортогональних iнварiантiв
Палагин А. В., Опанасенко В. Н., Сахарин В. Г., Лисовый А. Н. Использование утилиты System Generator для верификации проектов, реализуемых в элементном базисе ПЛИС
Правик Ю. Н. Методологический подход к структуре управления сетью мобильной связи
Прокудин Г. С. Модель комплексных перевозок в транспортных системах
Тунiк А. А., Галагуз T. А., Комнацька М. М., Бiлий Т. А. Оптимальне управлiння боковим каналом безпiлотного лiтаючого апарату при неповних вимiрах вектора стану
Фабричев В. А., Скрипка В. М. Портування координатно розрахованого графiчного iнтерфейсу на мову програмування Java
Фесенко М. Б. Загальна класифiкацiя аксонометричних проекцiй графiчних об'єктiв
Чубин И. М. Использование системы имен Рейзера для поиска сущностей в распределенной системе
Жуков И. А., Клименко И. А. Обеспечение заданного уровня качества обслуживания в объединенных сетях
Азарсков В. М., Машков О. А., Кондратенко С. П. Теорiя i практика управлiння персоналом: визначення об'єкта управлiння
Баранов В. Л., Засядько А. А. Системоаналогове моделювання процесу вiдновлення сигналiв
Воробьев В. М., Енчев С.В., Ищенко И. М., Захарченко В. А. Обоснование степени отказоустойчивости энергосистем воздушных судов в задачах повышения безопасности полетов
Гамаюн В. П. Потоковая реконфигурация вычислительных структур
Гуменюк В. А., Пащенко Н. В., Гуменюк А. В. Особенности реализации параллельных вычислительных систем при представлении данных неразделимыми кодами
Жуков И. А., Дрововозов В. И., Рудюк Г. И. Организация высокопроизводительных специализированных вычислителей для имитаторов авиационных тренажеров
Ластовченко М. М., Марущак В. И. Программная среда итеративного моделирования процессов функционирования телекоммуникационных сетей
Мазур В. I., Шпак Ю. I., Мазур О. Ю., Давиденко В. В. Електронний архiв документiв пiдприємства
Муштина И. В. Исследования показателей качества спутниковой навигационной системы посадки
Онищенко С. М., Коваленко Н. П., Сусол М. Н. Применение шестого алгоритма синтеза систем стабилизации к нелинейным обьектам
Опанасенко В. Н., Лисовый А. Н. Организация конвейерных вычислительных устройств на основе VHDL-технологии
Правик Ю. Н. Методы контроля передачи данных в системах мобильной связи
Прокудин Г. С. Методы оптимизации перевозок в транспортных сетях
Рибачук Л. В. Обчислення значень гiпергеометричних функцiй в автоматизованих системах обробки даних
Сiнгаєвська М. П. Економiчна ефективнiсть на пiдприємствах залiзничного транспорту
Стефанський С. Р. Методика хранения полетной информации в виде реляционных баз данных
Сушич О. П.C. Прогнозування похибок позицiювання супутникових навiгацiйних систем
Тунiк А. А., Абрамович О. О., Абрамович Н. А. Робастна параметрична оптимiзацiя дискретної системи управлiння стратосферичним аеростатом.
Хiргiй А. Г., Москаленко О. В. Аналiз iснуючих i перспективних методiв компенсацiї реактивної потужностi
Шевченко О. Р. Использование логистических принципов в управлении аэропортом
Шевченко В. Л. Метод аналiтичного розв'язання задач динамiчної оптимiзацiї
Жуков И. А., Иванкевич А. В., Аль Шибани Салим, Аль-Сурики Ибрагим Реализация метода размещения информационных файлов в системах управления распределенными базами данных на авиапредприятиях Украины
Баранов В. Л., Водоп'ян С. В., Грищук Р. В., Піонтківський П. М. Вибір критеріїв якості рішення задачі оцінювання термодинамічної температури
Гамаюн В. П., Журавель С. В. Организация табличных вычислений с применением многооперандных структур
Гладун А. Я., Точилін В. В. Метод оцінки продуктивності бездротових локальних мереж IEEE 802.11 на основі стохастичних мереж Петрі
Гузій М. М., Даниліна Г. В., Ігнатов В. О., Милокум Я. В. Методи і алгоритми оптимального управління трафіком в обчислювальних мережах
Гученко М. І., Позняк Є. В., Конох І. С. Метод прогнозування RTT-затримок різнорідного трафіка в реальному часі
Житецький Л. С., Супрун О. М., Сущенко О. А., Лупой Р. О. Одномірна -оптимізація простійшої астатичної системи управління
Захарченко С. М., Азаров О. Д., Харьков О. М., Тележкіна Ю. В., Захарченко М. Г. Інструментальні похибки конденсаторних матриць драбинкового типу
Зембицкая А. С., Колиснык Е. В. Экспериментальные исследования трафика высокоскоростных сетей
Игнатов В. А., Мачалин И. А. Оптимальное управление диагностированием изделий авиационной техники
Клименко И. А., Аленина Н. А., Мухамед Ель Амин Бабикер Маршрутизация с заданными параметрами QoS в мобильных сетях с технологией MPLS
