Новини
Путівник бібліотекою
Про бібліотеку
Правила користування бібліотекою
Преса про НАУ
Видавництво НАУ
Електронна бібліотека
<strong>Послуги та сервіси</strong>
Довідкові матеріали
Офіційні документи
Масові заходи
Викладачам НАУ
Консультація (Форум)
Подаруй бібліотеці книгу
Часті питання та відповіді
Контакти
Вакансії
Дарувальники
Преса про НТБ
Співробітникам НТБ

 


Вісник НАУ    ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ   ПРО ВІСНИК НАУ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Науковий журнал “Вісник Національного університету” друкує оригінальні наукові статті, які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.
Стаття має бути структурована (поділена на розділи з заголовками) і відповідно до вимог ВАК України містити такі елементи (Бюл. ВАК
України. – 2003. – №1. – С. 2):
1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-ними завданнями;
2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
3) формулювання мети статті (постановка
завдання);
4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
5) висновки про дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Мова видання − українська.
Обсяг статті з рисунками, таблицями, літературою, анотаціями – 2–6 повні сторінки.
Кожна сторінка повинна бути підписана всіма авторами.
Статтю (2 примірники) подають у редакцію,
надруковану на білому папері формату А4
з такими документами:
1) актом експертизи, завіреним печаткою;
2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною печаткою;
3) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;
4) відомостями про авторів українською та англійською мовами (окремий файл і надрукована сторінка): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (кафедра без скорочень), напрям наукової діяльності, службова й електронна адреси, службовий і домашній номери телефонів;
5) анотаціями з назвою статті українською й англійською мовами;
6) дискетою зі статтею та відомостями про авторів.
Статтю набирають у два стовпчики (8,25 см кожний) через один міжрядковий інтервал без абзацного відступу в текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000 шрифтом Times New Roman (кегль 11) у такому порядку:
1) індекс УДК (зліва, зверху, кегль 10);
2) ініціали, прізвища авторів (справа, відступ зверху 6 пт, кегль 11, малі літери, напівжирний), науковий ступінь, учене звання (кегль 11);
3) назва статті (зліва, відступ зверху 6 пт,
кегль 11, великі літери, напівжирний);
4) анотації українською та англійською мовами ( відступ зверху і знизу 6 пт, кегль 10, курсив);
5) текст статті (кегль 11);
6) література (у 2 стовпчики, кегль 10).
Відстань між стовпчиками 0,5 см, ліве поле 2 см, праве 2 см, верхнє 3 см, нижнє 3 см.
Відступ заголовків (напівжирний), таблиць, рисунків, формул, від тексту зверху 3 пт, знизу 3 пт.
Максимальна ширина формул 8 см.
Нумерують арабськими цифрами в круглих дужках справа тільки ті формули, на які є посилання.
Літерні позначення величин у формулах розшиф-ровують окремими рядками.
Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation:
1) змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman;
2) функції, цифри, українські літери – прямий, Тіmes New Roman;
3) матриці, вектори – напівжирний, прямий, Times New Roman;
4) грецькі літери, символи – прямий, Symbol;

5) розміри: звичайний 11 пт, великий індекс 7 пт, малий індекс 6 пт, великий символ 14 пт, малий символ 11 пт.
Хімічні формули набирають прямим шрифтом.
Рисунки виконують у вигляді растрових зображень у форматах TIFF, JPG, BMP (окремий файл).
Рисунки, виконані в графічному редакторі Microsoft Word, повинні бути згруповані.
Елементи зображення повинні бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими, товщина ліній 2 пт.
Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (кегль 11), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз.
Написи на рисунках заміняють літерами
(кегль 11), а криві позначають цифрами (кегль 11), які роз’яснюють у підписах до рисунків.
Усі рисунки повинні мати підписи (кегль 10), які вирівнюють по лівому краю.
Не допускається підписи до рисунків групувати з рисунками.
Таблиці набирають кеглем 10.
Усі таблиці повинні мати заголовки.
Нумераційний заголовок таблиць (кегль 10,
курсив) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по лівому краю таблиці, кегль 10, напівжирний).
Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в
тексті і бути розташовані після них.
Виклад матеріалу має бути без повторів, без дублювання в тексті даних таблиць та їхніх заголовків, рисунків та підписів до них.
Одиниці фізичних величин повинні відповідати Міжнародній системі одиниць (СІ).
У статті потрібно використовувати термінологію, прийняту Державним стандартом. За науковий зміст викладеного матеріалу і термінологію відповідають автори.
Назва статті повинна бути максимально стислою (до 8 слів, 2 рядка). Ключовим словом у назві статті має бути іменник у називному відмінку.

Не допускається в заголовках абревіатура та перенесення слів.
Абревіатуру розшифровують у тексті статті,    починаючи з місця, де вона вперше трапляється.
У літературі (до 10 джерел), яка подається в порядку посилання, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 обов’язково вказують авторів, повну назву
книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок книги, початкову і кінцеву сторінки статті.


Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.
Прізвища та ініціали авторів літературних джерел набирають курсивом. Якщо авторів більше п’яти, вказують перших трьох.
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.
Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

Приклад оформлення основних елементів статті

УДК 656.7.085:657.71(045)
О.І. Запорожець, д. т. н., проф.
Л.А. Гладкая, к. т. н., доц.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК
___________________________Анотація українською мовою____________________
___________________________Анотація англійською мовою___________________


Постановка проблеми
________________Текст __________________

Аналіз досліджень і публікацій

__________________Текст __________________

Мета______________Текст __________________


Заголовок

__________________Текст ___________________

Заголовок

__________________Текст ___________________

Висновки

__________________Текст___________________

Література

RSS


Віртуальні виставки
Нові надходження


  Національний Авіаційний Університет
© 2009 - 2019 НТБ НАУ. Програмне забезпечення та технічна підтримка