МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

                                                                                 _______________М.Кулик

        «____»___________ 2011 р.

 

 

Система менеджменту якості

 

ПРАВИЛА

користування Науково-технічною бібліотекою

Національного авіаційного університету

СМЯ НАУ П 06.45-02-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

                   Науково-технічна бібліотека (НТБ) Національного авіаційного університету (НАУ) є його структурним підрозділом. НТБ сприяє науково-дослідницькій, навчальній, виховній та культурно-освітній діяльності викладачів і студентів у відповідності з вимогами системи менеджменту якості (СМЯ), визначеними міжнародним стандартом ISO 9001:2008.

                   Бібліотека виконує функції бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного, навчально-допоміжного та культурно-просвітницького закладу, забезпечуючи творами друку, електронними та іншими носіями інформації процеси освітньої та наукової діяльності університету.

                   Фонд бібліотеки є складовою загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.

                   Бібліотека надає різні інформаційно-бібліотечні послуги усім читачам, зареєстрованим у автоматизованій системі НТБ НАУ.

                   Перелік додаткових послуг, що їх надає бібліотека, визначається спеціальним документом “Положення про надання платних послуг науково-технічною бібліотекою. СМЯ НАУ П 06.45-01-2009”. Вартість послуг визначається прейскурантом цін на додаткові платні послуги НТБ, затвердженим ректором НАУ.

                   «Правила користування Науково-технічною бібліотекою Національного авіаційного університету», розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі «Статуту НАУ» та «Положення про Науково-технічну бібліотеку Національного авіаційного університету. СМЯ НАУ П 06.45-01-2008».

 

2.     ПРАВА ЧИТАЧІВ. УМОВИ ЗАПИСУ В БІБЛІОТЕКУ ТА ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

2.1. Право користування бібліотекою НАУ надається:

- студентам усіх форм навчання;

- аспірантам;

- докторантам;

- представникам професорського-викладацького складу;

- працівникам усіх структурних підрозділів НАУ;

- учням Авіакосмічного ліцею;

- слухачам факультету по роботі з іноземними студентами;

- слухачам Інституту післядипломного навчання;

- слухачам Інституту доуніверситетської підготовки;

- курсантам Факультету підготовки офіцерів запасу;

-представникам усіх відокремлених структурних підрозділів

університету;

- стороннім користувачам.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування документи з фонду бібліотеки на абонементах та у читальних залах, користуватися усіма видами інформаційно-бібліографічного обслуговування, брати участь у різноманітних заходах, які проводяться у бібліотеці.

2.3. Для користування бібліотекою обов’язковою є реєстрація в електронній базі НТБ відповідно до розпорядження проректора з наукової роботи від 11.08.2010 р. № 52/роз.

2.4. Для запису в бібліотеку необхідно на пункт реєстрації надати паспорт, зареєструвати дійсний в поточному році студентський (аспірантський) квиток чи службове посвідчення у електронній базі НТБ і отримати голограму НАУ на ці документи.

2.5. Сторонні користувачі проходять реєстрацію в електронній базі НТБ за пред’явленням паспортів або гарантійних листів організацій, які вони представляють, та отримують читацькі квитки, що дають право працювати лише у читальних і комп’ютерних залах та у електронному каталозі бібліотеки.

2.6. Слухачі Інституту доуніверситетської підготовки та Інституту післядипломного навчання, які мають короткотривалий навчальний курс, аспіранти (заочна форма навчання), реєструються в електронній базі НТБ на основі паспортів, посвідчень і списків, затверджених керівниками вказаних структур і отримують документи, що дають право працювати лише у читальних, комп’ютерних залах та у електронному каталозі бібліотеки.

2.7. Під час запису читач знайомиться з Законом України «Про авторське право та суміжні права», з Правилами користування НТБ НАУ, з Інструкцією про заходи пожежної безпеки у приміщеннях Науково-технічної бібліотеки і підтверджує своє зобов’язання їх виконувати введенням особистого ПІН-коду до свого електронного формуляру або підписом у паперових читацьких документах.

2.8. ПІН-код є електронним підписом, який читач визначає сам і несе відповідальність за його використання.

2.9. В разі необхідності  ПІН-код можна замінити на пункті реєстрації або на сайті НТБ, натиснувши посилання «Забули пароль» і ввести особистий e-mail, вказаний при реєстрації.

