Міністерство освіти і науки України повідомляє, що Комі­тет з Державних премій України в галузі науки і техніки буде приймати до розгляду на здобуття Державних премій України 2007 року підручники для навчальних закладів, рекомендовані колегією Міністерства освіти і науки України.

У зв'язку з цим міністерство звертається з проханням до рек­торів, директорів навчальних закладів розглянути на вчених радах питання про висунення на здобуття Державних премій України 2007 року кращих підручників, які отримали широке громадське визнання і не менш як два роки використовуються в навчальному процесі.

Підручники, листи-подання на них, рішення рад та інші ма­теріали просимо подавати до Міністерства освіти і науки не пізніше І грудня 2006 року згідно з інструкцією (додасться).

 

Міністр                                                                               С.М. Ніколаєнко

 

 

Додаток

 

ВИТЯГ З ІНСТРУКЦІЇ

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

 

1.                Документи (том 1) і ро­бота (том 2) подаються в 3-х примірниках.

2.                Додаткові анотації робо­ти подаються у 8-ми примірни­ках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.

3.                На обкладинці кожного тому і додаткових примірників анотації вказуються: повна на­зва організації (організацій), яка висуває роботу на премію; назва роботи; прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені й учені зван­ня, посади, місце роботи.

4.                На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зро­стаючій послідовності.

5.                У всіх документах назва роботи має бути однаковою.

6.                У поданих документах не допускається скорочення назв підприємств, установ, органі­зацій і нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути при повторенні раніше від розшифрованих назв.

7.                Роботи, надіслані по­штою або оформлені з пору­шенням вимог цієї інструкції, до розгляду не приймаються.

 

ДОКУМЕНТИ - ТОМ 1

 

1. Лист-подання, в якому вказуються точна назва орга­нізації (організацій), що подає роботу, назва роботи, рік і місце видання, прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи кожного претендента. Число претендентів не повин­но перевищувати 10 чоловік.

Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, його підписує керівник. Якщо керівник входить до складу кандидатів на здобуття премії, лист підписує його заступник. При висуненні роботи кілько­ма організаціями лист офор­мляється не на бланку і підпи­сується керівником кожної організації. Підписи скріплю­ються гербовими печатками.

2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються: повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатися робота після її розгляду в Комітеті; прізвище, ім'я та по батькові, посада, поштовий індекс, адреса, службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за ви­могою представників зацікав­лених установ і підприємств, окремих громадян.

3. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана пре­тендентами на здобуття премії.

4. Протокол засідання ко­легії, науково-технічної або вченої ради організації (орга­нізацій) про висунення роботи на премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів і хід обговорення. У протоколі повинно бути також зазначе­но, коли, ким і в якому складі затверджено колегіальний орган організації та скільки його членів брали участь у за­сіданні. Протокол з підписами завіряється печаткою.

5. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результа­ти таємного голосування колек­тиву претендентів. У протоколі вказуються підсумки голосуван­ня за кожного кандидата окре­мо. Протокол з підписами заві­ряється печаткою.

6. Документи попереднього громадського обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій).

7. Довідка про творчий вне­сок у роботу на кожного пре­тендента окремо (на 1-2 сто­рінках), де вказується його по­сада під час виконання роботи і конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівни­ком і головою комітету проф­спілки установи, де працює претендент. Підписи завіряються гербовою печаткою, вка­зується дата заповнення.

Якщо довідка про творчий внесок оформлюється не за місцем роботи претендента, то висунення його кандидатури повинно бути доповнене підтримкою організації, де він працює, за підписом керівни­ка, голови профкому. Підпи­си завіряються гербовою пе­чаткою.

8. Відомості про претенден­та: прізвище, ім'я та по бать­кові (українською і російською мовами відповідно до запису в паспорті); рік народження; ос­віта; спеціальність; почесне звання (якщо кандидат є лау­реатом Державної премії Ук­раїни або іншої країни, обо­в'язково вказати, якої премії, якого року та за яку роботу); науковий ступінь і вчене зван­ня; місце роботи; посада; служ­бова адреса і телефон (обов'яз­ково вказати п'ятизначний по­штовий індекс); домашня ад­реса і телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де пра­цює претендент, підписують­ся ним, завіряються керівни­ком організації, скріплюють­ся гербовою печаткою, вказується дата заповнення.

При­мітка:

а)  якщо після подання ро­боти змінилися відомості про претендента, про це необхід­но протягом двох тижнів по­відомити Комітет;

б)   якщо претендент на пенсії, про це робиться відмітка і вказується його ос­тання посада та місце роботи;

в)  якщо претендента пред­ставлено посмертно, то у відо­мостях необхідно вказати ад­ресу, прізвище, ім'я, по бать­кові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

Зазначені у пунктах 1-8 документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі в указаній послідовності. При повторному поданні роботи до Комітету її висунення та офор­млення документів проводить­ся заново.

 

РОБОТА - ТОМ 2

 

Робота подається у вигляді підручника з доданням рефе­рату та анотації.

До другого тому також вкладаються відгуки під­приємств, установ, організацій, преси, вчених і спеціалістів про роботу.

Примітка: відгуки, висновки про роботу іноземними мова­ми подаються разом з перекла­дом їх українською мовою.

Копії документів завіряють­ся підписом відповідальної за це особи і печаткою. Матері­али та документи другого тому, крім  підручників,  повинні бути  переплетені.  

Роботи приймаються за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37,  к. 222, т. 417-81-86.