ПОСТАНОВА

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 19 вересня 2007 р. 1155

 

Про затвердження

Державної цільової науково-технічної

та соціальної програми

«Наука в університетах»

на 2008-2012 роки

 

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити Державну цільову науково-технічну та соціальну програму «Наука в університе­тах» на 2008-2012 роки (далі Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства освіти і науки визначе­ні Програмою завдання і заходи та показники до розділів проекту Державної програми економіч­ного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3.  Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання визначених Програмою зав­дань і заходів.

4. Міністерству освіти і науки подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України уза­гальнену інформацію про хід виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2007 р. 1155

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «Наука в університетах» на 2008-2012 роки

 

Загальна частина

Ця Програма спрямована на активізацію наукової діяльності університетів та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління висококваліфікованих фа­хівців для наукоємних галузей національної економіки і виконання конкурентоспроможних науко­вих розробок, провадження інноваційної діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та за­вдань розвитку національної інноваційної системи.

Система національної вищої освіти має значний педагогічний потенціал. Вітчизняні наукові школи широко відомі у світі. Більшість університетів співпрацює з науковими установами Націо­нальної та галузевих академій наук, активізується робота з утворення науково-навчальних цент­рів, спільних факультетів, кафедр та дослідницьких лабораторій. Проте рівень наукових досліджень та їх взаємодія з навчальним процесом у більшості вищих навчальних закладів III-IV рів­ня акредитації, зокрема в університетах, не дає змоги забезпечити належну підготовку високо­кваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок.

 

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення створення правових, економічних і організаційних умов для активізації наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом в університе­тах, утворення університетів дослідницького типу на засадах експерименту для підготовки висо­кокваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Активізація наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом в універси­тетах забезпечується шляхом:

- приведення нормативно-правових актів у відповідність із завданням Програми щодо удоско­налення механізму залучення наукових працівників до підготовки висококваліфікованих фахівців, стимулювання університетів до активізації роботи з проведення наукових досліджень та підви­щення їх ефективності;

нарощування обсягу бюджетного фінансування наукових досліджень університетів та зміцнен­ня їх матеріально-технічної бази;

-утворення на засадах експерименту університетів дослідницького типу, накопичення досвіду їх роботи та його поширення.

-Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у паспорті (додаток 1).

 

Завдання і заходи

Для розв'язання проблеми необхідно здійснити заходи щодо: удосконалення нормативно-правової бази для:

- активізації наукової діяльності університетів;

- утворення науково-навчальних центрів за участю університетів і наукових установ Націо­нальної та галузевих академій у регіонах з високим науковим потенціалом;

- розроблення механізму підвищення заінтересованості підприємств у проведенні наукових досліджень в університетах;

- послідовного збільшення видатків з державного бюджету на наукові дослідження в універ­ситетах відповідно до Законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність» і «Про освіту»;

- поетапне установлення нормативів оплати праці штатних наукових працівників університе­тів IV рівня акредитації на рівні оплати праці наукових працівників Національної академії наук;

- надання підтримки університетам у частині включення до державного бюджету коштів для модернізації матеріально-технічної бази та придбання наукових видань, розвитку інформаційно-телекомунікаційного середовища та накопичення електронних інформаційних ресурсів;

створення в університетах умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема з:

- використанням можливостей наукових установ Національної та галузевих академій наук, МОН та міністерств, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади III-IV рівня акре­дитації, для спільної підготовки магістрів;

- розширенням практики створення науково-навчальних центрів, спільних факультетів, кафедр та дослідницьких лабораторій, наукових установ подвійного підпорядкування з Націо­нальною та галузевими академіями наук, МОН та іншими міністерствами, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації;

- розробленням механізму державної підтримки стажування аспірантів і молодих учених у провідних університетах і наукових центрах;

- виконанням соціальних програм підтримки аспірантів та молодих учених.

Здійснення заходів Програми, спрямованих на розв'язання проблеми підготовки висококвалі­фікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок в університетах до­слідницького типу, забезпечить:

нарощування наукового потенціалу та його ефективне використання;

- удосконалення форм і методів проведення наукових досліджень для активного розвитку націо­нальної економіки за пріоритетними напрямами розвитку науки;

- поглиблення взаємозв'язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом підготовки магістрів на базі самостійних наукових досліджень;

- розширення співпраці з науковими установами Національної та галузевих академій наук, МОН та інших міністерств, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади III-IV рівня акре­дитації;

- створення передумов до утворення інноваційних структур у формі науково-технічних та інно­ваційних центрів,

У рамках Програми передбачається:

- удосконалення механізму організації наукової діяльності університетів та її активізація;

- забезпечення економічної привабливості наукової діяльності в університетах;

- збільшення обсягу бюджетного фінансування наукових досліджень та модернізація матеріаль­но-технічної бази в університетах;

- утворення разом з Національною та галузевими академіями наук, МОН та іншими міністерст­вами, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації, науково-навчальних центрів;

- створення нормативно-правових засад стимулювання залучення позабюджетних коштів для розвитку наукової діяльності університетів;

- розроблення нормативно-правових актів, які визначають порядок утворення і функціонування університетів дослідницького типу;

- забезпечення участі студентів у наукових дослідженнях в університетах та їх стажування у про­відних наукових установах Національної та галузевих академій наук, МОН та інших міністерств, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації;

- підтримка участі студентів та молодих учених у міжнародних конференціях, семінарах і симпо­зіумах;

утворення та забезпечення функціонування п'яти університетів дослідницького типу на базі провідних державних університетів з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку науки;

- накопичення та поширення досвіду діяльності університетів дослідницького типу з проведен­ня наукових досліджень, здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- активізувати наукову діяльність в університетах;

- поліпшити якість підготовки фахівців на засадах взаємодії науки та освіти, розширити форми співпраці університетів з науковими установами Національної та галузевих академій наук, науко­вими установами інших міністерств;

- сприяти входженню України до європейського науково-освітнього простору;

утворити п'ять університетів дослідницького типу, в яких:

- довести ефективність використання бюджетних коштів під час проведення наукових до­сліджень у розрахунку 1,5 гривні спеціального фонду державного бюджету на гривню загального фонду державного бюджету;

- оновити матеріально-технічну базу в університетах до 20 відсотків.

Очікувані результати, яких передбачається досягти вході виконання Програми, наведені у до­датку 3.

 

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законом.

Утворення та функціонування п'яти університетів дослідницького типу потребуватиме додат­кового фінансування з державного бюджету орієнтовно у сумі 116,1 млн гривень щороку.

Чисельність дослідників, техніків, науково-педагогічних працівників університетів, що братимуть участь у виконанні наукових досліджень в університетах дослідницького типу, становить 3400.

Для проведення наукових досліджень передбачається залучити близько 1250 студентів, аспірантів, докторантів.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 525,3 млн гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету близько 478,2 млн гривень, з інших джерел передбачається залучити понад 47,1 млн гривень.

Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку виходячи з можливостей дер­жавного бюджету та з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні роки.