2.10. В разі втрати читацького документа, зареєстрованого у електронній базі НТБ, читач може подати заяву директорові бібліотеки про реєстрацію його дублікату з помітками на заяві про відсутність заборгованості у підрозділах НТБ.

2.11. Активізація (перереєстрація) читацьких документів проводиться на пункті реєстрації НТБ.

          2.12. Обслуговування користувачів проводиться на підставі читацьких документів, зареєстрованих у електронній базі НТБ.

          2.12.1. Для студентів НАУ таким документом є студентський квиток із голограмою НАУ.

          2.12.2. Для решти категорій користувачів обслуговування здійснюється на підставі діючого читацького квитка НТБ чи службового посвідчення із голограмою НАУ.

2.12.3. Порядок процесів отримання, наклеювання та використання голограми НАУ у бібліотеці, в т.ч. в разі поновлення читацьких документів, регулюється документом «Положення про порядок застосування голограми «НАУ-2» Науково-технічною бібліотекою. СМЯ НАУ НТБ ПП 06.45-01-2009».

2.13. Для замовлення документів із фонду бібліотеки читач може використовувати усі наявні засоби довідково-пошукового апарату: електронний та карткові каталоги, картотеки, бази даних тощо.

 

2.14. Читачі НТБ НАУ мають доступ до світових електронних ресурсів та Інтернет.

2.15. Всі факти видачі та повернення заштрихкодованої літератури реєструються в автоматизованій бібліотечній системі.

2.16. Видача літератури на абонементах НТБ здійснюється таким чином:

 – навчальна література видається студентам (крім студентів Інституту заочного та дистанційного навчання (ІЗДН)) на семестр або на навчальний рік;

 – студентам ІЗДН навчальна література видається терміном на один календарний рік.

 – забороняється видавати декілька примірників одного видання в одні руки.

2.17. Наукова література видається таким чином:

 – література з обмеженою кількістю примірників (до 5) видається під грошову заставу на 3 доби;

 – література у кількості, більше 5-ти примірників, видається терміном на навчальний рік.

2.18. Гуманітарна література та література з економіки видається таким чином:

 – література, що є у кількості до 2-х примірників, видається під грошову заставу на 7 днів;

-  література у кількості більше 2-х примірників, видається під грошову заставу на 14 днів;

 2.19. Художня література видається таким чином:

- література видається під грошову заставу  на 30 днів;

- література, що користується підвищеним попитом, видається під грошову заставу на 10 днів.

2.20. В окремих випадках можна проводити репрографічне відтворення рідкісних та цінних видань у присутності бібліотекаря.

2.21. В разі відсутності у фонді бібліотеки необхідних видань і неможливості знайти їх тексти у світових електронних базах, професорсько-викладацький склад може замовити їх в інших бібліотеках через міжбібліотечний абонемент.

2.22. Користувач бібліотеки може здійснювати електронне замовлення документів на основі електронного каталогу як у локальній мережі бібліотеки, так і у мережі віддаленого доступу (http://lib.nau.edu.ua).

2.23. Виключно для роботи у читальних залах видаються такі документи:

 – енциклопедії та інші довідкові матеріали;

 – цінні та рідкісні видання (до 1950);

 – контрольні примірники;

 – видання на електронних носіях, якщо бібліотека має менше ніж 2 примірники видання;

 – неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР тощо) на основі службової записки з візою проректора з наукової роботи;

 – матеріали Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);

-  видання з грифом «Для службового користування» («ДСК») на основі службової записки з візами проректора з наукової роботи, начальника режимно-секретного відділу та директора НТБ.

2.24. Порядок доступу до документів з грифом «ДСК» здійснюється у відповідності з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави від 27.11.1998р. №1893 затвердженої Кабінетом Міністрів України та Положенням про сектор літератури з грифом «ДСК» відділу науково-технічної літератури.

2.25. Кількість документів, що видаються до читальних зал, не обмежується, але одноразово можна одержати не більше 3-х, які слід здати для отримання наступних.

2.26. Для отримання літератури читачу потрібно:

 – подати зареєстрований в автоматизованій системі НТБ читацький документ, після отримання літератури ввести власний ПІН-код, підтвердивши цим відповідальність за скановані на електронний формуляр штрих-кодовані видання;

 – у випадку, якщо книжки не заштрихкодовані, подати діючий читацький документ, заповнити читацьку вимогу і поставити особистий підпис у книжкових формулярах за кожне видання.