Конахович Г. Ф., Костановський В. В. Розробка систем оптимального контролю бортового радіоелектронного обладнання
Конахович Г. Ф., Курушкін В. Є. Контроль цілісності програмного забезпечення мережного обладнання методом тестування відповідності
Опанасюк І. І. Використання інваріантних алгоритмів обробки сигналів у радіотехнічних засобах для пеленгації джерел радіовипромінення в складних умовах сигнальної обстановки
Рева О. М., Шульгін В. А. Нечітка формалізація процесів управління професійною підготовкою льотного персоналу
Самофалов К. Г., Марковский А. П., Зохре Карим Заде Сейфоллах Метод синтеза нелинейной функции обратной связи для сдвигового регистра с максимальным периодом повторения
Скрипка В. М., Фабричев В. А. Клієнт-серверна технологія в заходах кластеризації обчислювального процесу
Філімонова О. Ю. Алгоритми тензорного нейрокомп’ютингу
Холявкина Т. В. Анализ возможных путей прогнозирования безопасности полетов с использованием данных объективного контроля
Азаров О.Д., Решетнік О.О., Гарнага В.А., Крупельницький Л.В. Методи побудови цап із ваговою надлишковістю на базі двійкових ЦАП
Алишов Н. И., Жуков И. А., Аль Шибани Салим Алгоритм и средства оптимальной коммутации пакетов в компьютерных сетях
Артамонов Є. Б. Вирішення проблеми представлення нечітких категорій в складних системах з використанням адаптивних нечітких моделей
Бадерина Л. Н. Метод нормализации текстового ответа в компьютерных системах тестирования знаний
Бажан В. І., Гальченко C. М. Оцінка надійності комплексованих інформаційних систем пілотажно-навігаційного комплексу регіонального літака
Васильєв В. M. Застосування ймовірнісного методу оцінки конфліктів для прийняття рішення при керуванні повітряним рухом
Віноградов М. А., Черниш О. О. Оптимізація класу архітектури програмного забезпечення комплексних тренажерів
Воробьев В. М., Киселев А. Д., Захарченко В. П., Семида В. С., Рутов А. М., Охмуш О. И. Идентификация характеристик устойчивости, управляемости и динамики полета современных воздушных судов на этапах проектирования и сертификации
Гузій М.М., Ігнатов В.О., Даниліна Г.В. Оцінювання ефективності використання ліній зв’язку в обчислювальних мережах
Жуков И. А., Шпак И. Ю. Повышение уровня безопасности передачи информации в мобильных сетях на основе многопутевой маршрутизации
Казак В. Н., Завгородний С. А. Принципы построения комплексированной системы ориентации и навигации самолета малой авиации
Казак В. Н., Тачинина Е. Н. Математическая модель системы «самолет-пилот-среда» в условиях развития особой ситуации в полете
Климова А. С. Построение регрессионных моделей критериальных функций в задачах векторной оптимизации сложных технических систем
Козлюк И. А. Разработка моделей прогрессивных информационных технологий обслуживания
Краліна Г. С. Експертна модель ситуаційного управління аеропортом
Курушкін В. Є. Визначення параметрів якості обслуговування при використанні обладнання Frame Relay
Лисовая И. В. Метод оптимальной маршрутизации в составных вычислительных сетях
Марущак В. И. Анализ процессов адаптивного управления надежности передачи мультимедийного трафика
Нгуен Ши Данг Имитационное моделирование в системе поддержки принятия решений
Печурін М. К., Варганич М. В., Дуднік А. С., Печурін С. М. Підвищення ефективності процедур керування телекомунікаційними системама в безпровідних комп’ютерних мережах
Синельніков О.О., Пащенко Н.В., Ло Цзянь Ер Організація надійного зберігання і контролю передачі даних в комп’ютерних системах
Сисюк Г. Ю., Лашко Ю. В., Корольов Ю. Г. Масштабована архітектура розподіленого web-сервера
Скрипка В. М. Забезпечення пріоритетності виконання програмних засобів за рахунок примусової міграції процесів
Філімонова О. Ю., Мінаєв Ю. М. Прикладні алгоритми реалізації нечітких висновків в системі тензор-зміних
Фоменко Ю. М. Трикутник ризику в системному аналізі професійної діяльності авіадиспетчерів
Азаров О. Д.,Снігур А. В., Лукащук О. О. Компенсація динамічних похибок вимірювального каналу системи опрацювання стрибкоподібних сигналів
Баранов В.Л.,Мартынова О.П.,Алексеева Л.А., Адаптивная маршрутизация на параллельных вычислительных структурах
Варнавський В.В., Ткаліч О.П. Основные понятия и принципы работы peer-to-peer протоколов
Воробьев В.М.,Ильенко С.С.,Захарченко В.А., Модернизация авиационных электротехнических систем обогрева стекол кабины экипажа как средство улучшения летно-экспуатационных характеристик и повышения безопасности полетов.
