Типове положення

про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів

 

1.     Положення розроблене відповідно до чинного законо­давства в галузі освіти і виз­начає типи, порядок створен­ня, реорганізації та ліквідації відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів (ВНЗ) й основні за­сади їх функціонування.

2.                          Відокремлений структур­ний підрозділ (ВСП) — це структурний підрозділ ВНЗ, що створюється для забезпе­чення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та на­ближення місця навчання сту­дентів до їх місця проживан­ня, є адміністративно терито­ріально відокремленим від розташування базового ВНЗ і забезпечує виконання освіт­ньо-професійних (освітніх) програм повним обсягом або частково за формами навчан­ня відповідно до отриманих ліцензій.

3.                          У складі вищих навчаль­них закладів ІІІ і IV рівнів ак­редитації можуть створюва­тись такі типи відокремлених структурних підрозділів: інститути, філії, факультети, коледжі, технікуми (училища), навчально-консультаційні центри.

4.                          Філія це відокремле­ний структурний підрозділ ви­щих навчальних закладів, що створюється для надання допомоги в навчанні студентам денної та заочної форм на­вчання за місцем їх проживан­ня та роботи. Філія може бути створена за наявності не мен­ше ніж 200 студентів.

        Навчально-консультацій­ний центр (НКЦ) це відок­ремлений структурний підрозділ вищого навчально­го закладу, що створюється для надання допомоги в на­вчанні студентам заочної фор­ми навчання за місцем їх ро­боти і проживання. Навчаль­но-консультаційний пункт може бути створений за наявності в межах його розташу­вання не менше ніж 100 сту­дентів заочної форми навчан­ня.

6.                          Порядок створення, ре­організації і ліквідації відок­ремленого структурного підрозділу, залежно від їх типу визначається Законом Украї­ни «Про вищу освіту» та По­ложенням про порядок ство­рення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 р. № 228.

7.                          Відокремлені структурні підрозділи створюються, реор­ганізуються та ліквідуються органом виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад. Відокрем­лені структурні підрозділи ви­щих навчальних закладів приватної форми власності ство­рюються, реорганізуються та ліквідуються їх власниками.

8.     Створення відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, незалеж­но від підпорядкування та форми власності погоджуєть­ся зі спеціально уповноваже­ним центральним органом ви­конавчої влади у галузі освіти і науки.

9.     Відокремлений структур­ний підрозділ діє на підставі Положення, що затверджуєть­ся керівником базового вищо­го навчального закладу.

10.    Для прийняття рішення щодо створення відокремле­ного структурного підрозділу вищий навчальний заклад подає до органу виконавчої влади за підпорядкованістю такі документи:

 

      положення про відокрем­лений структурний підрозділ, в якому визначено структуру відокремленого структурного підрозділу, загальні принципи управління відокремленого структурного підрозділу, пра­ва та обов'язки керівника відокремленого структурного підрозділу, робочі та дорадчі органи, органи громадського самоврядування, організація навчально-виховного процесу, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, планування і фінансування діяльності відокремлених структурних підрозділів, май­нові відносини тощо;

               обґрунтування необхід­ності створення відокремлено­го структурного підрозділу із зазначенням регіональної по­треби у фахівцях відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, га­рантій якості підготовки фахівців, умови забезпечення навчального процесу відпові­дними фінансовими, матері­альними, організаційними ре­сурсами, науково-педагогічни­ми і педагогічними кадрами;

              погодження місцевих органів виконавчої влади щодо створення та розташування відокремленого структурного підрозділу із зазначенням ма­теріально-технічної бази, що буде надана для забезпечення навчального  процесу (відповідні документи щодо виділення приміщення для функціонування підрозділу тощо);

              відомості щодо фінансу­вання підготовки фахівців у відокремленому структурному підрозділі, кошторис витрат на їх підготовку;

      інформацію про чи­сельність студентів, які-будуть навчатися, форми їх навчан­ня, перелік напрямів (спеціальностей), за якими здійснюва­тиметься підготовка за відпо­відними освітньо-кваліфіка­ційними рівнями;

              відомості щодо якісного складу науково-педагогічних, педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання дисциплін за відповідними спеціальностями;

              довідку про матеріально-технічне та науково-методич­не забезпечення навчального процесу.

 

11.                           Відокремлені структурні підрозділи можуть створюва­тись тільки в акредитованих вищих навчальних закладах та надавати освітні послуги лише за акредитованими в цих зак­ладах напрямами (спеціально­стями).

12.            Відповідно до рівня ак­редитації базового вищого на­вчального закладу у відокрем­леному структурному під­розділі може здійснюватися підготовка фахівців за ос­вітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеці­аліст», «бакалавр», «спеці­аліст».