 – електронний формуляр із введеним читачем ПІН-кодом та паперовий читацький (книжковий) формуляр з особистим підписом є документами, що засвідчують дату і факт видачі читачеві книг та інших матеріалів з фонду бібліотеки.

2.27. В кінці кожного навчального року проводиться перереєстрація, яка передбачає повернення читачем взятої протягом означеного періоду літератури та продовження (якщо є потреба) терміну користування нею на наступний рік.

2.28. З метою збереження авторського права забороняється сканувати, фотографувати на цифрові фотоапарати та на мобільні телефони видання бібліотечного фонду.

         3. Обов’язки читачів

3.1. Входячи до бібліотеки університету, читач повинен пред’явити черговому охоронцю діючий у поточному році (з голограмою НАУ) студентський або читацький квиток чи службове посвідчення.

3.2. Читач повинен берегти читацький документ (студентський, читацький квитки чи службове посвідчення з голограмою), не передавати його іншим особам, не розголошувати свій особистий ПІН-код.

3.3. Читач несе відповідальність за літературу, отриману під свій читацький документ, навіть у разі його втрати.

3.4. Читач несе відповідальність за несанкціоноване використання ним отриманих у бібліотеці баз даних та інших видів інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

3.5. Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до видань, отриманих із фондів бібліотеки:

- повертати  у встановлений термін;

- не виносити за межі бібліотеки, якщо вони не записані в одному з облікових документів;

- не робити в них ніяких поміток, не рвати і не псувати сторінок;

- не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом до видань.

3.6. При отриманні літератури, читач повинен ретельно переглянути її.

3.6.1. У випадку виявлення будь-яких дефектів, читач має повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні помітки.

3.6.2. В разі невиконання умови, викладеної у п. 3.6.1, читач, який останнім здає дефектне видання, несе повну відповідальність за його реставрування.

                3.7. Відшкодування поновлення вартості втраченого видання здійснюється відповідно до наказу ректора університету від 27.07.10 № 162/од «Про збереження бібліотечних фондів та майна».

         3.8. Читач зобов’язаний розрахуватися з бібліотекою у разі закінчення навчання або відрахування (для студентів НАУ) та звільнення з роботи (для працівників НАУ).

         3.9. Читач зобов’язаний щорічно перереєстровувати літературу, якою він користується.

4. Права науково-технічної бібліотеки

Науково-технічна бібліотека має право:

4.1. Брати участь у процесах СМЯ НАУ, пов’язаних з освітньою та науковою діяльністю, головним з яких є “Управління інформаційними ресурсами бібліотеки”.

4.2. Встановлювати умови і порядок надання читачам основних і додаткових бібліотечно-інформаційних послуг.

4.3. Знайомитися з освітньо-професійними програмами та навчальними планами, тематикою наукових досліджень університету з метою поглиблення диференціації та підвищення якості обслуговування читачів.

4.4. Отримувати від структурних підрозділів НАУ матеріали і відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

4.5. Застосовувати заходи, покликані запобігати порушенням читачами Правил користування НТБ НАУ та пожежної безпеки.

4.6. Визначити суму застави у разі надання читачам у користування цінних і рідкісних видань, відповідно до Інструкції про порядок застосування у НТБ НАУ грошової застави за документи.

4.7. Встановлювати міру відповідальності за порушення читачами Правил користування НТБ НАУ відповідно до наказу ректора від 27.07.10 р. № 162/од:

 4.7.1. В разі виносу літератури за межі читального залу або порушення читачем терміну повернення документів, виданих йому на ксерокопіювання, перевірити цілісність повернутих видань, а до закінчення перевіряння – заблокувати читачеві доступ до всіх підрозділів бібліотеки через електронну систему реєстрації.

 4.7.2. Позбавити читача можливості користуватися комп’ютерними залами на термін від 1 місяця за роботу з інформацією, яка не має відношення до навчального процесу.

 4.7.3. Розраховувати ринкову вартість видань згідно з каталогами видавництв. За відсутності таких відомостей у розрахунках використовувати вартість ксерокопії видання, відповідно до діючого прейскуранту цін на платні послуги бібліотеки, та вартість переплетення за прейскурантом цін на послуги типографії університету та ін.

 4.7.4. Розрахувати вартість відшкодування видань на електронних носіях згідно з прайс-листами постачальників цих видань до бібліотеки. В разі відсутності таких відомостей, розраховувати вартість запису на електронний носій, відповідно до діючого прейскуранту цін на платні послуги бібліотеки та вартість самого електронного носія.