Гамаюн В.П. Алгоритм ускоренного выполнения последовательных вычислений
Гамаюн В.П.,Журавель С.В.,Бандура О.Ю.,Горенко С.О.,Єфременюк Д.А. Теоретико-арифметичні основи розрядно-логарифмічного представлення чисел
Гузий Н. Н.,Минаев Ю. Н.,Филимонова О. Ю. К вопросу выбора обобщенной модели трафика компьютерной сети
Жабин В.И., Ковалев Н.А. Реализация цифровых интеграторов на плис
Жуков І.А., Клименко І.А.,Кравець І.М. Адміністративно-навчальна інформаційна система інституту комп’ютерних технологій
Жуков И.А.,Лисовая И.В. Оптимизация класса топологии сетей доступа
Ільницький Л. Я. Імпенданс смужкового диполя
Козлюк И.А. Обоснование показателя эффективности при использовании прогрессивных информационных технологиях обслуживания воздушных судов
Конахович Г.Ф.,Дрок А.В.,Олентир Ю.В. Методика розрахунку зони впевненого прийому рез цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту dvb-t
Курушкін В.Є. Базові методи вимірювань параметрів якості обслуговування в мережах передачі даних
Лазебний В. С.,Лазебний А.В. Особливості сучасних безпроводових мережних технологій для передавання мультимедийной інформації
Лазебний В.С.,Марченко В.В. Особливості організації мультимедійного потоку даних у локальній мережі малого підприємства
Луцків А.М. Алгоритм роботи системи аутентифікації особи за динамічно введеним підписом у інформаційній системі
Малежик О.І.,Остапенко О.С.,Радченко В.А. Нормативні принципи проектування програмного забезпечення допускового контролю польотів повітряних суден за польотною інформацією
Мачалин И.А.,Ткалич О.П. Математическое моделирование и оптимизация процессов эксплуатации радиоэлектронных систем воздушных судов
Розорінов Г.М.,Мелешко М.А.,Єгоров О.К., Шпак І.Ю. Стохастичне вимірювання інтенсивності іонізуючого випромінювання
Савченко А.С. Выбор параметров коммуникационных устройств вычислительных сетей
Самофалов К.Г.,Марковский А.П.,Абабне О.А. Оцінка якості генераторів двійкових послідовностей з використанням нелінійної відтворюючої моделі
Харченко В.П.,Луппо O.Є.,Алєксєєв О.М. Некоторые аспекты установления системы менеджмента безопастности в гражданской авиации Украины
Чанг Шу Математические модели алгоритмов регулирования и формирования трафика
Чаплінський Ю.П. Алгоритми системної оптимізації для різних припустимих варіацій параметрів
Самофалов К.Г., Марковский А.П., Мулки Яссин Ахмед Ал Бадайнех обнаружение и исправление ошибок передачи данных с использованием взвешенных контрольных сумм
Ignatov V.O, WU ZIJUAN Method optimization of models parameters for the nonstationary traffic in telecommunication net-work
Кобозева А.А. Использование теории возмущений для обнаружения фальсификации цифрового изображения
Мороз В. В. Моделирование систем передачи видео с использованием методов пространственной и временной интерполяции
Артеменко В.А., Богданова Н.В. Cпособ повышения эффективности в передачи информации в телекоммуникационных сетях
Писарчук А.А. Методика информационного объединения измерителей координат космических объектов
Точилін В. В. Програмно-інструментальні системи імітаційного моделювання комп’ютерних мереж та можливість їх розширення мережами петрі
Гладырева А. Ю. Разработка автоматизированной системы сжатия медицинских изображений методом jpeg 2000
Гринчишин Т.М. Принципи формування та цифрової обробки біоптичних сигналів
Жуков И.А, Давиденко И.Н. Способ определения местоположения агентов домена в мобильных сетях
Муранов А.С. Методика визначення показника завадостійкості приймача сигналів із комбінованими видами модуляції
Муранов О.С. Алгоритм прогнозування пульсацій пакетного трафіка за процедурою бокса-дженкінса
Чака А.А. Інформаційна система збору і обробки метрологічних даних
Самофалов К.Г.,Тубольцев А.А, Ияд Мохд Маджид Ахмад Шахрури Повышение эффективности идентификации удаленных абонентов многопользовательских систем