13.     Освітня діяльність на те­риторії України здійснюється відокремленими структурними підрозділами вищого навчального закладу на підставі ліцензії. Ліцензія видається ба­зовому вищому навчальному закладу із зазначенням назви, адреси структурного підрозді­лу та ліцензованого обсягу.

         Відокремленим структур­ним підрозділам, вказаним у ліцензії, видається копія ліцензії, завірена органом ліцензування.

14.                           Відокремлені структурні підрозділи ліцензуються та ак­редитуються в порядку, встанов­леному Кабінетом Міністрів України, і заносяться до Держав­ного реєстру вищих навчальних закладів МОН України.

15.                           Прийом студентів на на­вчання до відокремленого структурного підрозділу здійснюється у межах ліцензо­ваного обсягу. Обсяги прийо­му на навчання у відокремле­ному структурному підрозділі вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності за відповідними ос­вітньо-професійними програ­мами за рахунок видатків дер­жавного бюджету визначають­ся керівником базового вищо­го навчального закладу.

16.            Організація і проведення прийому на навчання студентів здійснюється приймальною комісією в базовому вищому навчальному закладі згідно з правилами прийому до вищих навчальних закладів. Зараху­вання студентів на навчання за результатами конкурсного відбору здійснюється наказом керівника базового вищого навчального закладу.

17.     Організація навчального процесу у відокремленому структурному підрозділі здійснюється відповідно до По­ложення про організацію на­вчального процесу у вищих на­вчальних закладах, Статуту ба­зового вищого навчального зак­ладу та Положення про відок­ремлені структурні підрозділи. 18. У відокремленому структурному підрозділі по­винні бути документи, визна­чені умовами ліцензування та документи, що забезпечують навчальний процес.

19.     Державна атестація студентів, які навчаються у відок­ремлених структурних підроз­ділах (інститутах, філіях, факультетах, коледжах, техніку­ мах (училищах), відділеннях) проводиться у відокремлено­му структурному підрозділі.

            Державна атестація студентів навчально-консультаційного центру проводиться тільки у базовому вищому навчальному закладі.

20.     Керівник відокремлено­го структурного підрозділу призначається керівником ба­зового вищого навчального закладу з числа осіб, які ма­ють повну вищу освіту, досвід науково-педагогічної (педаго­гічної) та організаційної робо­ти у вищих навчальних закла­дах не менше ніж п'ять років.

21.     Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством у галузі освіти, Статутом базового ВНЗ та Положенням про відокремлені структурні підрозділи.

22.                           Будівлі, обладнання та інше майно, що передається відокремленому структурному підрозділу в оперативне управління для реалізації поставле­них завдань, не можуть вико­ристовуватися не за призначен­ням, а також здаватися в орен­ду без дозволу базового вищо­го навчального закладу (для всіх форм власності) та пого­дження спеціально уповнова­женого органу в галузі освіти і науки (для закладів держав­ної і комунальної форм влас­ності).

23.                           Відокремлені структурні підрозділи відповідно до свого положення можуть мати штамп, бланк і печатку зі своєю назвою.

24.                           У разі припинення осві­тньої діяльності відокремлено­го структурного підрозділу керівник базового вищого навчального закладу забезпечує продовження навчання сту­дентів в базовому або інших вищих навчальних закладах регіону, які мають відповідні напрями (спеціальності).

25.                           При ліквідації відокрем­леного структурного підрозді­лу його матеріальні та фінан­сові ресурси залишаються у користуванні базового вищо­го навчального закладу за при­значенням.

26.            Створення відокремленого структурного підрозділу украї­нських вищих навчальних зак­ладів на території іноземної дер­жави, його ліцензування, атес­тація, державна акредитація здійснюються відповідно до міжнародних договорів (міждержавним чи договором між засновником (власником) і спеціально уповноваженими органами влади іноземної дер­жави). Діяльність відокремле­ного структурного підрозділу здійснюється відповідно до за­конодавства іноземної держави, на території якої він розташо­ваний.

27.       Діяльність відокремлено­го структурного підрозділу ви­щих навчальних закладів іно­земної держави на території України здійснюється відпові­дно до законодавства України та підлягає ліцензуванню, не­залежно від переліку освітніх послуг, які ним надаються.

 

Відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів іноземної держави на території України створюють­ся на підставі дозволу МОН України, відповідно до міжна­родних угод та з дозволу дер­жавного центрального органу управління освіти країни зна­ходження навчального закла­ду на створення та діяльність структурного підрозділу на те­риторії України.