4.8. Звертатися до керівників навчальних структур НАУ за сприянням щодо впливу на студентів, а особливо дипломників, які мають заборгованість у бібліотеці.

4.9. Інформувати адміністрацію університету про порушення читачами Правил користування НТБ НАУ, і, в разі необхідності, передавати відповідні матеріали до судових органів, згідно з чинним законодавством.

4.10. Врахувати пропозиції читачів.

4.11. Підтримувати постійні контакти з адміністративними та громадськими органами НАУ з метою підвищення якості роботи бібліотеки.

 

5. Зобов’язання бібліотеки щодо обслуговування читачів

Науково-технічна бібліотека НАУ зобов’язана:

5.1. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.

5.2. Забезпечувати реєстрацію у автоматизованій бібліотечній системі усіх читачів, яких обслуговує бібліотека НАУ, та видачу читацьких квитків студентам, що не користуються студентськими квитками.

5.3. Здійснювати облік друкованих, електронних та інших документів відповідно до встановлених правил, забезпечувати їх зберігання та раціональне використання.

5.4. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, з метою забезпечення повного та оперативного задоволення їх запитів.

5.5. Інформувати користувачів про всі види послуг, що пропонуються бібліотекою, в тому числі й платні.

5.6. Надавати читачам відомості про свої інформаційні ресурси та забезпечувати доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами, в т.ч. і за допомогою технології Wi-Fi.

5.7. Впроваджувати нові автоматизовані технології у бібліотечне обслуговування, брати участь у створюванні регіональних, загальнодержавних, галузевих баз даних.

5.8. Вивчати інформаційні потреби читачів за допомогою соціологічних досліджень, анкетувань, моніторингу показників роботи для забезпечення високої якості їх обслуговування.

5.9. Сприяти підвищенню інформаційної культури читачів шляхом підготовки методичних посібників і путівників для студентів різних курсів, організації бібліотечно-бібліографічних занять, проведення екскурсій та надання індивідуальних консультацій.

 

5.10. Розширювати можливості обслуговування читачів за рахунок використання міжбібліотечного абонемента, внутрішнього та міжнародного книгообміну, доступу до локальних і глобальних інформаційних мереж.

5.11. Здійснювати допомогу читачам у доборі потрібних матеріалів шляхом використання довідково-пошукового апарату НТБ, що включає електронні та карткові каталоги, бази даних і картотеки, системи інформаційно-бібліографічних та реферативних посібників, надання їм можливості користування необхідною комп’ютерною технікою та консультацій.

5.12. Забезпечувати зворотній зв'язок і активацію спілкування з читачами за допомогою віртуальної бібліографічної довідки та форуму, спеціально створених для викладачів і студентів НАУ (http://lib.nau.edu.ua; http://lib.nau.edu.ua/forum).

5.13. Дбати про високий культурний рівень обслуговування читачів, про комфортні умови роботи з різними джерелами інформації.

5.14. Постійно проводити заходи, покликані запобігати порушенням правил користування бібліотекою і сприяти збереженню фонду і майна НТБ.

5.15. Забезпечувати реєстрацію в автоматизованій бібліотечній системі усіх читачів на основі студентських квитків та службових посвідчень НАУ і видачу читацьких квитків категоріям, що не користуються студентськими квитками, в т. ч. стороннім користувачам.

5.16. Реєструвати в автоматизованій системі НТБ усі факти видачі та повернення заштрихкодованих бібліотечних видань.

5.17. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих читачам документів. Видавати чергові документи тільки після повернення взятих раніше, термін користування яким закінчився.

5.18. Забезпечувати оповіщення читачів, що мають борг перед бібліотекою, про необхідність повернення літератури, електронною чи звичайною поштою, починаючи з 10-го календарного дня до закінчення означеного терміну користування цією літературою.

5.19. Здійснювати реєстрацію в автоматизованій бібліотечній системі дублікатів студентських або видачу і реєстрацію дублікатів читацьких квитків, у разі втрати читачем означених документів, тільки після подання ним заяви на ім’я директора НТБ з помітками підрозділів бібліотеки про відсутність заборгованості у цього читача.

5.20. Постійно вдосконалювати в НТБ процеси, визначені системою менеджменту якості НАУ, і шукати сучасні підходи до вирішення поставлених завдань у відповідності з міжнародним стандартом якості ISO 9001:2008.