Азаров О.Д, Кадук О.В. Високолінійні ацп порозрядного врівноваження із ваговою надлишковістю, що самокалібруються, для комп’ютерних систем обробляння даних
Харченко В.С, Ирадж Эльяси Комари Комплексный анализ гарантоспособности информационно-управляющих систем и инфраструктур: fme(c)a-модели и информационная технология
Луцкий Г.М, Кулаков А.Ю. Формирование виртуальных деревьев vpn в grid системах
Жабин В. И, Ковалев Н. А. Метод повышения быстродействия квазипараллельных однородных цифровых интегрирующих структур
Баранов Г. Л., Коваленко Ю. І. Розрахунок параметрів руху транспортного засобу за даними змін його траєкторії руху
Опанасенко В.Н., Лисовый А.Н., Сорока Е.В. Реализация ускоренных алгоритмов целочисленного деления на плис
Грищук Р.В. Квазіпаралельний алгоритм комп'ютерної обробки гіперспектральних космічних знімків
Русанова О.В., Шевело А.П. Планирование вычислений в кластерных системах
Поморова О.В., Чайковський Д.Ю. Реалізація інтерфейсного агента мультиагентної системи діагностування персонльного компютера
Антіпов А.О., Красовська Є.В., Синельников О.О. Програмний комутатор для систем передавання даних із різними протоколами
Иванкевич А.В. Использование специализированных программных комплексов на базе распределенніх хранилищ данніх авиапредприятий Украины
Садег Растгу, Корочкин С. Организация вычислений в кластерных системах с многоядерной архиректурою
Пащенко Н.В. Особливості побудови спеціалізованих пристроїв та систем на базі кристалів пліс
Баранов В.Л., Мартынова О.П. Многокритериальная адаптивная маршрутизация в компьютерных сетях
Кулаков Ю.А., Ланге А.Й Мультиагентная система управления трафиком в мобильных сетях
Govorushchenko T.O. Evaluaton of software hidden mistakes identification reliability
Данилина Г.В., Милокум Я.В. Комбинированный метод обнаружения сетевых атак на основе анализа и распознавания аномальных состояний сети
Клименко И.А., Ткаченко В.В., Аленина Н.А. Организация мобильной компьютерной сети на основе технологии mpls
Колиснык Е.В. Асимптотические оценки эффективности сетей хранения данных
Коркішко Л.М. Операційні пристрої логічних операцій над даними у маскованому представленні
Кудзиновская И. П. Анализ методов обеспечения качества обслуживания в высокоскоростных компьютерных сетях
Майків І.М. Дослідження контролерів інтерфейсу 1-wire, реалізованих на програмованій логічній матриці
Тарасенко В.П., Король І.Ю. До питання про виконання арифметичних операцій в мінус-двійковій системі числення
Локазюк В. М. Інтелектуальні методи та засоби діагностування комп’ютерних систем
Гамаюн В.П. Арифметико–алгоритмический базис моделирования компьютерных средств
Пономаренко Л.А., Паладюк В.В Дослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах без черг
Галла Ю.В. Ефективний алгоритм розпізнавання рукописних символів для методів біометричної ідентифікації
Дишлюк О.М. Аналітична модель безпроводової локальної мережі
Тітова В.Ю., Локазюк В.М. Створення системи пітримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб
Романюк О. Н., Курінний М.С., Денисюк В.О. Апаратно-орієнтований метод антиаліайзингу крокової траєкторії відрізків прямих
Піговський Ю. Р. Адаптивна математична модель нечітких процесів в системах моно ієрусалимського
Жуков И.А., Дрововозов В.И. Способы повышения надежности и безопасности сбора информации в системах управления реального времени
Глазунов Н.М., Кравчук И.В. Компьютерная система для исследования задач распределения значений числовых последовательностей
Гузий Н.Н. Оценка эффективности разработки методов защиты информации в конфликтующих система
test test
test test
test test
test test
RSS


Віртуальні виставки
Нові надходження


  Національний Авіаційний Університет
© 2009 - 2022 НТБ НАУ. Програмне забезпечення та технічна підтримка